Page 178 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
י״שת
וט
ג ר ו ב ר ו ־ ר ס כ
. י ״ ש ת - ש ״ ת
רפכ
.גרוברו
96 מע׳.
:ןכותה
ןוגריאמ
םחנמ
;גרוברו־רפכל
,קשמ
ךוניח
;תודסומו
תמחלמב
;רורחשה
.רוכזי
ר כ מ ו ,ן
. ד ו ד
בנךיע
;הכרעמב
תודע
.םימיה אבצ
הנגהה
.לארשיל
תאצוה
,תוכרעמ
.ביבא־לת
254 מע׳.
; ם ת ו מ ד ל
ץבוק
ןורכז
ינבל
ףסוי־לת
,הירבחו
םילועל
םיכינחהו
ולפנש
תמחלמב
תואמצעה
.ט-ח״שת
.ףסוי־לת
359 מע׳.
; ת י ב מ
תצובק הנבי
תכרעמב
.ח״שת
תצובק
.הנבי
62 מע׳.
:ןכותה
אובב
,ביוא
ונידלי
,המחלמב
יכרעמ ,בל רנ
.המשנ
ה ר נ מ
י מ י ב
ב ר ק
. ר ו צ מ ו
תצובק
רעונה
דבועה
.הרנמ 118
.׳מע
די.
ונירבחל
ולפנש
תמחלמב
לארשי
םימחוללו
ישנא
ח״מלפ
ילייחו
אבצ
הנגהה
לארשיל
רשא
ופרח
םשפנ
תוכרעמב
הרנמ
תוכרעמו
לילגה
ןעמל תת םעל ייח
תורח
.״וצראב
פ י
ר ק נ פ ל ,ד
. ה ד נ א
דמל אה רשא
ולפנ
ירהב
ןורבח
םשוחב
תרזעל
שוג
ןויצע םויב
השמח
טבשב תנש
.ח״שת׳ה
,םילשורי
הקלחמה
ינינעל
רעונה
ץולחהו
לש
תורדתסהה
.תינויצה
262
.׳מע
ה ד ש
. ק ח צ י
המ
שדיח
;ח״מלפ
הקיטקאט(
.)הנגהב
,היבחרמ
תירפס
,םילעופ
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 142 מע,.
ש ת ק א ,י
. ם ד א
תודלות
הירוענ
לש
תסייט .׳א
,ביבא־לת
.ןמוינ
89
.׳מע
תשרפ
התדיל
הלודיגו
לש
תסייטה
הנושארה
לש ליח
ריואה
.ילארשיה
, י מ ל ת
, ם י ר פ א
.ךרוע וקב
;שאה
םיבושי
הכרעמב
.ט״שת-ח״שת
,ביבא־לת
.ןמוינ
335
.׳מע
תומש
:םיבושיה
,תורטע הונ
,בקעי
תירק
,םיבנע
,ןמש־ןב
תוראב
,קחצי
,םע־רבג
,םע־רינ
,םירינ
קמע
,ןולובז
,תפצ
תומר
,ילתפנ
תדימע
,הר׳גס רעש
*לוגה ן
תיב
,ףסוי
רמשמ
.ןדריה
ב ר ־ ו י ס ,ף
. ע ש ו ה י
ינב
;ד״גמה
ירופסמ
.המחלמה
,ביבא־לת
.יקסרבט
204
.׳מע
:םירופיס
.םאה
.םישוערפ
ינב
.ד״גמה
לייחה
.יכאלמ
.טסיפיצפה
.םיזנפ
.םיביריה
תא רשא אל
.רמא
תיבה לע
.העבגה
:הזחמ ךכו
הפדהנ
.הפקתהה
, ר ב ו ג
, ר ב ו ג ־ ם י ר פ א
. י ב צ רפס
;םיחאה
םנובזעמ
לש
םיחאה
םירפא
.יבצו
,ביבא־לת
תעונת
םיבשומה
.״הדסמ.ו
303 מע׳.
םיחאה
םירפא
יבצו
רבוג
ולפנ
םירובנ
תמחלמב
.רורחשה
, ן מ ט ו נ
. ה י ב ו ט
תמחלמ
רורחשה
לש
םילשורי
תנשב
.ח״שת
,םילשורי
ריבא
.בקעי
76
.׳מע
:ןכותה
תמחלמ
רורחשה
ז״ימ
ולסכב דע 'ו
רייאב
.ח״שת
תבשמ 'ו
רייאב דע
םוי
ןושאר א״י
זומתב
.ח״שת
, ה נ ב ל
. ק ח צ י
םילמ
;תוטושפ
םיריש ןמ
.ןובזעה
,ביבא־לת
תעונת
םיבשומה
.״הדסמ.ו
77
.׳מע
פ י י ,ן
. ס ו מ ע
סומע
;ןייפ 'ו
,באב
ב״פרת - ב״כ
רייאב
.ח״שת
,ביבא־לת
תעונת
םיבשומה
/הדסמ .ו
55
.׳מע
ירופס
םיבורק
םיערו
לע
סומע
רבחה
.םחולהו