Page 160 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ם ל ו ע
, ו א ו ל מ ו
תאמ השמ
,ןאמרביל
תאצוה
,״ריאי.
.ןוטסוב
רפס
.ןושאר 100 מע,.
.דקונמ
םישמה
םילשמ
םיירוקמ
ךותמ
ףלא.
םילשמ
.״רחאו
, ם י ר פ צ
תאמ
.סנפוטסירא
הידמוק
תמגרותמ
ןמ
רוקמה
ינוויה
ירי־לע
ר״ד
קחצי
.גאלשרבליז
תירפס
ריבד.
,״םעל
תאצוה
״ריבד.
.ביבא־לתב
125 מע׳.
י ר י ש
ן מ ל ז
, ר ו א י נ ש
תאצוה םע.
,״דבוע
.ביבא־לת
ךרכ
ןושאר
ךרכו
.ינש
והז
ץבוק אלמ
םלשו
לש לכ
ויתוריצי
תויטויפה
לש
ררושמה
ןמל תנש
ט״נרת
דעו םויה
.הזה דוע ינש
םיכרכ
ועיפוי
.בורקב
ם י ר י ש
, ה ל ח ר ל
תאמ ללה
,ילבב
תאצוה
םירפס .מ
,ןאמוינ
.ביבא־לת
32
.׳מע
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
א״ישת
נל
םיפסאמ
ח ו ר ,ב
ףסאמ
שדקומ
תודלותל
לארשי
ותורפסו
תכירעב
ד״ר
סחניפ
ןיגרוח
תאצוהבו
תורדתסה
יכינח
שרדמה־תיב
םירומל
לש
תבישי
׳ר
קחצי
.ןנחלא ךרכ
א״י
תורבוח(
,)ב״כ-א״כ
ןסינ
.א״ישת 268 מע,.
ר פ ס
ל ב ו י ה
דובכל
רדנסכלא
סכראמ
תואלמל
ול
םיעבש הנש
תכירעב
ר״ד
לואש
,ןאמרביל
תאצוה
שרדמה־תיב
םינברל
לע םש
.רטכש
ץבוקל
יעדמה הזה
ומרת
ימכח
לארשי
הקירמאב
תנידמבו
.לארשני
ר פ ס ה
, י ר ב ע ה
ץבוק
יתנש
א״ישת
תכירעב
השמ
,ןייטשנייפ
תאצוה
הצעומה
ןעמל
רפסה
ידוהיה
.הקירמאב
ךרכ
.יעישת 65 מע׳.
רודמה
ירבעה
ףרטצמ
רודמל
יריאה
ילגנאהו
ךותב ךרכ
.דחא
א פ ו ר ה
, י ר ב ע ה
ץבוק
יאופר
,יעדמ
עיפומ
םיימעפ
הנשב
תכירעב
ר״ד השמ
.ןרוהניא
תרבוח ׳א 'בו 1950 ,
הנשה
םירשעה
.שולשו
139 מע׳.
, ת ו י פ ל ת
ןועבר
יניינעל
,הכלה
הדגא
רסומו
.תודהיה
ךרועה ברה .ש .ק
.יקסרימ
תאצוה
־תויפלת.
דיל
.הטיסרבינוא־הבישי
הנש
,תישימח
תרבוח
,׳ב-'א
תבט
.א״ישת 388
.׳מע
ארקמ
רעונל
, י ר צ ו א
הירפס
םידליל
הכורע
ידי־לע יבצ
,ןייטשפראש
תאצוהב
דעוו
ךוניחה
ידוהיה
.)םלוצמ(
ועיפוה
שדחמ שמח
תורבח לש
םירופיס
תאמ
,ימע־רב
לארשי
,ליבגנז
לאינד
,יקסרפ
יבצ
ןייטשפראש
םהרבאו
.רעוש
, ד ו ס ה
תאמ
,םירימ
םגרת
תילגנאמ
ןנחלא
,ןאמלדניא
אצי
רואל
ידי־לע
שדוחה.
״ירבעה
תופתתשהב
דעוו
ךוניחה
.ידוהיה 32 םע,.