Page 185 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ח
יול
,ץ כ כ ר ת א י ,ל
.ךרוע
ומורב לש
;םלוע
תוישרפ
ינינעמ
.הפוקתה
,ביבא־לת
תגלפמ
ילעופ
.לארשי־ץרא
224
.׳מע
ץבוק
ןתונה
הרוצב
תיתיצמת
תורפסהמ
תיטילופה
העיפוהש
הנשב
.הנורחאה
ח ו ל
ץ ר א ה
ת נ ש ל
.א ״ יש ת
,ביבא־לת
,םייח 434
.׳מע
תוריקס
,תויתנש
הריש
,תורפסו
תודועת
הנידמ
.רועו
ר ע ו נ ה
; ד ב ו ע ה
.ץבוק
טקיל
ךרעו
דוד
.לוכשא
,ביבא־לת
.הלעמב
341
.׳מע
:ןכותה
,םיבלש
ינויצ
,ךרד
,תכסמב
,םיחא ביתנ
,המשגה
תירב םדא
,ףונו
,הכרעמב
.המיתח
י ת ד ל ו מ
ר ע ו נ ל
. ם ע ל ו
ריאמ
,רנטרג
.ךרוע
,םילשורי
ןרקה
תמיקה
.לארשיל
336
.״מע
תוחול
,םיכיראתו
תנידמ
,לארשי
אבצ
הנגהה
,לארשיל
בושי
,ץראה ןויצ
,היתודסומו
ןיע
רפסל
.דועו
ת ב יש
; ן ו י צ רפס הנש
רקחל
תונויצה
תמוקתו
.לארשי
,גרובניד
,הנוב
׳רו
,ןימינב
.םיכרוע
,םילשורי
הירפסה
תינויצה לע די
תלהנה
תורדתסהה
.תינויצה
416
.ימע
םירקחמ
תודועתו
תודלותל
,תונויצה
הלכלכ
הרבחו
ץראב
,תוצופתבו
תורפסו
.תוברתו
ן ו ת נש
ה ל ש מ מ ה
.י״שת
,הירקה
סיפדמה
.יתלשממה
492 מע׳.
דוסי־יווק
תינכתל
,הלשממה
תסנכה
ידרשמו
,הלשממה
תונרקה
,תוימואלה
ןוטלשה
,ילפיצינומה
תועידי
,תויטסיטטס
יקוח
תסנכה
,הנושארה
רודמ
.םוסרפל
ן ו ת נש
ה ל ש מ מ ה
.א ״ יש ת
,ביבא־לת
סיפדמה
.יתלשממה
459
.ימע
םיבתכ
םיצבוקמ
ד ח א
.ם ע ה
לכ
יבתכ דחא
.םעה
הרודהמ
.׳ב
,ביבא־לת
;ריבד
,םילשורי
תאצוה
.תירבע
, י נ ק ל ו ו ־ י ר ז ע ל א
. ק ח צ י
יבתכ
קחצי
.ינקלוו־ירזעלא
ךרכ
,ג-ב
,ביבא־לת
.יקסרבט
, ן י י ט ש פ א
. ם ה ר ב א
יבתכ ׳ר
םהרבא
,ןייטשפא
וצבקנ
דחי
ואבוהו
תיבל
סופדה לע ידי .א .מ
.ןמרבה ךרכ .א
,םילשורי
דסומ ברה
.קוק צש
.׳מע
רפס
דדלא
,ינדה ׳ר השמ
ןשרדה
,הנוברנמ
׳ר
לאומש
דיסחה ר״ב
סומינולק
,ןקזה ׳ר
היעמש
ודימלת
ורפוסו
לש
י״שר
.דועו
.היפרגויבוטבא
א נ ב ר ,י
. ם ו ח נ
ומלוע לש
;םדא
תוסמ
.םירקחמו
,ביבא־לת
.יקסרבט
200
.ימע
תכסמב.
וז
הלוכ
לדתשמ ינא
ריאהל
המכמ
םידדצ
התוא
היעב
,הלודג
איהש
תילאוטקא
םגו
תיחצנ
-
ומלוע לש
״םדא - .נ .ב
ב ר ־ א י ל ,ן
. ר י א מ
יבתכ יבר
ריאמ
.ןילרב ךרכ .א
,םילשורי
דסומ ברה
.קוק
גפר
: מ ע
תולאשל
,יחרזמה
ךונחה
יחרזמה
טפשמהו
.ירבעה
ה ל ל ' ,ס
.ה מ ל ש
םיבתכ
.ו-א ךרכ
.ג-ב-א
,ביבא־לת
.יקסרבט
397
.׳מע
256
.ימע
תועבט
;תרשרשב
םייחל
,םישדח
.םירופס