Page 159 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ת ר ב ו ח
ן מ ל ז
, ר ו א י נ ש
תכירעב
הירא
ץניורק
תאצוהבו
ןרק
תוברתה
.הדאנאקב
,לאירטנומ
32
.׳מע
ם י ר ו פ
, ד ד ג ב ב
תאמ דוד
.יקצולס
ןוכרעמ
השולשב
.תוארמ
תאצוה
דעוו
ךוניחה
ידרחה לש
.יחרזמה
ת ב ש
י נ ב ל
, ם י ר ו ע נ ה
תכירעב
ר״ד .מ .ל
,קילאיב
תאצוה דעוו
ךוניחה
ידרחה לש
.יחרזמה
םיטוקיל
,ך״נתמ
ירמאמ לדח
,תודגאו
םירופיס
,םירישו
,םיניד
תוליפת
תורימזו
לע
תשודק
.תבשה
.ם ו ל ש
תרבוח
דובכל
וחראתה
.הקירמאב
תאצוה
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
ירפס
דומיל
שומישו
ר ו א
, ת ו א ל פ ה
תאמ ברה
לאנתנ
ןאמפיוק
ברהו
לאומש .א
.ןיטקיט
תולאש
תוהימתמ
תובושתו
תוחוכנ
ידודיחל
הרות
ימגתפו
.ל״זח 96
.״מע
י נ ו מ א
, ק ו ד ק ד
תאמ
ןושמש
.יקסנוד
,לאירטנומ
.הדאנאק
ת ר ב ו ח
, ה ד ו ב ע
תאמ .י
,ידעלג
רייוצמ
ידיב .ב
.יחלמ
תאצוה דוגא
רפסה־יתב
םיירבעה
הדאנאקב
ןרקו
תוברתה
תירבעה
.הדאנאקב
98
.'מע
דומילל
,ןושלה
קודקדה
.ביתכהו
ש מ ו ח
, ד י מ ל ת ל
תאמ
יכדרמ .ה
.סטיוול
ןמ
תישארב
דע ייח
.הרש
תאצוה
ורביה
גנישילבופ
.ינאפמוק
171
.׳מע
שי , י ל תאמ הנח
.סיראה
קחשמ
.םידליל
תאצוה דעוו
ךוניחה
ידרחה לש
.יחרזמה
, ה ח ר ז מ
תאמ
סחניפ
.יקסבוניסאי
ןונמיה
תנידמל
לארשי
םע
.הניגנ־יוות
תאצוה
.״הננר.
ד ס מ
,)י״שת-א״שת(
תאמ
המלש
.רגניזלוש לבוי
רושעה לש
תונחמה
םיירבעה
״רסמ.
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
30
.׳מע
ת כ ס מ
ה א פ
ד ו מ ל ת מ
, ל א ר ש י ־ ץ ר א
תמגרותמ
תירבעל
תשרופמו
ידי־לע
בקעי
.ןאמוינ
תאצוה
שרדמהדויב
םירומל
.ןוטסובב
92 מע,.
ח ת פ מ
, ת ו ב י ת ־ י ש א ר ל
תכירעב
םשרנ
,רדאב
תאצוה
/ס ד ר פ .
115
/מע
חתפמ
,תובית־ישארל
ינמיס
םילמ
ירוציקו
,תועבה
םיאצמנה
ינשב
,םידומלתה
יטוקליב
,םישרדמה
תורפסב
,תינרותה
תינשלבה
.תינשרפהו
ר פ ס ה
, ן ו ש א ר ה
תאמ דוד
,ר׳זדירב
,סליננא־סול
.הינרופילאק
ת י ר ב ע
ל ע
ל ג ר
,ת ח א תאמ ברה ףסוי
ןילטייצ
הנשושו
,רוטקפס
תאצוה
.טיירוויל
144
/מ ע
ןוחיש יפל
םיניינעה
תועוצקמהו
םע
םימוגרת
םירואיבו
.תילגנאב
י ר יש
, ה ר מ ז
תאמ
ןזחה השמ
.גרבלאוו
םע
המדקה תאמ
ןזחה
ליוואז
.ןיטראווק
תליפת
תירחש
ףסומו
לש תבש
תסנכ־יתבל
ליבשב
.רעונה
דל
יקסרפ