Page 189 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

םתוסנב
רוציל
ונממ
.הרוצ
רפוסה
ריעצה םקש ונל
םינשב
תונורחאה
הליג תא
טולה לעמ
תואיצמה
השדחה לע
היתודוסי
םיססותה
.םישעונהו
ותשיג
תכסמל
םייחה
ץראב איה השיג
הנמאנ
,הרשיו
םיתעל
ףא הטג
.תצקמב
ץא הב
םושמ
שושיג
,היעתו
יותיר
.תוגייתסהו
תרכה
םירבדה
איה
הרכה
ץיסנבש
,היווחו
חור־ךלהבש
.השגרהו
ףא
ץשלה איה
,תיעבט
תמשנ
םייח הב
הבצוחו
רוקמהמ
ןמאנה לש
םלוע
היישעה
.היווההו
תורפס לש
קבאמ איה תאו
,הבורב
רשא
הדלונ
לומב
שוביכ
,עבטה
תדובע
תרתחמ
הדימעו
.הכרעמב
תורפס
הריעצ תאז איה
ןיידע
תישארב
.הכרד
תולישבה
רסובהו
םיגווממ הב
,דחי
ךא המ
המרתש שי הב
הברה ןמ
.תויאדווה
שי ןמ
םירפוסה
הלאה
ועיגהש
ל ל כ ל
שוביג
,יתונמא
ידיל ןוגינ
ימצע
תוירוקמו
לש
הסיפת
העבהו
קחצי(
,גרבנייש
יאדווש אוה
הווהמ
תוישיא
תיתורפס
ינפב
,המצע .ס
,רהוי
הדימבו
תמייוסמ
עשוהי
,ףסוי־רב
חונמהו
לארשי
יחדו
ויתוריציב
.)תונורחאה
,תוילאוטקא
בוציע יפוג םייח
םצעב
,םתחיתר
םוילאיר
,רדוח ךא אל
דימת
ריהב
םינמסמ-ריהנו
תא
םתריצי
לש
םירפוס
םיריעצ
םייחכ
,ירוג לאגי
,ןווניסומ
ןתנ
,םחש השמ
רימש
.םירחאו
תושרתשה
הקיזו
,תיתרבח־תירוביצ
סחי רשי לא
םדאה
,ויתויעבו
תוהדוה
הרומג
םע
ה לא ב -ה ב יבסה
הלגתי
לדבהה
ידוסיה ןיב
תרופיסה
השדחה
הריציהו
תירבעה
הלוגב
המדקש .הל
תואיצמה
השדחה
השבכנ
םג
ידי־לע
ונירצוי
םיקיתווה
.םיקהבומהו
םה וטנ תא םווק
יתונמאה
לע
ינפ
עקרק
תדלומה
איהו
תדבעתשמ
םתשירחל
תיתונמאה
.י(
,אלרוב
,ןורב .א
,שרב .ח ,ווה .ש .י
,ןונגע .ג
ןמפוש
.)דועו
םאו
יפוא
םתריצי
םייוסמ
,עובקו
ירה תויח
תננערמ
הפסוותנ
הל
המשבתנו
םעטמ
,שדח
ףירח
ןדועמו
,דחאכ לש
היווחה
.תילארשידראה
ןאכו
םוקמה
בכעתהל
לע
ןויויח
יתורפס
וו-ש דח
תורפס
םינבה
ולפנש
תמחלמב
.רורחשה
רודה
,שדחה
םירבצה,
”,
םתומדש
הפלתסנ
המכו
תועד
תודספנ
תולולזמו
ולתינ
וב
רסוחמ
העידי
,הנבהו
ולגתנ
םהיבתכב
רשא
וריאשה
,םהירחא
םהיבתכמב
,םהיתומישרו
לכב
רשוע
םשפנ
רהוטו
,םחור
םיתעלו
םג
קמועב
.םתבשחמ
םהיבתכ
םיצבוקמה
לש
םעיחי
,ץייוו
םעונ
,ןמטורג
םיחאה רבוג
יבצ(
,)םירפאו
םיחאה
איבל
ללה<
,)לעבוריו
רהוו
,ןייד
היבוט
,רינשוק
יפר ץלמ
םיברו
,םירחא
וספתי
תא
םמוקמ
ונתורפסב
תודועתכ
תוישונא־תוידוהי
תופוצר
,םייח
הבשחמ
,ןווחו
רשא אלפ
ונתויממוק
ןוסאו
םימדה־קבאמ
רשא ופכ
ונילע
,ונירצ
ודילוה
.םתוא
ד
ףיל