Page 80 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ןבירשעגנא
ףיוא
שידיי
42
,סעסעיפ
טליפשעג
ןענייז
ןעוועג
ליבאטס
ך ס
לכה
.טכא
ד ו ד
י ק ס נ י פ
ןריובעמ 1872
ט ניוא וו-
ןיא
תנידמ
)לארשי
טאה
טקורדעגפא
56
,סעסעיפ
טליפשעג
ןענײז
ןראװעג
טינ רעמ יוו
.ןעצ
ביוא
ן י י ב ש ר י ה
טאה טינ
טפראדאב
יווא
גנאל
,ןטדאוו
וא ענײז
סעסעיפ
ןלאו
טליפשענ
ןרעזו
ןוא א
רענײלק
לײט לאו טימ רעד טײצ
ןרעוו
רעד
רענרעוייא
לאטיפאק
ןופ
,ראוטרעפער־רעטאעט
ויא
ד ו ד
, י ק ס נ י פ
א
גרוטאמארד
טאוו
טאה טינ
רעקינייוו
יוו
ש ר יה
ן י י ב
טרירעפא
טימ עלא
ןעמראפ
ןופ
ןשילארטאעט
,קורדסיוא
ןופ
־סילאער
עשיט
טעמארד
ויב
עשיטילאפ
ןוא
עשיאעדיא
,םעידעמאק
טוומעג
ןטראװ
ןראי
ויב ענייו
א
עסעיפ
ויא
טריפענפיוא
.ןראוועג
ק י ו י י א
,ל ט פ ע ש
,לשמל
ןא
עטנכײצענסױא
עשיטםילאעד
עמאדד
ויא
ןעוועג
ןבירשעגנא
ןיא 1899 ןוא ויא
טריפענפיוא
ןראוועג
םוצ
ןטשדע לאמ
טשרע
טימ ןעצ ראי
.רעטעפש יד
עידעמאק
ד ע ר
ר צ ו א ויא
ןעװענ
־עגנא
ןבירש ןיא 1906 ןוא ויא
טליפשענ
ןראוועג
טשרע ןיא 1912 , ןוא ףיוא
-שילננע
ןיא 1920
ןעננאנענ(
קיצרעפ
.)לאמ
א
רעדנוואב
טרא
טמענראפ
ןיא רעד
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
רעטאעט
יד
עיתוטאמארד
ןופ
םולש
.םכילע
ענײו
,ןסעיפ יוו ךיוא יד
־אמארד
עטריויט
,ןענאמאר
ןענייז
גנאלנראי
ןעווענ
א
לייטדנאטשאב
ןופ םעד
ןטנענאמרעפ
ןשידיי
.ראוטרעפער־רעטאעט
ןיא םעד טרפ
טרעהענ
םולש
םכילע וצ יד ראנ
עטלייצענ
עשידיי
,רעביירש טאוו
ןבאה
טאהענ
א
טקאטנאק
ןטימ
םלוע םייב
,ןבעל םגה רעד
רעתמא
גנואוושפיוא
ןופ
םולש
טמכילע
עיגרוטאמארד
טריטאד
ךיו ןופ יד
ןראי ןיוש ךאנ
,םעד
יוו רע ויא
קעווא ןופ רעד
.טלעוו
יד
עכייר
עמאג
ןופ יד
עקיואד
ײװצ
עמאט
עטסװיטקודארפ
ןוא
עקיגאװ
עשידײ
ןגרוטאמארד
טמענ
םורא
ײלרע־לכ
ןעמראפ
ןופ
,טסנוק־רעטאעט
טאוו ויא
גונעג ראפ א
ןלעיצעפס
.רעטאעט
.ה י ל י וו י ק ויא ןיא םעד טרפ
ןעוועג
רעמ
קידלומ יוו
רעכלעוו
םע ויא
רערעדנא
.גרוטאמארד
ןופ 20
קרעוו
ןיא
רעשיטאמארד
םעראפ
םאװ
קיװײל
טאה
ןבירשעגנא
ןענייו
ןיא
עלענאיסעפארפ
סרעטאעט
־עג
טליפש
ןראװעג
,ףלעװצ
טינ
קידנכער
ערעדנא
ןעגנוריפפיוא
ןיא
עשיטאמארד
,ןויירק יוו
לשמל יד
עקידנצנעלג
גנוריפפיוא
ראי־ײה ןופ
רעד
ה נ ו ת ח
ן יא
ד ל א ו ו נ ר ע פ
ןיא רעד
ע נ י ב ט ק ל א פ
ןופ
.גניר־רעטעבראדכעד
םע
ןענײו
וליפא
ןעװעג
עשידײ
,ןגרוטאמארד
םאוו
ןבאה טינ הכוו
ןעוועג
וצ ןעו
ערעײו
עשיטאמארד
קרעװ
.טקורדעג
ן נ ח ו י
ן ר ע פ ל א ה
(
1922-1880
) טאה ןײו ץנאג
ןבעל
טכאמשעגפא
יד
עשידיי
עמארד
איק