Page 182 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

:ןכותה
תומדקתה
ת ר יסמ - .א ר קמ ה
ה ר ות ה - .א רקמ ה
לש
-.םינורמושה
ימוגרת
.ארקמה -
תונשרפ
.ארקמה
, ק י נ ק ו ס
א ל ע ז ר
. א פ י ל
,תוזונגתוליגמ
ךותמ הזינג
המודק
האצמנש
רבדמב
.הדוהי
הריקס הינש תאמ
רזעלא
אפיל
.קינקוס
,םילשורי
דסומ
קילאיב
]י״ע[
תאצוה(
םירפסה
לש
תונכוסה
תידוהיה
.)לארשי־ץראל
אצ
,׳מע
,םילימיסקפ
.תונומת
:ןכותה
ךותמ
.תוליגמה
תמישר
.םירויצה
תמישר
.תוחולה
יפוליח
תואסרג
תליגמב
רפס
היעשי
בתכ(
די )א
חסונ(
הרוסמה
חסונו
.)הליגמה
, ס נ י פ
ה מ ל ש
. ן מ ל ז
רסומ
ארקמה
.דומלתהו
,םילשורי
רסומ ברה
.קוק
ט״סק
.׳מע
, ק ו ק
ם ה ר ב א
ק ח צ י
. ן ה כ ה
.תורוא
,םילשורי
הדוגא
תאצוהל
ירפס
ה״יארה קוק ל״ז
עויסב
דסומ ברה
.קוק צק
.׳מע
תומש
:םירודמה
.תורוא -
ךלהמל
תואידיאה
.לארשיב
-
.םינוערז
-
תורוא
.לארשי
ק
ז ו ל נ ,ר
. ף ס ו י
הירוטסיה
לש
תיבה
.ינשה ךרכ :ד
תודלות תיב
.סודרוה
האצוה ,'ב
תבחרומ
תדבועמו
.שדחמ
,םילשורי
.ףסאיחא
310
.׳מע
ךרכ ,הז אוה
דוביע שדח לש
הירוטסיה.
״תילארשי
קלח ,ג
אציש
םילשוריב
תנשב
.ד״פרת
ק ר ,ל
. י ב צ
םירקחמ
תודלותב
.הליפתה
,ביבא־לת
.יקסרבט
188
.׳מע
רקיע.
יתרטמ
התיה
תולגל
הזיאב
ןפוא לעו הזיא ךוסי דלונ
גהנמה
רמול קלח
הז וא הז לש רדס
הלפתה
וזיאו
הנווכ
הרשקנ
הרימאב
.״וז - .צ .ק
ה ר א ו ב נ ,י
.ה ג נ
רוא שדח לע רפס
;והימרי
לע דוסי
םירקחמ
ויתוביתנב
לש
איבנה
.ותדלומ־ףונב
,ביבא־לת
םע
.דבוע 150
.׳מע
, ל א פ ר
ד .ב ןיב
לארשי
.םימעל
,םילשורי
הקלחמה
ינינעל
רעונה
ץולחהו
לש
תורדתסהה
,תינויצה
רודמה
.יתדה 84 מע״.
ירפס -ה ירב וע (
דוסי
ךונחב
רעונה
.)יתדה
ר ו ט נ ש ט ר י י ,ך
. ן ת נ
הבשחמה
תידוהיה
תעב
.השדחה
ךרכ ׳ב:
הנושבכמ
לש
.תודהיה
,ביבא־לת
םע
.דבוע 303
.׳מע
ןוטלש
,רסומה תד
,חורה לע ךרד
,הבושתה
.דועו
. ך ״ נ ת
רפס
,הרות
םיאיבנ
:םיבותכו
קיודמ
בטיה לע יפ
.הרוסמה
רדוס
ספדנו
ידיב
.םידוהי
,ביבא־לת
.לאערזי
1235 מע״.
. ך ־ ג ת
,הרות
,םיאיבנ
םיבותכ
קיודמ
בטיה לע יפ
.הרוסמה
,ביבא־לת
.יניס
1384
.׳מע
.רקונמ
. ך ״ ג ת
ם י א י ב נ
. ם י נ ו ש א ר
לאומש
.)ב-א(
הרודהמ
.תיתורפס
םיכורע
םישרופמו
םע
אובמ תאמ .מ .צ
.לגס
,ביבא־לת
.ריבד ל״ק מע׳.
םינפה
.דוקנב
הזב
המייתסנ
תעפוה לכ
ך״נתה םע
ושוריפ לש .מ .צ
.לגס
תונויצ
ץראו
לארשי
, ה נ ו י ־ י ב א
. ל א כ י מ
היפרגואיג
תירוטסיה
לש
לארשי־ץרא
ןמל
תביש ןויצ
דעו
תישאר
שוביכה
יברעה
תיוולב
שלש
הרשע
.תופמ
,םילשורי
דסומ
.קילאיב
208 מע׳,
.תופמ
רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
י״שת
אי