Page 171 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

, י ל ב ב
. ל ל ה
םיריש
.הלחרל
,ביבא־לת
.ןמוינ
32
.'טע
.דקונמ
< ב ל ו ב ש ט י ן ,>
. ל ח ר
תריש
.לחר
הרודהמ
,ביבא־לת
.רבד
ד״סר טע,.
.דקונמ
:ןכותה
.תומדקה
.חיפס
.דגנמ .ובנ
.םימוגרת
.תומישר
.תורעה
:תפסות
הקיסומה
ירישל לחר תאמ
השנמ
.אניבר
, ן י ד
. ר ה ז
;ןוגרעב
םיריש
.תורגאו
,ביבא־לת
תעונת
םיבשומה
תרבחו
.הדסמ
159
.׳מע
ט ן , יפ
.ע ש ו ה י
לכ
;םדאה
.םיריש
,ביבא־לת-םילשורי
תירפס
.תועשה
175
.׳טע
ט ש ר נ י ח ו ב ס ק ,י
. ל ו א ש רפס
.תוילידיאה
,ביבא־לת
.ריבד אע מע׳.
.דקונמ
, י ק ס ב ו ח י נ ר ש ט
. ל ו א ש
םיריש
הרודהמ(
.)תישש
םילשורי
,ביבא־לתו
.ןקוש
879 מע,.
:ללוכ
תונויזח
תוניגנמו
ב -א (
1900-1898
; )
םיריש (
1920-1910
; )
םיריש
םישדח
(
1923-1914
; )
םיבתכ
ךרכ ׳ג ( 1929 ; ) לכ
יריש ( 1937 ; ) יאר
המדא ( 1940 ; )
יבכוכ
םימש
םיקוחר
(
1943-1940
.)
ל כ
י ר יש
י ב ר
ה ד ו ה י
ה
י ו ל
הרשעב
.םירפס
ןיכה
,סופדל
םידקה
אובמ
,יללכ
ףיסוהו
רבד־תירחא
לכל רפס
לארשי
.הרומז
הרודהמ .'ב
,ביבא־לת
תורבחמ
.תורפסל
3
.םיכרכ
א ב ן ־ ע ז ר ,א
. ק ח צ י
.םיריש
םיאצוי
רואל לע יפ
יבתכ די
ירפסו
סופד לע
ידי
ילתפנ
.םחנמךב
,םילשורי
תורבחמ
תורפסל
עויסב
דסומ ברה
.קוק
אפ
.׳טע
םירישה
.םידקונמ
ן ב א ג ב י ר ו ,ל
.ה מ ל ש רתכ
.תוכלמ
אובמ
שוריפו
תאמ .י .א
.ןמדייז
,םילשורי
דסומ ברה
.קוק הצ
.׳טע
םינפה
.דקונמ
א ל מ נ צ ,י
ף ס ו י
( י ו א ״ ל .) םזנ
;בהז
ז״צ
.תוטינוס
רבד־תירחא
תאמ .י
.הרומז
,ביבא־לת
תורבחמ
.תורפסל
119
.׳טע
הרודהמ ׳א
האצי
־ב 1858
.הבודאפב
ב ן ־ א מ ת ,י
. י ו ל
תודש
;קמעבש
.םיריש
,ביבא־לת
םע
.דבוע דצ
.׳מע
.דקונמ
:ןכותה
םילבשה
.המינפ
יעגר
.רשוא
.ויתס
תודליל
.רוצמב
.םילשורי
ב ר ג ש ט י ,ן
. ה י נ פ
םיבע
;תופלוח
.םיריש
,ביבא־לת
תאצוה
ץובקה
.דחואמה
154
.׳מע
.דקונמ
,אש ד
. ל א כ י מ
דע
חריה הזה . . .
רורצ
יריש
הבהא
.י״שת-ז״צרת
,םילשורי
תירק
.רפס 102 מע׳.
.דקונמ
, י מ ר כ
.מ םומ
;םולחו
.םיריש
,ביבא־לת
תורבחמ
.תורפסל
97
.ימע
.דקונמ
, ו ט צ ו ל
הש מ
. ם י י ח
רפס
.םירישה
תירחא
,רבד
תורעה
תוחתפמו
תאמ
.הרומז
,ביבא־לת-סילשורי
דסומ ברה קוק -
תורבחמ
.תורפסל
150 מע,.
ל ו ר י ,א
. ם ח ו ר י
רבנע ;
.םיריש
,םילשורי
.שישרת 88
.'מע
, ר ה ו מ
. ר י א מ
ןיע
;ןיעב
.םיריש
,ביבא־לת
תדוגא
םירפוסה
םירבעה
דיל
.ריבד 172
.׳טע
.דקונמ
סוניכ.
ןושאר לש
הריצי
,תיריל
ךשמב
םיעברא
.״הנש -
.תפטעמה
, ר צ ל מ
. ן וש מש רפס
תורישה
.תודלבהו
,ביבא־לת
.רבד 311
.׳טע
.דקונמ
בכ
יול