Page 154 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

תודלותל
ת־ולומה
תירבעה
טל
ץא קפס
האצוההש
התיה
החילצמ
המכ־יפ
אלול
תוצרא־לוגלג
הלגלגתהש
יונישו
ד וד -ה יכ ר וע
ןמשירפ
רטפנ
ומלועל
,ב״פרתב
ואו
וכלה
ופלחתנו
יכרוע
.האצוהה
ירחא
ןמשירפ
ואב
בקעי
,ןהכ .פ
,רבוחל
בקעי
,ןמכיפ
לואש
,יקסבוחינרשט
ןױצךב
,ץ״כ ר״ד .ש
ץיבודיבר
.יוכו
ץא קפס
יפוליחש
םיכרוע הלא
ועיפשה אל טעמ לע בצמ
.האצוהה
דוע
םינשב
א״פרת-פ״רת
לדתשה
לביטש
שורפל
תא
ותדוצמ
הקירמאב
.לארשי־ץראבו
הקירמאב
דימעה
שארב ףינס
האצוהה
תא
.י .ד
.ץיבוקרב
דימ םג שגינ
תאצוהל
ןוחרי
ירבע
יתורפס
ספדנ
רדה
לעבו
ןכות
ותכירעב-״טלקמ״-רישע
לש .י .ד
.ץיבוקרב
ןמ
'טלקמ״ה
ואצי 15
.תורבוח
לכ
תרבוח
הליכה 160
.דומע ומכ ןכ
ואצי
־תוצראב
תירבה המכ
.םירפס
ךא
ינפמ
לביטשש
ךבתסנ
ויקסעב
לשכנ
ףינסה
יאקירמאה
רגסנו
קספשכ,
"ןמה
היהש עיגמ ידמ םעפ
.לביטשמ
ותוא
,רבדה ךא
הדימ־הנקב
רתוי
,ןטק הרק
.לארשי־ץראב
ףוסב
,ד״פרת
ירחא
הקיפסהש
האצוהה
איצוהל
םירשעכ
ךרכ
״הפוקתה״מ
המכו
תורשע לש
םירפס
םימגרותמ
,םיירוקמו
רבע לע
האצוהה
רבשמ
.השק
הביסה
הרישיה
רבשמל
התיה
תדירי
םיפסכה־רעש
ןילופב
הינמרגבו
ןברוחו
קוש
םירפסה
.םש
ואצי
רואל
,םירפס
םירפסו
םיבוט
ילעבו
,ךדע
רחבממ
תורפסה
,תימלועה
ךא אל וכו
.הצופתל
לכ ןמו
לביטשש
לוכי היה
עיקשהל
םיפסכ
םיפסונ
האצוהב
היה בוט אלו גאד
,הסנכהל
ךא
ויקסעשכ
,וערוה אוהו
דיספה
הברה
,ונוהמ הלח
הקספה
.האצוהב
ירחא
ואציש
תוקספהב
יכרכ
"הפוקתה,
,ה״כ-ד״כ
ו״כ-ו״כ
רפסמו
םירפס
ויהש דוע
םדוקמ תחת
שבכמ
,סופדה
הרסמנ
האצוהה
.נל
,יקסרבט
ידכ
ךישמיש
לעפמב
.לארשי־ץראב
ךשמב םינש
תודחא
המייקתה
האצוהה
לארשי־ץראב
האיצוהו
תורשע
םירפס
םימגרותמ
םיירוקמו
םגו
ואצי
דואל ינש
םיכרכ
םיפסונ
-'הפוקתה״מ
םיכרכ כ”,ח
,ט״כ
תכירעב
בקעי
.ןהכ
תנשב 1938
טילחה
,לביטש
ירחא
ובצמש
ירמוחה
,בטוה
שדחל תא
תאצוה
םירפסה
ולש
,ןילופב
ךא םג םש
חילצה
קר
ליחתהל
,לעפמב
הצפקו
,וילע
ירחא
איצוהש
םירפס
,םידחא
הוגור
לש
תמחלמ
םלועה
.הינשה
לביטש
חילצה
תאצל
םולשב
שדיחו
תא
תאצוה
"הפוקתה״
תוצראב
תירבה
ףוסב
תמחלמ
םלועה
.הינשה אוה
חילצה
איצוהל
ךרכ ףסונ
לופכ לש
.א״ל-יל-״הפוקתה״
א״כב
לולא
ו״שת (
17.9.1946
)
רטפנ
,לדמה
הנורטפ
לודגה לש
.ונתורפס
ירחא
ותומ
ואצי דוע ינש
םיכרכ
םילודג
לש
,ג״ל-ב״ל(״הפוקתה״
.)ה״ל-ד״ל
לכה־ךס
לש
האצוהה
וזה
עקשוהש הב ןוה לש המכ
תואמ
םיפלא
םירלוד
אוה
.ריבכ
ואצי
רואל
םישלש
השמחו
ךרכ
,"הפוקתה,
םיאלמ
ירבד
תורפס
ירבדו
עדמ
םיחבושמהמ
,רתויב
השמח
םיכרכ
״טלקמ,לש