Page 156 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

תודלותל
ת״ולומה
*תירבעה
תרלוסה(
תירבעה
)ה ל ומ
תאמ
ןנחוי
יקסניברנופ
תאצוה
םהרבא
ףסוי
לביטש
תאצוה
לביטש
הדסונש
תנשב 1917 שי הל
הירוטסיה
תמדקומ
.תצקמב
איה
הדסונ
אל
תמגודכ
תואצוה
םירפס
,תורחא אל
תרבחכ
תוינמ אלו םשל
,םיחוור
אלא לע עקר
יטאניצימ
,רוהט םשל
תרדאה
הריציה
.תירבעה
הירוטסיהה
לש
תאצוה
לביטש
הצוענ
ימיב
'רודה ,תעפוה
ינשה לש
ןמשירפ
( 1904 .)
ןועובשה
,הוה ןמ
םיניוצמה
םימיב
,םהה
בבחתה דאמ
לע שיא
ריעצ
םימיל דחא
ומשש היה
ם ה ר ב א
ף ס ו י
.ל ב יט ש
רגסנשכ
ןועובשה
הוה
רטוחמ
,םיעצמא
רעטצה
לביטש לע ךכ רעצ ,בר
יכ תא
רפוסה
ךרועהו
ןמשירפ
בהא
דביכו
תמדקמ אנד
ןמומ
התנקש ול
ומא םעפ רפס
ירבע
ר פ ס -ה א יר ק ל
הפי
לאינד״-ותוינוציחב
הדנוריד
”,
ומגרתמש
,היה
,עודיכ
.ןמשירפ
רפסה הוה אצמ ןח
ויניעב
טעמכו
דמלש
ותוא
.הפ־לעב
ךשמב לכ
םינשה רכז
ריעצה
לביטש תא
םגרתמ
רפסה
,הבוטל
רשאכו
רגסנ
״רודה״
,ינשה רמג
,ובלב םאש
םיהלא
חילצי
תא
ויקסע
,רשעתיו
ביצקי
קלח ןוגה
ונוהמ םשל
שודיח
"רודה״
םנו םשל
תאצוה
םירפס
םירבע
םימגרותמ
ותכירעב
לש
.ןמשירפ
תנשב 1913 ארק
ןמשירפ
האצרה
הדיעוב
תימלוע לש
הרבחה
הפשל
תוברתלו
,תירבעה
ותאצרהבו
,ןעט יכ םא היהי
הרבחל
ןוילימ
לבור
םייסור
רשפא היהי
דימעהל
תא
תורפסה
תירבעה
לע
סיסב
קצומ
איצוהלו
םירפס
םיגוסמ
,םינוש ידכ
ארוקהש
ירבעה
אצמי
תא
וקופיס
אלמה
ןושלב
.תירבעה
לביטש ארק תא
האצרהה
ווה
רמשו
תא
םירבדה
.ובלב
הרקו
סנ
,ונתורפסל
םצעב
םימיה
יאלוקינש
ינשה רוג
היסורב
לע
תונותעה
תורפסהו
תירבעה
תונשב
תמחלמ
םלועה
,הנושארה
רשעתה
םהרבא ףסוי
לביטש
רשוע ,בר
העיגהו
ול
העשה
הלודגה
ךפהיהל
דחאל
םיטאניצימה
םילודגה
רתויב
ומקש
.ונתורפסל
*
קלחה
ןושארה
ספדנ
ךרכ ב
יעישתה
לש
ץבוקה
יחכונה
רפסה.
.״ירבעה
זל