Page 173 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ב ו ר ל א׳
. ה ד ו ה י
;םישנ
.םירופס
,ביבא־לת
םע
.דבוע 318 מע,.
:ןכותה
לכב
,תומי
השעמ
,ארונ
,הרזנ
,תוכרעמ
,השודקב
,תיברע
הדודה
.היו׳ג
ב ן ־ א מ ו ,ץ .ןד
העברא
;העבראו
םירופס
ינשב
:םירעש רעש ,א הז היה
;ןמזמ
רעש ,ב תלד
.תיכוכזה
,היבחרמ
תירפס
,םילעופ
רמושה
.ריעצה 138 מע׳.
תעברא
םירופסה
ייחמ-םינושארה
,תרתחמה
תפוקתמ
,קבאמה
יוהמ
.ץראה
תעברא
םירופסה
םירחאה -
ירופס
המחלמ
ירופסו
.תוגה
ב ר ־ י ו ס ,ף
.ע ש ו ה י
המולעת
ןיאו
ארוק .הל
,ביבא־לת
.יקסרבט
267
.׳מע
ריע
:המוסק
הדגה לש
השלש
.תורוד
ןמור :ב
המולעת
ןיאו
ארוק .הל
ב ן ־ ע מ ר ,ם
. ח ס פ
;שא־תבלב
תשרפ וייח לש
דננידרפ
.לסל ךרכ .א
,ביבא־לת
.יקסרבט
384
.׳מע
, ל ד נ ה
. ת י ד ו ה י
םישנא
םירחא ;םה
.םירופס
,היבחרמ
תירפס
.םילעופ
216
.'מע
, ץ י ב ו ר ו ה
. ב ק ע י
םלוע אלש
ברחנ
;ןיידע
.םירופס
,ביבא־לת
תרוגא
םירפוסה
םירבעה
דיל
.ריבד 233
.׳סע
ילותפנ״
רעונה
ונלש
הפוקתב
תרעוס ,וז
ויתובזכא
.״ויתווקתו
-
.תפטעמה
, י ק ס ב ו פ ל ו
.מ .ז דלי דלוי
;ונל
ץבוק
.םירופס
,ביבא־לת
תאצוה
םירפסה
לש
ץוביקה
.דחואמה
328
.׳מע
:ןכותה
דלי דלוי .ונל דחא ץר
דחאו
.ךלהמ
םירענ
.הבצחמב
םלועב
הל־אל
.דועו
ז ר ח ,י
. ל א ר ש י
ףוחה
;ףסכנה
.םירופס
,םילשורי
ןבואר .סמ 274
.׳מע
, ר ה ז י
הרייש לש
;תוצח
תורוק
הרייש תחא בגנב
ימיב
תוברקה
.ורורחשל
,ביבא־לת
תאצוה
ץוביקה
.דחואמה
153
.׳מע
, י מ ל ש ו ר י
. ם ו ח נ
תנמלא
ףרוצה לש
.יבה
,ביבא־לת
.יקסרבט
175 מע׳.
ןמור
יווההמ לש
תודהי
סינות
תמחלמב
םלועה
.הנורחאה
, י מ ל ת - ן י ו ל
.ה מ א תעל
;םילהא
יקרפ
.ץוביק
,היבחרמ
תירפס
,םילעופ
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 370
.׳מע
םיקרפ
תישארמ
הילעה לש
.רעונה־תעונת
דוס
תריצי
םיכרעמ
ףרצמה־רוכב
לש ייח
הרבח
.השדח
, ן מ ר ב י ל
. י ב צ
;הימחנ
רופס
.ירוטסיה
,ביבא־לת
םע
.דבוע 397
.׳מע
ל י ס י צ ק ,י
. ם י ר פ א
הלא
תודלות
.םדא
,םילשורי
דסומ
.קילאיב
287
.׳מע
,ד ג מ
. ן ר ה א
;םימי־חור
.םירופס
,ביבא־לת
תאצוה
ץוביקה
.דחואמה
282 •׳מע
, י ש ר ד מ
תוארמ
.רפכה
,ביבא־לת
תעונת
םיבשומה
.םינוגראהו
80
.׳מע 29
.תומישר
, ן ו ז נ י ס ו מ
. ל א ג י
ךרדה
;וחיריל
.םירופס
,ביבא־לת
.יקסרבט
203
.׳מע
י ל ד נ מ
ר כ ו מ
. ם י ר פ ס
תועסמ
ןימינב
.ישילשה
,ביבא־לת
.ריבד דק
.׳מע
י ל ד נ מ
ר כ ו מ
. ם י ר פ ס
םירופס
.םינטק
,ביבא־לת
.ריבד טכר
.׳מע
, ן ד ס
. ב ד
תרעק
םיקומצ
וא ףלא
החידב
;החידבו
תפיסא
רומוה
.לארשיב
,ביבא־לת
יכדרמ
.ןמוינ
560
.'מע
, ע ל ס
. ק ח צ י
ינרפצב
;ןטשה
הבהא־ירופס
תפוקתמ
.םיארומאה
,ביבא־לת
ףסוי
.ינועמש 186 .ףד
כ
יול