Page 180 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

, ח מ צ
.ה מ ל ש
הדובע
.המדאו
,םילשורי
ןבואר .סמ 252
.׳סע
םיקרפ
תכסמב
הדובעה
תויעבבו
ךוניחה
בשומב
.רפכבו
, ר ל ט ס ק
. ר ו ט ר א
החטבה
:המשגהו
לארשי־ץרא
1949-1917
.
:תילגנאמ
ףסוי
.הבדנ
,םילשורי
.ףסאיחא
354
.״מע
:ןכותה
תולשלתשה
תוערואמה
ואיבהש
תמקהל
תנידמ
;לארשי
המחלמה
םייחהו
םיימוידכויה
הנידמב
;השדחה
הנבמה
,יתרבחה
ינידמה
יתורבחהו
םייוכיסהו
הדיתעל
לש
תנידמ
.לארשי
, י צ י נ י ר ק
. ם ה ר ב א
חכב
:השעמה
יקרפ
.תונורכז
,ביבא־לת
.הדסמ 156
/מע
:ןכותה
ימיב
רדעמה
.ל׳זניקהו
ימיב
תמחלמ
םלועה
.הנושארה
.הנגהב
יריע
תמר .ןג
רוטבוקניאה.
לש
.״רוריטה
םע
.םישיא
.םויס
, ת ו ר .ח ,.י
.ךרוע לע ךונח
;חרזאה
ץבוק
תואצרה
תכירעב
.ח .י
.תור
,םילשורי
תאצוה
םירפס ש״ע .י .ל
,סנגאמ
הטיסרבינואה
.תירבעה
175
.׳מע
, ג ר ב נ פ י י ר
ם ה ר ב א
תמחלמ
ערזמה
ןומישיהו
;
ילוגלג
לתיאקחהתוברתה
לארשי־ץראב
.היתונכשו
,םילשורי
דסומ
.קילאיב
131
.׳מע
,ץ ר וש
. ם ו ל ש
ןיקשיסוא
ויתורגאב
הבקסוממ
רעו
.םילשורי
,םילשורי
ןבואר
.סמ
ט׳׳צר
.'מע
, י ל א ו מ ש
. ם י ר פ א
תודלות
תונויצה
תעפוהמ
לצרה דע ןתמ
.טאדנמה
־לת
,ביבא
.הנבי
286
.׳מע
, י נ ו ע מ ש
. ב ק ע י
םיברעה
תנידמב
.לארשי
,םילשורי
ןוכמה
הלכשהל
.תינויצ
63
/מ ע
, ר ה ד ת
. ד ו ד
הידפולקיצנא
יצולחל
בושיה
;וינובו
תויומד
.תונומתו
ךרכ .ד
,ביבא־לת
תירפס
םינושאר
דוד(
.>רהדת ׳מע
2064-1537
,
.תונומת
רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
י׳׳שת
ני
תמחלמ
רורחשה
, ר ל ד א
. ם ה ר ב א
לע
ךיתומוח
...ם ילש ור י
.םירנויגל
,םילשורי
.הירוס
187
.'מע
רואית
הכרעמה
לע
.םילשורי
א ו ל י צ ק ,י
. ף ס ו י
תוערואממ
;המחלמל
םיקרפ
תודלותב
הנגהה לע
ביבא־לת
תאמ ףסוי
.יקצילוא
תאצוה
תדקפמ
הנגהה
.ביבא־לתב
תורש
תוברת לש
אבצ הנגה
.לארשיל
344
/מע
א ו ש פ י ,ז
, ב ק ע י
.ךרוע
םיפנכ־שיא
:לארשיב
ץבוק
רכזל
סייטה
יכדרמ
)ירומ(
ןולא
.)יקסנבילק(
,ביבא־לת
םע
.דבוע 202
.'מע
יכדרמ
ןולא לפנ לע
ותרמשמ
ג״יב
ירשת
.ט״שת
ב ר ־ ו י ס ,ף
. ע ש ו ה י
לכב
םדאמ ;
םישעמ
תפומל
תמחלמב
.לארשי
טקיל :
עשוהי
.ףסוי־רב
,ביבא־לת
אבצ הנגה
,לארשיל
תאצוה
.״תוכרעמ.
143
.׳מע
לכ .
רופיס
אבומה ןאכ
רשוא לע ירי ידע
,היאר לע ידי
םיח״וד
םיימשר
לעו
ידי
תודע
םידקפמה
ויהש
.םוקמב
ץבוק הז
יוקל
רסחב
. . .
יניאו
האור
ותוא
אלא
טקלכ
ןושאר
. . \