Page 179 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

, י ק ס ב ל ס ר ב
.הש מ
םיקרפ
תמחלמב
לארשי
.ט״שת-ח״שת
סניכ
איבהו
ד״היבל
השמ
.יקסבלסרב
,ביבא־לת
תאצוה
ץובקה
.דחואמה
393 מע׳.
:ןכותה
תוכרעמב
,םילשורי
תופוס
,בגנב
תעקב
,תרנכ
תוברק
לילגב
,ןוילעה
תיזחמ
.תיזחל
ג ו
, י נ ל
. ר מ ת י א
שפנ
;םוהתו
םיקרפ
ןמ
.ןובזעה
,ביבא־לת
תאצוה
ץובקה
דחואמה
ץובקו
.םיקיפא
159
.׳םע
:ןכותה
תומ
־רמת יא
לאוי
.יגלפ ןמ
,ןובזעה
.םיבתכמ
.ויתודלותמ
םע
-־ינב
.אמא
ג ל
ר ב ו מ ,ן
.ע ש ו ה י
עשוהי
:ןמרבולג
ץבוק
.ורכזל
תאצוה
ץובקה
דחואמה
קשמו
.רוגי 201
.׳מע
רפסה
:ללוכ .א לע
תרמשמ
םייחה
םיבתכ(
ןמ
;>ןובזעה
הרומה
דקפמהו
םירבד(
לע
.)עשוהי
ה ד ס ה - נ ז .ר המוי לש רזג ;
הצובקה
תמחלמב
רורחשה
רבמצד
1947 - ינוי 1949 .
תאצוה
תצובק
.רזנ־הסדה
316
.׳מע
ו י י ,ט
, ק ח צ י
.ךרוע
עצבמ
;הברע
תשרפ
הדובע
ףוחל
,תליא י״ע
.ל״חנ
,הירקה
תאצוה
דרשמ
רודמ -ןוחטבה
תכשל-ל״חנה
.תוברת
72 מע׳,
,תופמ
.םירויצ
:ןכותה עבט
הברעה
.תליאו
-
תודלות
.הברעה -
עצבמ
.הברעה
, ב א ־ ו י ז
. ק ח צ י
ריחמ
שפוחה
תמחלמ(
.)רורחשה
,ביבא־לת
.יקסרבט
196
.׳מע
:ןכותה ינב
;ןירוח
,םולשבא
;ינב ןיא איה תבז בלח
;שבדו
ןמוי 1948 .
רחבמ.
םירודישה
םירמאמהו
תפוקתמ
.״רורחשה־תמחלמ
. ר י מ ז
. ק ח צ י
ירבד ימי
;קחצי
הנש
םירובג־תומל
לש
קחצי
רימז
.ל״ז
ץובק
ןורבע -
.ביבא־לת
ג״כר
.׳מע
, ס ב ה
, ה כ ר ב
.תכרוע רשא
.ונלכש
ךורע
ידיב
הכרב
.סבח
.ללהנ
262
.׳מע
לע
ונינב
הר ובד -ולפ נש
,ןייד
קחצי
,יולה
הירא
,יקצולס
רהז
,ןייד
םחנמ
רזעילאו
,טבש דוד
,סיל השמ
,רהצי־טרבלא
סומע
,ןייפ
קחצי
יקנילב
,)הנבל(
ףסוי
,שטיבטנב
םוחנ
,יחרזמ
לארשי
,למז
ןתיא
,בודיבא
דדוע
.ןמרביל
, ס ב ה
. ה כ ר ב
.תכרוע
תרנכ
ימיב
.ןחבמ
תצובק
.תרנכ 363
.׳מע
ונסניכ.
תא
יקרפ
תוערואמה
ונילעהו
תדמב
ונתלכי
תא
תורוק
הכרעמה
לככ
ופתתשהש הב
ונינב
ונירבחו
ונתביבסב
-
קמעב
.״לילגבו
םע(
.)רפסה
ת ו ב י ט ח
ב ג נ ה
, ה כ ר ע מ ב
. ח ״ מ ל פ
,ביבא־לת
.תוכרעמ
בלר
.׳מע
:תרדס(
תוביטחה,
תוליחהו
.)״רורחשה־תמחלמב
הרמב.
רפסש
,הביטחה
רשא
,הלעפ
,המחל
הלבס
התיחו
,בגנב
רפסי
.הלעיו
ולו
,תיקלח תא
יוארה
דומיל
ןועטהו
דומיל - ירה
ןויכש לא
.״ותילכת
-
חתפב
.הרדסה
, י א נ ט
.ה מ ל ש
השלש
םיצח בגנב דע
.תליא
,היבחרמ
תירפס
םילעופ -
תאצוה
ץובקה
יצראה
רמושה
.ריעצה 208
.׳מע
הרוש.
לש
תו׳זטרופר
ובתכנש
יקרפב ןמז
םינוש
המחלמב
הירחאלו
לע
תשרפ
יעסמ בגנה דע
/תליא