Page 191 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

הקיפאמ
רצה
התלעו
לע ךרד
ךלמה לש
תורפס
םינכת־תבר
־תבחרו
,תודימ
הרועמה
ךותב
םייחה
הנענו
יכרצל
םיארוקךומה
.ינוגבר
התובחרתה
התוטשפתהו
לש
תורפסה
תירבעה
ץראב ולח
ךומס
תצירפל
םלועה־תמחלמ
.הינשה
הנידמה,
'ךרדב
הכלה
ךולה
,חתפתהו
ךולה
םדקתהו
תורמל
תופקתהה
תויושקנתההו
תודימתמה
לש
םיברעה
היככתו
לש
תוינידמה
.תיטירבה
תישארב
המחלמה
הלמגנ
ברקב
היסולכואה
תידוהיה
ץראב
הרכהה לש
ןוטלש
.יאמצע
בושיה היה
ןכומ
םישל לע
,ומכש
העשהשכ
אצמית
הרשכ
,ךכל תא
תוירחאה
,הדבכה
ךא
,תיחרכהה
לש
הדימע
תושרב
,ומצע
יפ־לע־ףא
ץוח־יאנתש
םינפו
ושע
ןיידע תא
תמשגה
תואמצעהךװח
ןינעל
תירחא,לש
םימיה ,.
אקוד תונש
המחלמה
ןברוחהו
הלוגל
תידוהיה
ויה תונש עפש
היילעו
רפסל
.ירבעה
ארוקה
ירבעה
,הלוגב אלש היה
יוצמ לצא
תורפסה
תילארשי־ץראה
השדחה
תאפמ
קותינ
םירשקה
ןיב
ץראה
,הלוגהו
אל
היה
לוכי
בוקעל
ירחא
התומדקתה
האילפמה
.היופצ־יתלבהו
טעמכ
ןיאש
עוצקמ
הריציה־הדשב
תישונאה
רשא אל
עיפוה וב רפס
.תירבעב
ונרכוב המכ
תמצמוצמ
םיאשונ
תלבגומו
םינינע
,דתיה
ונתורפס
השדחה
דע
ינפל ןמו
,רצק לדגי דוע רתוי
םשורה לש
תופעתסה
רפסה
ירבעה
םינשב
.תונורחאה
ימ
בקועש
ירחא
ןויויחה לש
תיחת
רפסה
ירבעה
ותטילקו
בושיב אל
השקתי
תנבהב
תוליעפה
תיתורפסה
תצרמנה
.ץראב ןיא
תוליעפב
תאוה
םושמ
תויתוכאלמ
,תוירקמו
יכ םא
ךילהת
יעבט לש
יולימ
םיכרצ
םיינויח
לש
םיארוק
םירבע לכמ
םינוסה
תודמעמהו
.ץראב
ונתורפס
הגרח
תולובגמ
תונבבוחה
התשענו
םע־תורפסל
.הניקת ןיא
עוצקמ
תורפסב
םלועה רשא ןיא
ותמגוד
:ונתורפסב
הרבח
,הנידמו
עדמ
,הקינכטו
תואלקח
,קשמו
ךוניח
,הארוהו
עבט
,האופרו
תונמא
,טרופסו
ותואו
הדש
שדח
בחרו
רשא ףסונ
עדמה -ונת ורפסל
יאבצה לע לכ
ויפנע
.ויפיעסו
םנמא ךרד
הכורא
הרבע
ונתורפס
זאמ
התיה
,תלבגומ לע ףא
הפיאשה
תבחרהל
,הימוחת
ייחל
לארשי
תועוצקמו
.תודהיה
ב
ףיל
כ
המ םה
םינוויכה
םינכתהו
םיירקיעה
לש
תורפסה
תירבעה
־ץראה
תילארשי
םינשב
?תונורחאה
רשפא
ןיימל
גייסלו
תא
תרצותה
תיתורפסה
םישלשל
תועוצקמ
תונמלו
תורשע
םירפס לכב דחא
.םהמ
ןכ־יפ־לע־ףא
תונמתסמ
תויטנ
תורורב
.הב םא יכ
וברתנ
תואצוהה
תויטרפה
תושקבמה