Page 162 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ם י ר ע ש
ו צ מ
י נ י י ם
, ה כ ל ה ב
תאמ ברה
המלש
ןמלז
,ןיורב קלח
.ןושאר 353
.׳מע
תוכלה
תגהנה
,רקובה
,תיציצ
,ןיליפת
,תוכרב
,הזוזמ
ירפס
,שדוק
תולכאמ
,םירוסא
,תיביר
םירדנ
.דועו
תולאש
תובושתו
לע
ישודיח
הקינכט
תואצמהו
.תושדח
ה ר ו ת
, ר ו א תאמ ברה
רואינש
ןמלז
,ידאילמ לעב
,״אינת.ה
תאצוה
.״תהק.
םישוריפ
לע
ירפס
תישארב
ךשמה-תומשו
יטוקל״ל
״הרות לש
ותוא
.רבחמה
ת ר ו ת
, ם י י ח
תאמ ברה
ריאמ
,דלפנמולב
ינש
.םיכרכ
תושרד
לע
השמח
ישמוח
,הרות
יניינע
הכלה
םיאבומ ןיב
לכהו-ןיטישה
יפל חור
ןמזה
הפוקתהו
לש
אתלחתא
.הלואגד
ת ר ו ת
, ם ח ו ר י
תאמ ברה
םחורי
באז
,ץיבונכצ
קלח
.'ב-״א
םישודיח
םירואיבו
תויגוסב
םיניינעבו
םיקומע
ס״שב
םיקסופו
לע דוסי
יקלח
ןחלוש.ה
.ך ור ע
ת ר א פ ת
, ם א ר
תאמ ברה
ירוא
.רטשניומ
תולאש
,תובושתו
םישודיח
תורעהו
םגו
תועד
ינואג
לארשי
רורב
רבעש
ונרודבו
,יחכונה
ובישהש
,רבחמל
לע
תויעב
תובושח
הכלהב
סחיב
ןמזל
.הזה
: ה ר ע ה
ןיא לכ
,קפס יכ
ועיפוה דוע המכ
המכו
םירפס
םייתד
םיינברו
ןמ
גוסה
,רכזנה אלא
םירבחמהש
וללה
םיציפמ
םהירוביח
ברקב
םהיתוליהק
־יתבו
םהיתויסנכ
ברקבו
תדע
םינברה
םינדמלהו
-
םניאו
םיאור
ךרוצ
םמסרפל
םינותעב
וא
וליפא
םרסמל
הריכמל
תויונחב
ירפסל
.לארשי
ומכ ןכ אל
יתסנכה
ןובשחב
שדוק־ירפס
םיליגר
,םישמוח(
,םירודיס
,םירוזחמ
,תודגה
,תוניק
תורצוי
,)דועו
םיספדנה
הקירמאב
ריבכמל
ילבו
.ףרה
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
א״ישת
אל
,רקחמ ןויע
תרוקב ו
ת ר ג א
, ן מ י ת
תאמ ׳ר השמ ןב
ןומימ אוה
,ם״במר
ךורע
האוושהב
־יבתכל
די
ידי־לע ר״ד
המלש
ןאמדלוג
םע
,אובמ
תורעה
ןולימו
תילגנאב
רפס(
׳ו
הירפסל
,)םידמלתמל
תאצוה
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
ר צ ו א
, ם י ת י ב פ ל א
תאמ
רייצה
ןבואר
.ףיל
םיעבש
תוחול לש
םיתיבפלא
הקיפארגו
ימימ םרק דע
.וננמז
טסכטה
תירבעב
.תילעאבו
ן י ב
ה ע י ק ש
, ה ח י ר ז ל
תאמ ברה .ש .ק
,יקסרימ
תאצוה
,״ארוס.
.קרױרינ-םילשורי
350
.׳מע
םירקחמ
םיידוסי
לע
ילודג
ימכח
,תורודה
וריאהש
םתרותב
תא ייח
תודהיה
תוצראב
.הרוזיפ
ת ו ד ה י
ה ק י ר מ א
, ה ת ו ח ת פ ת ה ב
תאמ ד״ר השמ
,סיווייד
תאצוה
שרדמה־תיב
םינברל
קרוירינב
עויסב
דסומה
ןורכזל
רדנסכלא
.טוהוק 403
.׳מע
תודלות
הלוכסאה
תירוטסיהה
האמב
,הרשע־עשתה
דוחיב
תעונת
תודהיה
.תינרמשה
ס ח י ה
ן י ב
ל א ר ש י
ם י י ו ג ל
י פ ל
, ם ״ ב מ ר ה
תאמ
ןושרג
.ץיבונרשט
תאצוה
.ףורצב.
.סרטנוק