Page 167 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
א׳׳ישת
* 1 *
־ : •
I t
־ t
:
־ ־
x
תאמ
לאינד
יקסרפ
ת ו ר פ ס ל
תיתדה
ונלש
הקירמאב
,איה
,הארנכ
לומ־תב
רתוי ןמ
תורפסה
י *
תינוליחה
.ונתפשב
תעמל
ץורפ
םלועה־תמהלמ
תינשה דע םויה הוה
הכלה
הרבנתנו
הפ
הנידמב
תרצותה
תיתורפסה
תינברה
ןוויכ
ומתתסנש
תורוקמה
,םייאפוריאה
ויהש ואמ
םיקיפסמה
םיישארה
לש
תדה־ירפס
םינשיה
םישדחהו
םהינימל
.םהיגוסלו
םותכ
המחלמה
לחה םרו
הריגהה
תידוהיה
רהונ
םולה
רתיב
תומכ
רתיבו
תופיכת
קלחו
ןוגה ןמ
םירגהמה
וללה
הווהמ
םידוהי
,םידרח
םהש
םינכרצה
םירקיעה
.שדוק־ירפסל
םירבדה
ועיגה
ידיל ךכ דע
הקירמאש
התשענ
תעכ
וכרמה
ימלועה
םירפסל
,הלאכ
םיחלשנה
םג לכל
תוצרא
תוצופתה
ףאו
תנידמל
לארשי
.ועיגי
םנמא
םיבר םהמ
םיספדנ
ךותמ
,םוליצ ךא אל
םיטעמ םג הלא
םירדוסמה
שדחמ
בורלו
ךותמ
תוינוציח
.האנ
שי ,ונל
ךורב
,םשה הפ
ונלצא להק
יקודא
,קיפסמ
תודהי־ירפסש
םה
ויניעב
ךרצימ
ינויח
,יחרכהו
טעמכש
רשפא־יא
.וידעלבמ
המ
ןיאש ,ןכ
,וננובאדל
תורפסה
תירבעה
.תינוליחה
תורמל
רבע
ןב
םיעבש הנש
ךרעב
תורמלו
למעה
,ץרמהו
ועיקשהש הב
הינמאנ
הירחושו
ואמ דעו הכ ילב
,ףרה הנה איה
היוצמ
ןמיסב לש
.הדידי
וברתנ
,רפסה־יתב
םידמולש םהב
תירבע
תובבר
.םידימלת
וברתנ
־ירבוד
תירבע
ברקמ
םיימוקמה
ברקמו
.םירגהמה
שי ,ונל
ךורב
,םשה
,תודוגא
,םיגוח
תופסא
םיפשנו
לע
תרהט
.ונתפש
ןכ־יפ־לע־ףאו
רפסמ
םירפסה
םירבעה
םיינרדומה
םיעיפומה
,וננחמב
םלועמש אל היה בר
,רתויב
ךלוה
טעמתמו
הנשמ
.הנשל
לכ ל
,תוחפה
רשפא
םתונמל
לע
תועבצא
יתש
ותו-ונידי
.אל
הרסח
הקיוה
תישפנה
ונתורפסל
,השדחה
התוא
הקיוה
,רתיהש הוע
ךכ־לכ
ינפלמ
םיעברא
םישולשו
.הנש
םנמא
םילבקתמ
הנה
תואמ
םירפס
םיירבע
םינייוצמ
,לארשי־ץראמ
ךא םג
םהילע ןיא
םיצפוק
דבלמ
"ןיינמ,,
לש
םינוק
םינשקע
.םידדובו
הריווא לש
הקירמא
לע לכ
התמוהמ
התכובמו
וניא
יושע
לדגל ןאכ
תורפס־ילודיג
םיבורמ
.וננושלב
אל
ראשנ
אופיא ונל אלא
קפתסהל
תונותעב
תידבעה
תיעובשה
,תישדחהו
החילצהש
,אוהש־ךיא
ירחא
םיצמאמ
,םישק
תורעתהל
םא
וכ