Page 155 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ףוסב 1916
העיגה
העשה
,לביטשל
דעש וא היה אל
,עודי
עיפוהל
לע
המבה
דסיימכ
תאצוה
םירפסה
הלודגה
הרישעהו
רתויב
,ונתורפסב
אלו םשל
תלבק
,םיחוור
אלא ידכ
לידגהל
רידאהלו
תא
,ונתורפס
דעש
וא
התיה הינע
רמוחב
.חורבו
םשלו
דוסי
האצוהה
,ווה
הילעש םלח לכ
,םימיה הנפ לא
ורפוס
ביבחה
בוהאהו
ד וד ל - ו יל ע
היהש-ןמשירפ
וא
.הסידואב
ירחא
־אשמ
ןתמו
רצק
עידוה
לביטש
ןמשירפל
יכ אוה
רסומ
ותושרל
תא
ןוילימה
שקובמה
לעו
ןמשירפ
רדסל
הדובע־תינכת
הפיקמ
תשגלו
.הדובעל
ןמשירפ
לביק
החמשב
תא
תעצה
לביטש
רבעו
.הבקסומל
לביטש
דימעה
ותושרל
םירדח
םיחוורמ
ותיבב םשל
רודיס
דרשמה
הרידהו
תיטרפה
,ולש םשו
הדבוע
תינכתה לש
תאצוה
,םירפס
הדיתעש
התיה
דסוויהל
לע
.םהידי
.א(לרמה
)לביטש
ךרועהו
ישארה דוד<
)ןמשירפ
ודביע
תינכת
סינכהל
ונתורפסל
תא לכ
בוטה
הפיהו
ןמ
תורפסה
,תימלועה
ןוגכ
תוריצי
, ר י פ ס ק ש
,ה ט נ א ד
, ס נ ק י ד
, י ו ט ס ל ו ט
, י ק ס ב י י ו ט ס ו ד
, ק א ו ל א ב
ר ק ס ו א
, ד ל י י ו ו
ל י מ א
, א ל ו ו
, ן ו ס מ א ה
, ר ב ו ל פ
, ן יק ש ופ
, י ק ס ב ש י ב יש פ
, ב ו ח י ׳צ
ינש צ ל ,ר י ו ו ק
ר וט
, וג וה
ב י א ,ןס מ ו
, ן ס ו פ
,ה נ י י ה וה מ י ור ,ם
, ס ו י ד י ב ו א
, ס ו י ו ל פ
, ס ו י ל י ג ר ו ו
ס ו ק ר מ
ס ו י ל ר ב א
׳וכו
.׳וכו
תא לכ
םהיתוריצי
תובושחה
לש
םירפוסה
הלאה הצר
לביטש
איצוהל
האצוהב
תרדהנ
םימוגרתבו
.םיחבושמ
דבלמ הו
טלחוה
םהיניב
איצוהל
ןועבר
יתורפס
לודג ןב
םיעברא־םישלש
ןױלג
סופד לכ
,דחא
םגו
שדחל תא
"רודה,תאצוה
.ןועובשב
םג
ןועברה םגו
ןועובשה
םיכירצ
ויה
עיפוהל
תכירעב
דוד
.ןמשירפ
ןכרמכ
םיכירצ ויה לכ
םירפסה
רובעל תא
הכירעה
תישארה
לש
.ןמשירפ
הדובעה
ת״ילומה
הלחה
הדימ־הנקב
,לודג
ליגר־יתלב
.ונתורפסב
ונמווה
םימגרתמ
,םיחמומ
ונמווה
םירפוס
וניכיש
ירבד
תורפס
,םיירוקמ
םגו
םירפוס־רכש
,םלוש אלש
,ל ית כ דיכ,
."ךלמה
ישדחב
ויתס 1917 ,
ירחא
ישדח
הנכה
,םידחא
עיפוה
ךרכה
ןושארה
לש
"הפוקתה,
לולכ
ורדהב
אלמו
שודגו
ןכות
.רישע הו היה
ףסאמ
והומכש אל
התאר
ונתורפס
,םלועמ םגו
ושענ
תונכה
תאצוהל
."רודה,
ועיפוה
םיתניב
םירפסה
םינושארה
לש
,האצוהה
ךא
הכפהמה
תיטיבוסה
המש ץק לכ ל
החירפה
.ווה
םלוא
לביטש אל
.שאיתה
רובעכ
המךמו
חילצה
ריבעהל
תא
האצוהה
השראוול
םשו
שדיח תא
"הפוקתה.
הבקסומב(
ועיפוה
השלש
םיכרכ
ףסאמהמ
לודגה
,)הוה ךא דע
הרהמ
חרכומ היה
קיתעהל
תא
האצוהה
ןילרבל
םשו
השגינ
חתפל תא
התלועפ
ת״ילומה
.הכישמהלו
חל
יקסניברגופ