Page 172 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ע ו נ ג ,ן .ש .י ב לכ
;תוצוח
השרפ
הנטק לש
לומת
.םושלש
,היבחרמ
תירפס
.םילעופ
144
.׳מע
, ן מ ש י ר פ
. ד ו ד
;רבדמב
תוישעמ
,תוילביב
םירופס
.תודגאו
,ביבא־לת
.תסנכ
228 מע׳.
הרודהמ ׳א
האצי
ןילרבב
תנשב
.ג״פרת
,ץ ר פ
.י .ל יפמ
.םעה רפס
ןושאר
בותכ
ידי־לע
.רבחמה
,ביבא־לת
.ריבד
דפק מע,.
, ץ ר פ
.י .ל
.הזחמב
רפס .א
בותכ לע ידי
.רבחמה
,ביבא־לת
.ריבד חנ
.׳מע
תונומת
.תויטמרד
, ץ ר פ
ק ח צ י
.ש ו ב י ל
ירופסמ םעה
יפמ( םעה .)ב
בותכ
תירבע
ידי־לע
.רבחמה
,ביבא־לת
.ריבד כר
. ימע
:םירופסה
לכ
הנשה
ם יר ופ ב -ם ס ובמ
.חכופמ
םש־לעבה
איבמ
ךורש
יריל
.רמנ
תונתמ
.השרד
.הכלמ־הוולמ
ןוידפ
.םייובש
גווזה וא הרש תב
.םיבוט
.רכוחה לשב חיר
.קבט
.רוניסה
.ןגנמה
ריואב
.חצה
ומולח לש
דמלמ
.יאטיל
לטומ
.ץנירפ
.וידחי
.ןברקה שלש
תופוח
.ב־א
, ץ ר פ
ק ח צ י
. ש ו ב י ל
לשמ
.ןוימדו
רפס ׳א
בותכ
תירבע לע ידי
.רבחמה
,ביבא־לת
.ריבד גפק מע׳. ךרכ ׳ה
ךרוכמ
דחיב םע רפס .'ב
, א נ י ב ר
. ו ה י מ ר י
ירופסמ
רמוש
ירבע
תודגאו
.ונינכש
,ביבא־לת
יכדרמ
.ןמוינ
139
. ימ ע
,ם חש
. ד ו ד םוי דחא
אוהש
.הברה
,היבחרמ
תירפס
.םילעופ
230
. ימע
רוזחמ
םירופס
םהב
םיראותמ
לודיגה־יתב
םינושה לש
דליה
רענהו
םילקאב
ילארשיצראה
,דחאה ייח
,ריעה ייח
ץוביקה ייחו
.למעה
,אש יש
. ר ז ע י ל א
לבוחה־בר
;ןנחוי
רופס
ימימ
שוריג
דרפס
יוליגו
.הקירמא
,ביבא־לת
םע
.דבוע 344
.׳מע
ם ו ל ש
. ם כ י ל ע
םדא
.המהבו
םגרת .י .ד
.ץיבוקרב
הרודהמ
המלש
.תנקותמו
,ביבא־לת
.ריבד טכר
. ימע
,ר י מ ש .מ תחת
;שמשה
.ןמור
,היבחרמ
תירפס
,םילעופ
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 396
. ימע
תודמעמה־תמחלמ.
,לארשיב
יפכ
תאטבתנש לע עקר
םיסדרפה־תבשומ
ך ב ס ו
.״היסחי
-
.תפטעמה
, ז ו מ ת
. ן י מ י נ ב
תולוח
;בהזה
העברא
ידמצ
.םירופס
,ביבא־לת
תורבחמ
.תורפסל
85
. ימ ע
ת ור פס
.הפי
רוקמ
הריש
א י מ ב ,ר
י ל ת פ נ
.ץ ר ה
לכ
יריש
ילתפנ
ץרה
.רבמיא
:היפרגואיב
והירמש
.רבמיא
:אובמ בד
.ןדס
,ביבא־לת
יכדרמ
.ןמוינ
360
.ימע
, ר י מ א
. ע ו ב ל ג
עבש
.תוישר
,היבחרמ
תירפס
םילעופ
-
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 216 מע׳.
.דקונמ
רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
י״שת
אכ