Page 170 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ל א ו נ מ ע
. י מ ו ר ה
תורבחמ
.לאונמע
תואצוי
רואל
ףורצב
,אובמ
תורעה
תוחתפמו
לע ידי .א .מ
.ןמרבה
,ביבא־לת
תורבחמ
.תורפסל
1020
.׳סע
.דקונמ
ע צ י ו נ ,י
.הש מ
רמשמל
.תולילב
,םילשורי
תירק
.רפס 62
.׳מע
.רקונמ
, י א ל פ
. ס ח נ פ
םירתימ
;השמח
.םיריש
,םילשורי
ןבואר .סמ 79
.׳מע
.דקונמ
פ
ל ק י ר ,א םש
. ב ו ט יתב
תגהנה ףוג
.אירבה יתב
תגהנה
.שפנה
,ביבא־לת
תורבחמ
תורפסל
עויסב
דסומ ברה
.קוק 82
.׳מע
.דקונמ
דיקפת
רפסה
ךנחל תא
םדאה
םייחל
םיינייגיה
םיאירב
ףוגב
.שפנבו
רפסה
בותכ
םיזורחב
.)״םיתב״(
רבחמה יח
האמב ־ה13.
צ י ט ל י ,ן
. ן ר ה א
םיריש
.תומיאופו
,םילשורי
דסומ
.קילאיב
306
.׳מע
.דקונמ
ק
ו ז מ ,ן
ב ק ע י
. ד ו ד
;םילשורי
.םיריש
,םילשורי
.ףונ־הפי
ד״נק
.׳מע
.דקונמ
, ן ז ו ר
. ם ה ר ב א
.םיריש
,ביבא־לת
.הנבי
חפש
.׳מע
ת ור פס
.הפי
רוקמ
תוזחמ
, ןמ ש א
;םירוענ־תבהא
הזחמ
שלשב
.תוכרעמ
,ביבא־לת
.הנבי
64 מע׳.
.דקונמ
הזחמ
ירוטסיה
ימימ
לואש
.ךלמה
, ז ז ה
. ם י י ח
ץקב
;םימיה
הזחמ
שלשב
.תוכרעמ
,ביבא־לת
םע
.דבוע 221
.׳םע
,םיבתכ(
רפס :ז ץקב
.)םימיה
,ם חש
. ן ת נ
םה
ועיגי
.רחמ
הזחמ
שלשב
תוכרעמ
עברא(
)תונומת
גצומ י״ע
ןורטאיתה
ירמאקה
.י״שת
,היבחרמ
תירפס
,םילעופ
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 99
.׳מע
,ר י מ ש .מ
רטמוליק
56;
ברע(
שלשב
.)תוכרעמ
,היבחרמ
תירפס
-ם ילע ופ
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 119
.׳מע
אוה״
הזחמ
רופיס לע
הדמע
ךרדב
םילשורי
רשא
הקתונ
- ״ . . .
.תפטעמה
ת ורפס
.הפי
םוגרת
ף ל א ״
ה ל י ל
. ״ ה ל י ל ו
ףלא
הליל
.הלילו
םגרת
תיברעמ ףסוי לאוי
.ןילביר
,םילשורי
תירק
.רפס ךרכ .ג
478-390
.׳מע ךרכ .ד
653-486
מע׳.
,שא
. ם ו ל ש
הפשכמה
;הליטשקמ
ןמור
.ירוטסיה
םוגרת .ה
.ןיביי
,ביבא־לת
.ריבד 127 םע,.
ב י ד ב .ה
ירופס
הלילכ
.הנמדו
ומגרת
תיברעמ
ידיב
םהרבא
חילאמלא
םע
אובמ
תאמ
.םגרתמה
הרודהמ .ב
,ביבא־לת
.ריבד הנק מע,.
רפסה
רבוח לע ידי
ףוסוליפה
ידוהה
הבדיב
יח(
האמב
תיעיברה
ינפל
)נ״הפס
םגרותו
תיברע
ידיב דבע הלא ןב
עפקמלא
(
757-721
.)נ״הפסל
, י ק ס נ י פ
. ד ו ד תיב חנ
;ןודע
.ןמור
םגרת
שידיימ
ןושמש
.רצלמ
,ביבא־לת
םע
.דבוע 356
.׳מע
םירגהמ־תחפשמ
תידוהי
הקירמאב
יכרדו
הילוגלג
דע
השלש
.תורוד
רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
י״שת
גכ