Page 190 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ונתורפס
התוחתפתהב
נ
ןווכל תא
םהירפס
םעטל
,ארוקה וא
תורגל תא
,ותונינעתה
הנה לע יפ
בור
התליג
ונתורפס
תומגמ
תויתוברת־תוימואל
.תויתרבח־תוירוביצו
תואצוה
םירפסה
תוליעפה
,רתויב
ומכ םע״
,״דבוע לש
תורדתסה
,םידבועה
תירפס״
,״םילעופ
לש
ץוביקה
יצראה
רמושה
,ריעצה
דסומ״
ברה ״קוק
םעטמ
,יחרזמה
תירפס
ץוביקה
דחואמה
,דועו
וביצה
ןמצעל
תורטמ
תויתורפס
,תומייוסמ
רשא
ומלג
ןכותב
םייח־תפקשה
־תירבע
.תישונא
תומורת
תובושח
ומרת
תומרותו
,״ריבד״
דסומ״
״קילאיב
תואצוההו
תויטרפה
תאצוה״(תובורמה
יכדרמ
,ךמויב
,״הדסמ״
״יקסרבט.
.)דועו
הרישב
תרופיסבו
קשנתה
רבעה
,קוחרה
זמרנה
ךותמ
תויומד
,ת״ויכנת
םע
הווהה
לכשמה
םחנמהו
.דחאכ
תונשב
המחלמה
דימו
הירחא
הרתח
ונתורפס
ירחא
תועפות לש
לרוג־תויוקבאתה
תועירכמ
הדלותב
.תילארשיה
רצויה
ירבעה אל
ראשנ
טקוש לע
.וירמש
תורפסה
־ץראה
תילארשי
הביגה
הבוגת
תצרמנ
לע
עוזעז
ןברוחה
תורעסו
םימדה
ורבעש
לע
תודהי
.הפוריא
ובר
ירפס
,הקינורכה
,תויודע
תונורכז
תומושרו
לע
תשרפ
םילובישה
.ןודבאהו
ךא
האושה
הלודגה
רתויב
תורוקב
ונמע
העבת תא
םפותיש לש
בלהךוזח
שפנה־תוגהו
לש
רצויה
רתוחה
קרפל
טעמ לעמ
ומכש תא אשמ
ןוגיה
ןוהמתהו
הכוהש וב לכ םדא
לארשימ
,ונימיב
לרוגש ומע עגונ לא
.ובל יפל העש
התסינ
רקיעב
הרישה
ונמיעטהל
ץמש
תוארוממ
.ונלרוג
רתוי
תרוצמ
תונמא
,תרחא ירה
התיה
איה
תרשכומ
רתוי
תולעהל
הבציקב
שימגה
הבינו
ךתוחה תא
תופילח
תושגרהה
לש רעצ
,יוודו
לש שואי
רמ
םינוא־רסוחו
לשו
תודפ־תווקת
תיראשל
.הטילפה
םנמאו
ונתריש
הרתח לא
יוטיב
,םלוה
תוחפ וא
,רתוי
םימד־תמהדתל
וז רשא
התחנ
לע
ונשאר
םהירישב(
לש .נ
,ןמרתלא
.א .צ
,גרבנירג
,יריאמה
,ןמכיפ .י
,ןדמל .י
,ינרק .ש
םולש
.)דועו
ג
התורעתה
לש
ונתורפס
עקרקב
תדלומה
אוה דחא
היתונויזחמ
םיינייפאה
רתויב לש
הריציה
תיתונמאה
.ץראב
ךשמב םינש
תוטעומ
הנפתנ
םוקמה
ונתורפסב
שארב
הנושארו
תרמשמ״ל
,״הריעצה
רבחל
םירפוס
חמצש
ךותמ
תואיצמה
תילארשי־ץראה
תבר
םיטבלה
.םיגשיההו
בוש ןיא
תואיצמ תאז
תפקתשמ
ךותמ
הייאר
,ץוחבמ רשא אל
הרדח
ךותל
תמשנ
.םירבדה
םייחה
ץראב ויה
תניחבב
רמוח
ילויה אלש ןתינ
יפל העש
,שוביגל
ףאו
ונירפוס
םיקיתווה
רתויב
ולשכנ
בור־יפ־לע