Page 161 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ה . י נ ו ק א ״ מ ס ט ו ל י ,ן תאמ
אביקע
.ארזעךב
היפארגונומ
לש
ר״ומדא
.עודי
ת ו ר ו ק ל
ת ו ד ה י ה
ב ט ר נ ס י ל ב נ י ,א תאמ ברה יבצ
בקעי
םאהארבא
.)?םהרבא(
,םהיתודלות
,םתוחתפתה
םהייח
םנברוחו
לש
םידוהיה
התואב
,הנידמ
ףוריצב
.םימוליצ
א ו ב מ
ת ו ת כ ס מ ל
ת ו ב א
ת ו ב א ו
י ב ר ד
, ן ת נ
תאמ
רוסיפורפ
רזעילא
הירא
,ןייטשלקניפ
םע
םוכיס
,ילגנא
תאצוה
שרדמה־תיב
םינברל
.רטכש
ם ע
ד כ ה ל א
, ע ו ב מ ה
תאמ
םחנמ
,בולוביר
תאצוה
״ןגוע.
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
350
.׳מע
תוסמ
תרוקב
העבראב
םירודמ :
ישנא
,הריש
ישנא
,הזורפ לע
תמדא
,הקירמא
ןמ
.ןיעמה
י ק ר פ
, ם י י ח
תאמ
לאומש דור
.וטאצול
,וטקול
ומגרות
וסנוכו
ףוריצב
תורעה
תוריבסמ
ידיב השמ .א
.סאוולוש
תאצוה
,״תויפלת.
.הטיסרבינוא־הבישי
116
.'מע
ר ו צ י ק
ה י ר ו ט ס י ה ה
, ת י א ק י ר מ א ה
תאצוהב
ץוחהךױרטסינימ
.ןוטגנישאווב
הרודהמ
תירבע
.תרייוצמ
ו נ ב ר
הש מ
ן י ב
, ן ו מ י מ
תאמ ברה .י .ל
.טראביורג
תאצוהב
ינב
רבחמה
.וגאקישב
.סרטנוק
ת ו ד ל ו ת
ת ו נ ז ח ה ו ה נ י ג נ ה
, ל א ר ש י ב
תאמ ר״ד םייח
,סירה
תאצוה
.ףורצב.
486
.׳מע
תורוקמ
הניגנה
תירבעה
,תיתרוסמה
היתודוסי
לש תניגנ
הליפתה
הקיתעה
.התוחתפתהו
תורוקמ
םימעטה
םהיתוניגנו
ןתישארמ
דע
הטישה
תאירקל
הרותה
יפ־לע יוות
.הרמזה
םירמאמ
.םירקחמו
רואית
םתוישיא
םהיגשיהו
לש
םינזחה
ירצוי
תרמז
.תסנכה־תיב
ת ו ד ו ע ת
ת ו ד ל ו ת ל
ת ו ל ה ק ה
ת ו י ד ו ה י ה
, ן י ל ו פ ב
תואצוי
רואל
ףוריצב
,אובמ
םירואיב
,תוחתפמו
םע
אובמ
ילגנא
ידי־לע ר״ד בוד
,בירנייוו
תאצוה
הימדאקאה
תיאקירמאה
יעדמל
.תודהיה
בל
יקסרפ
ת ורפס הפי
ה ל א
ת ו ד ל ו ת
,ם ד א תאמ
םירפא .א
,יקציסיל
תאצוה
דסומ
,קילאיב
.םילשורי
287
.׳מע
רפס
יפארגויבוטבא
ךיישה
גוסל
תורפסה
,תייודיווה
ןכותש
ישונא
ידוהיו
םיבלושמ
וב
שובלב
ירבע
.יסאלק
י ת ר כ ז
, ך ל תאמ
לארשי
.תרפא
סרטנוק
יטויפ
תאצוהב
.רבחמה
ת ו ח ו ל
, ם י ז ו נ ג
תאמ
ןמלז
,רואינש
תאצוה םע.
,״דבוע
.ביבא־לת
םיריש לע
תורפסה
תינוציחה
ימיב
.ך״נתה
ןמ
, ם י י ח ה
תאמ .ש
,יאטשוק
תאצוה
שרדמה־תיב
,םירומל
.רומיטלאב
ץבוק
וירופיס
לש
רבחמה
.חונמה
וירמאמ־רפס
םדוקה אוה
.״םינפבמ.