Page 153 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ת ו א מ ו
ם י ר פ ס
םימגרותמ
רחבממ
תורפסה
,תימלועה
םגו
ירפס
.רוקמ
תודוה
ותונבדנל
לש
םהרבא ףסוי
לביטש
האצי
תורפסה
ךרד ל
ךלמה לש
תורפס
הלודג
תבחרו
.םידממ םויכ ןיא
,דיגהל
יכ ןיא
ירפס
האירק
.םיחבושמ
לביטש חינה תא
,דוסיה
תעכו
תכלוה
תורפסה
תחתפתמו
.הילאמ אלו היהי ןמ
המזגהה
דיגהל
ןבומבש
,תומכה
ילואו
םג
,תוכיאה
הלוקש
התיה
התפונתב
התוירופבו
תאצוה
לביטש דגנכ לכ
תואצוה
םירפסה
ומקש
.הינפל
תורדתסהה-״ןגוע״
תירבעה
הק ירמאב
דוע
תישארב
הדסוויה
לש
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
הביצה
המצעל
תחאל
תורטמה
תוירקיעה
חפטל
תאצוה
םירפס
תוצראב
,תירבה ץרא הבש ויה דע זא
יכרד
תדלומה
תירבעה
תולבא
,רתויב
דבלמו
ירפס תד
םוגרתב
,ילגנא אל
ועיפוה הב
טעמכ
םירפס
םירבע
.םיינולוח
תילכתל
וז
הדסונ
תאצוה
,*״המידק״
התישארבש
הלדתשה
איצוהל
ירפס
תפומ
האירקו
הרודהמב
,תיממע
םירפס
םרדעהש היה
שגרומ דאמ
יתבב
רפסה
םיירבעה
ולחהש זא
םייקתהל
.הקירמאב
ןיב
םירפסה
ואיצוהש
רואל
'צוהב
,״המידק״
התיהש
החיתפה
־־תאצוהל
םירפס
הלודגה םויכ
,״ןגוע״
ואצמנ
ירופס
ילדנמ
רכומ
,םירפס
קחצי
,רטרא .י .ל
,ץרפ ץרפ
,ןיקסנלומס
.י .ח
,ר ת ב .י .ד
,ץיבוקרב
.ל .א
,ילאירא
יקוב ןב
,ילגי
׳פורפ םוחנ
,ץשולס
רזעילא
,הדוהיךב
,ןייטשנרב
םוגרת לש טונק
ןוסמה
.דכו
האצוהב
וז
ואצי םג
השלש
םירפס
םישדח
,ירמגל
:ןוגכ
״םיאיבנה״
לש
ר״דה .ב .צ
,ןוזניסומ
דע״
יתמיא
ורבד
?״תירבע
רזעילאל
הדוהיךב
רקיע״ו
״םימואלה
לארשיל
.ליוגנז
,בגא לכל
ירפס
,״המידק״
ואציש
תינבתב
,תחא
ופרוצ םג
תומדקה
.תומיאתמ
,ךכ־רחא
הקיספהשכ
תאצוה
״המידק״
תא
,היתולועפ
המק
המוקמב
האצוה
,תרחא ףא איה תב
תורדתסהה
תירבעה
הקירמאב
םשב
,״רבעיחא״
םגו
האיצוה ינש
םיצבק
םיבושח םשב חול״
.״רבעיחא
דבלמ
ל״נה
האיצוה םג
תורבוח
״םילבש״
תאו
ןוחריה
״ןרותה״
ורפסו
לש
ןבואר
ןיניירב
לע
.לצרה
ירחא
רבשמה
לחש
תדובעב
תדלומה
תירוביצה
לש
תורדתסהה
תירבעה
םעו
תריגס
״ראודה״
,ימויה איה
השגינ
שדחל תא
היתולועפ
תאצוהב
ץבוקה
:ןטקה
ץמוק״
״םילע לע
ורבק לש דוד
ןמשירפ
רופסהו
מ
יקסניברגופ
*
המדק הל
תאצוה
,׳רבעיחא.
ךא
תישארב
םויק
הרבחה וזה
התיה קר
תלפטמ
תצפהב
םירפס
םינותעו
,םירבע קר
ןמזב
רחואמ
הליחתה
איצוהל
המצעב
תורבוח
.םירפסו