Page 186 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
*י״שת
תאמ
ןבואר יול
ת וידפולקיצנא
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א
ת י ל ל כ
. ל א ע ר ז י
ךרכ :א
.המורתא-א
348
/מ ע
ךרכ :ב
.תוריד-ב
361
.׳מע
,ביבא־לת
.לאערזי
הידפולקיצנאה
אצת
העבשב
םיכרכ
רשא
וקיזחי
הלעמל
־מ55 ףלא
םיכרע
םע
תונומת
.םירויצו
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א
; ת י א ר ק מ
רצוא
תועידיה
לע
ארקמה
.ותפוקתו
.םירתא-בא
השמ
,וטוסאק
ךרועה
.ישארה
,םילשורי
דסומ
.קילאיב
800
.'מע
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א ה
; ת י ר ב ע ה
,תיללכ
תידוהי
.תילארשיצראו
ףסוי
,רנזולק
ךרועה
.יללכה
ךרכ :ב
.םיטסיא-ףילרטסוא
,ביבא־לת-םילשורי
הרבח
תאצוהל
.תוידפולקיצנא
1000
תודומע
.)םירוט(
םינותנש
םיפסאמו
,ןמ ש א
,.א
.ךרוע לוק
;החמש
ירבד
תורפס
יטוקלו
יוה לע
םיסורא
םיאושנו
.לארשיב
,םילשורי
תירק
.רפס 111
.׳מע
.םירויצ
, י ק צ י ר ט ס י ב
, ן ת נ
.ךרוע המק ;
הנש־רפס
לש
ןרקה
תמייקה
לארשיל
תויעבל
םעה
.ץראהו
,םילשורי
ןרקה
תמייקה
.לארשיל
508
.׳סע
:ןכותה
תכסמ
,עקרק
תנשמ
,ןינבה
יקרפ
,םירומ חיר
,המדאה
דציכ
,םיריבסמ
,תודלות
,תוכרעה
.םימוכיס
; ר ב ד
ףסאמ
תאלמב
םירשע שמחו
םינש
,״רבד.ל
ןותע
ילעופ
.לארשי־ץרא
,יאכז
.ךרוע
,ביבא־לת
.רבד 491 מע׳.
תשרפ
״רבד.
ירבדו
תורפס
.הבשחמו
ט ו ק ל י
ת ו נ ב ר ה
ת י א ב צ ה
6 .ח -
,םילשורי
אבצ
הנגהה
,לארשיל
תונברה
תיאבצה
.תישארה
:ןכותה 6. םימי
.םיארונ
80
- . ׳מ ע 7.
תכוס
.םולש 48
. ח - . ׳מ ע
תורנה
.וללה
63
.׳מע
; ל ו ב י
ץבוק
ירבדל
תורפס
הבשחמו
םע לבוי
םהרבא
.יקסנולש
,היבחרמ
תירפס
.םילעופ
372
.׳מע
:ןכותה לע
,ררושמה
ירבד
הריש
,הזורפו
ירבדו
תוגה
.הבשחמו
*
ךותמ
תמישר,
םירפס
,״םירבע
טקיל
ךרעו
ןבואר ,יול
תפסות
ד י.ל
,'ארוקל
ךרכ ,׳ב
׳בוח
,ד -א
תאצוה
תורדתסה
תיללכה
לש
םידבועה
םירבעה
י׳אב -
זכרמ
.תוברתל
ז