Page 188 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ונתורפס
התוחתפתהב
ה
ד
תורפסה
תירבעה
הניא
תרתוומ לע
,הצופתה
,הלוגה לע
,הרבע
היכרע
הינכתו
.םײתרוסמה־םײמואלה
איה אל
הקתינ
תא
המצע
תכסממ
םייחה
םידוהיה
תוצראב
.וירוויפ
רשעב
םינשה
תונורחאה
ןתינ
יוטיב
יתונמא
הכרעמל
תירוביצה
תידוהיה
לש
האמה
עשתה
,הרשע לשו
רבעה
בורקה
,רתויב
תרגסמב
תוריצי
ףקיה־תובחר
םהירפסב(
לש .א .א קבק
:ל״ו
תודלות.
החפשמ
״,תחא
ללחב״
,״קירה
תחת.
ץע
״הילתה
רופס״ו
ילב
;״םירובג
הדוהי
:אלרוב
״םיפוסכ.
״קבאמב״ו
ורפסבו
לש
:ןונגע
חרוא.
הטנ
ךולל
.)דועו
ןכרמכ
ורוח
ומסרפתנו
יבתכ
ונירצוי
ןמ
תורודה
:םימדוקה
,ןויצ־ק
.מ .י
,יקסבצידרב
.י .ל
,ןודרוג
ץרפ
,ןיקסנלומס
.י .ל
,ץרפ .י .ל
יקוב(ןוסלנצק
ןב
,)ילגי
ילדנמ
רכומ
םירפס
םולשו
בור־יפ־לע(םכילע
.)״ריבד.תאצוהב
האצמנ
הלואג
םג
רחבמל
ונתורפס
ימיב
,םיניבה
הדימבו
העודי
םג
תורפסל
הלכשהה
ידי־לע(
תורבחמ.
״תורפסל
תואצוהו
.)תורחא
יסכנ
רבעה
םיאב
ידיל
יוליג
דסומ.ידי־לע
ברה
,'קוק
הכישממה
תרוסמב
יציקמ.לש
,״םימדרנ
ךא
הלוע
הילע דע
ןיאל
רועיש
התבוגתב
הימוסרפבו
תונויוחמ
םיבושח
תורפסב
לארשי
תורודב
.םימדוקה
רקחמ
תודהיה
תורפסהו
תירוטסיהה
ונלש
ורשעתנ
המכב
תועפות
תובושח
תועוצקמבו
רשא
הריקחה
םהב היה הלד
,השולקו
:ןוגכ
תודלות
םידוהיה
דרפסב
.י(תירצונה
,)רב
תוצראב
ברע
םירצמבו
.א(
,)סוארטש
תכלממ
םירומה
.בא(
,)קלופ
תודלות
הנומאה
תילארשיה
.י(
,)ןמפיוק
הבשחמה
תידוהיה
תעב
השדחה .נ<
,)ךיירטשנטור
תודלות
,תונויצה
תוחתפתה
קודקדה
.צ(ירבעה
)בהו־רה
.דועו
םיסכנ
ךרע־ילעב
םייק םה
םימוגרתה
ימכחמ
לארשי
ונכשאב
,ץנוצ(
רגייג
.)דועו
ירפס
יפוסוליפ
תדה
ונלש
םיאצומ םג םה
םמצעל
םיכלהמ
.ונתורפסב
היינפ
תנווכמ וו
יפלכ
השוריה
תינחורה
הלודגה
ונלש
רבעב
הקיזהו
רשפא(
הדימב
הבר רתוי
)ידמ
תורפסל
םלועה םה ינש
דוסי־יווק
ונתורפסב
,השידחה
םיביחרמש
תא
התרגסמ
םימילשמו
תא
התרוצ
.תיללכה־תידוהיה
םימוגרתה
תורפסמ
םלועה אל
דימת
ופיסוה
לקשמ
.ונתורפסל
םיתעל
תובורק שי
ןוצר
תורגל תא רצי
ארוקה
טוהלה
ירחא
רמוח
.״ןיינעמ,
םיבר
םירפסה
םימגרותמה
רשא שי םהל קר ךרע ינמו
,ףלוחו
ומכ
ירופס
המחלמה
םינושה
ירופטו
.תואקתפרה
ךא
תורפס
היח אל
טלמית
.םהמ
וניכז םגש
ונתורפסב
ועיפוי
םירפס לכב םוי םהש
תניחבב
רקובב״
ץיצי
,ףלחו
ברעל
ללומי
.״שביו
ןתינ
תווקל
ברקבש
םימיה
היהת
הריציה
תירוקמה
,תערכמה
תורפסהו
תמגרותמה
הייול־תב