Page 85 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
עמארד
ו ר
בקע י
יקצאש
ט י י* 75 ראי
קירוצ טאה
ם ה ר ב א
ן ד א פ ד ל א ג
(
1908-1840
) ןופ א
י"
,ןקילעפוצ
ןטריויווארפמיא
װיטימירפ
םרוג
ןעװעג
םעד
םוקפױא
ןופ םעד
ןשידיי
ןלענאיסעפארפ
.רעטאעט
לפיוו
ןעמ לאז ךיו טינ
ןעלבירג
ץא רעד
טײהנעגנאגראפ
ןופ
ןשידיי
ליפש־רעטאעט
ןוא
־עגסיוא
ןעניפ עיינ
ןטקאפ
טאװ
,ןוייוואב
זא
שידיי
רעטאעט
טאה
טריטטיוקע
ןיוש
ןראפ ראי 1876 ,
טבײלב
רעבא א
,טקאפ
שיראטטיה
טוג
־עטשאב
,טקיט זא
שידיי
רעטאעט
יװ א
עלענאיטעפארפ
עיצוטיטטניא
זיא טינ
רעטלע יוו ףניפ ןוא
קיצעביז
.ראי
עשידיי
עמארד
ויא
רעבא א ךט
.רעטלע
ןיא םעד
טקעטש
עקאט
רעד
סקאדאראפ
ןיא רעד
רעשידיי
,עטכישעג־רוטלוק
וא יד
עשידיי
עמארד
ויא א ךס
רעטלע ןופ םעד
ןשידיי
,רעטאעט
תעב ייב יד
תומוא
םלועה ויא לע יפ בור
ןעוועג
דארג
.טרעקראפ
טראד
טמוק יד
עמארד
יוו א
לפאטשציפש
ןיא רעד
גנולקיווטנא
ןופ
רעוויטימירפ
־שילארטאעט
,טייק
רעמוטש
,עמימאטנאפ
רעשיטסילאוטיר
עירעטטימ
ןויב
,טראוו
טינ
םעד םתס
,ןטדערעג
ראנ ןיוש םעד
שירעלטסניק
.ןטכארבעגסיורא
רעד
טקאפ אפוג סאוו
יד
סרעביירש־הלבשה
ןבאה יוזא טפא
־עפא
טריר טימ רעד
רעשיטאמארד
עמראפ
ןעק
טשטייטעגסיוא
ןרעוו
ראנ ןיא
םעד ,ןיז סאוו
יד
עלאיצאס
טייקנדאלעגנא
ןופ
ערעייז
,קרעוו
לופ טימ
עלעוטקא
םינינע ןוא
עשיטקאדיד
טאה-,תונווכ
ךיז
ןטעבעגשממ
טינ
,טנעיילעגראפ
ראנ
עקאט
טליפשעג
וצ
.ןרעװ ןיא א
הפוקת ואוו ןייק
עשידיי
עסערפ
ויא ךאנ טינ
ןעוועג
ןענייז
יד
עקיזאד
,קרעוו
לופ טימ יד
עטסעב
עשירערעלקפיוא
,ןצנעדנעט
טאוו
יד
עקיזאד
הפוקת טאה
,טכארבעגסיורא
טנעקעג
ןעמוק םוצ
םלוע ףיוא םעד
עמאס
ןטסטקעריד
ןפוא ראנ
ךרוד
,רעטאעט
תמחמ רעד
טסייגטייצ
ןופ יד
עקיזאד
סעמארד
ויא ךיוא
ןעווענ
א
.רעטקעריד
יד
עטסטלע
עשידיי
עמארד
סאוו טאה ךאנ
םויה־דע
א
ןשירארעטיל
טרעזו
זיא
ןעמוקעגפיוא
ןיא רעד
הפוקת ןופ רעד
רענילרעב
.הלכשה
יו טאה
טלאזועג
ןעניד יוו א
עשיטקאדיד
עזעטיטנא
וצ םעד
ליפש־םירופ
סאוו ויא ץוש ןיא
עפארייא־ברעמ
קראטש
טרירענעגעד
ןראוועג
ןוא ־עג
יק