Page 83 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

וצ יד
עשיסאלק
ןרעטסומ
ןופ רעד
,עמאדד־הלכשה
טאוו יד
־טאעט
טייקשילאר
טקעטש
טיורא ןופ
רעדעי
ענעצס שממ ןוא טאוו טאה
עפאנק
טרעדנוה
ראי
רעטעפש
ןטלאהעגטיוא
םעד
,ןעמאזקע־עניב
טרעהעג
ה מ לש
ט ר ע ג נ י ט ע
ןיאןבירשעגנא(י׳עלעקרעט,
1830 .)
רעגניטע
ויא ךיוא
,שיטקאדיד
רעבא טינ
.שיטאמעכס
רע ויא
קידעבעל
טאוו
־ןייש
ןושל ןוא
ןענעכייצ
.ןטלאטשעג
לאיצאס
ויא רע
רשפא טינ יווא
טציפשראפ
יװ רעד
רעשיטנאטילימ
דלעפנעטקא
ויא
,ןעוועג
רעבא רע טאה א ךס
,טימענ
ראמוה ןוא
רעטקאראכ
יוו א
רעביירש ןוא א .ד״ יד
עזויטיואפ
,ןפיט יד
ןטסינאגאטארפ
ןופ םעד
,לאעדיא־הלכשה
ןענייז
א
רעלענאיצידארט
ךשמה ןופ יד
עטשרע
ייווצ
סעידעמאק־הלכשה
ןופ
,דנאלשטייד
טאוו
ןיא
עפארייאדורומ
ןבאה ייו
ךיו
ןויוואב טימ רעד
רעכעלטקניפ
,גנוקיטעפשראפ
יוו םאד
ענרעדאמ
עקיטסייג
ןבעל
לל כב ויא
טראד
ןעוועג
טקיטעפשראפ
ןוא
אליממ .יינ
וליפא
ם ה ר ב א
, ן ד א פ ד ל א ג
סאוו
דארג
יד
עטסעב
עסעיפ
ענייז
ןופ א
ןשירארעטיל
טרעוו
טאה רע
ןבירשעגנא
ןראי
ןראפ
ןדנירג
םעד
ןשידיי
,רעטאעט
טאה
ןיילא ןייז
עסעיפ
טינ
.טריפענפיוא
יד
עקיואד
,עידעמאק
יד,
עמומ
,'עיסאס
ןבירשעננא
ןיא 1869 , ןוא
טקורדענ
ןיא 1872 ,
טנאמראפ
ןטנעמעלע
ןופ
רענניטע
ןוא
.דלעפנעסקא
יד
עסעיפ
טנאמראפ
,גאלאיד
ןושל ןוא
.גנולדנאה
יד
הביס ראפ סאוו
יד
עסעיפ
ויא טינ
ןעווענ
טליפשענ
שירעלטייצטימ
ןוא
וליפא
,רעטעפש ןעוו שידיי
רעטאעט
טאה
טילבעג
ןוא ךיו
קראטש
,טיירפשעתעדנאנופ
זיא טינ ־עג
ןראוו
א לייט ןופ םעד
,ראוטרעפער
טקעטש ןיא םעד
ןקירעיורט
,טקאפ
סאוו
סרעקיראטסיה
ןראט טינ
,ןקוקראפ
וא יד
ע ש י ד י י
ע מ א ר ד
ויא
ה ל י ח ת כ ל
ק ר א ט ש
ן ס ק א ו ו ע נ ע ב י א
ם ע ד
ןש י ד י י
. ם ל ו ע ־ ר ע ט א ע ט
רעד
סקאדאראפ
ןופ רעד
עיצאוטיס
זיא
ןגעלענ
ןיא רעד
־רעד
,גנונייש סאװ רעד
רעבײרש סאװ ויא
ןעווענ
קיאייפ
ןביירשוצנא
א עטונ
עמארד
טאה טינ
טאהענ
ןייק
הביבס ןופ
,רעיושוצ
סאװ
ןלאו
ןרעהעג
וצ רעד
רעקיבלעו
,הביבס־רוטלוק
וצ
רעכלעוו
רע טאה
.טרעהענ
יד
עשידײ
,ץנענילעטניא
טימ
עניילק
,ןעמאנסיוא
טאה
טלדאטענ
רעדא
טריראנניא
שידײ
,רעטאעט
טאה טינ
,ןענאטשראפ
זא
רענעי
,םלוע סאוו
טאה ביל שידײ
,רעטאעט
טאה ךאנ טינ
טנעקעג
ןעמענפיוא
ןייק
־טסניק
עשירעל
,עמארד
תעב ,יד סאוו
ןבאה
טנעקעג
יו
,ןעמענפיוא
ןבאה ־עג
טכייוו
ןופ םעד
ןשידיי
.רעטאעט
יד
עשינאלאעדיא
תוחילש ןופ םעד
ןשידײ
,רעביירש סאוו טאה
ןבירשעג
ןיא א
רעשיטאמארד
,םעראפ
טאה
חק
יקצאש