Page 97 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ד צ
ןא מ ד יר פ
ענעדיישראפ
,ןטקאפ
סעדנעגעל
ןוא
תונורכו
ויב 1939 . רעד
רעטײװצ
לייט
טבײרשאב
יד
עשיטעוואס
הפוקת
1941-1939
ןוא םעד
.ןברוזו־יצאנ
א ךס
רעמערא
ויא יד
עכעלטפאשנאמטדנאל
עיצקודארפ
ןופ יד
עשינעמור
.ןדיי
א
ןיילק
עלעכיב
ןיא
,שילגנע
ןבעגעגטיורא
ןופ רעד
רענאמרעקא
טגנוציטשרעטנוא
טפאשלעועג
קראירינ(
42,1950
,'ז
־סוליא
)טרירט טיג א
עצרוק
עטכישעג
ןופ יד ןדײ ןיא
ן א מ ר ע ק א
טניו ינא
בײה 20 ןטס ה״י ויב ףוס 1949 . יד
רעבאראטעב,
עיצארעדעפ
ןופ
רענאקירעמא
״ןדיי
טיג
םיתא טניו 1946
ןטפעהלמאו
.א .ד :.נ . ד ע ר
ר ע ב א ר א ט ע ב
ואװ ,״ דײ
ןענײו׳ט
ןאראפ
עכעלטע
עטנאטערעטניא
עשיראטטיה
ןוא
עשירארעטיל
,ןעלקיטרא
תונתכו
ןוא
.רעדיל
(1
,טפעה
קראי־וינ
128,1946
׳ז
,שידיי
32 ׳ז
,שילגנע
.טרירטטוליא
טריטקאדער
ןופ
ן א מ ר ע ב ל י ו
;דנא״א
טייווצ
ךובראי
1942-1941
;42 ׳ז
,שידיי
10 ׳ז
,שילגנע
;טרירטטוליא
טירד
ךובראי
146,1948
,'ו
,טרירטטוליא
דנאב 2
ןוא3
ןופטר יטקאדער
השמ
. )ט י ר פ יש
רעײז
םערא ןיא
עשיראטסיה
ןלאידעטאמ
ןענייו
יד
רעכיב־רוכוי
ןגעװ ײװצ
ענײלק
עשיניארקוא
:תוליהק
סאד .40
עקיראי
ךובראי
ןופ
פ ס י ל
ר ע ו ו א ק
םידטח־תולימג
תובטטיפ(״ןייאראפ
24,1948
׳ז
,שידיי
48 ׳ז
,)שילגנע
ןוא רעד
ל א נ ר ו ש ו ,
ק נ ימ
י ו וא "ץ
ןבעגעגסיורא
ןופ
םעד
ןטקינייאראפ
רעילאדאפ־ץיװאקנימ
ףעילער
קראירימ
112,1945
,׳ז
ןופרעד 90 ׳ו
סעיפארגאטאפ
ןוא
.)ןעגנוסירגאב
עטנאסערעטניא
ןלאירעטאמ
וצ רעד
עטכישעג
ןופ םעד
לטעטש
, ל ש י מ א ד א ר
ןופ
בייהנא 20 ןטס ה״י ויב 1922
טגנערב
יד
־איבאטיוא
עשיפארג
קינארכ
ןופ
א ד א ד
:ר ע נ ל וש
יווא.
טאה סע
״טריסאפ
ןבעגעגסיורא(
ןופ
רעלשימאדאד
סידייל
,ירעליוקא
אגאקיש
108,1942
.)יו
רעד
רעשיניארקוא
דנאבראפ
טינ ןופ טײצ וצ טייצ
סיורא
־למאו
ןטפעה .א .ד :.נ
ר ע ד .
ר ע נ י א ר ק ו א
."דיי
טעד
ןטטכייר
־ניא
טלאה
טגאמראפ
רעד
טפעהלמאו
ןופ ראי 1944 ויא( סאד רעד
)?רעטשרע
טימ א ייר
עשיראטסיה
ןוא
עשירארעטיל
ןעלקיטרא
ץא
עצרוק
־אנאמ
סעיפארג
ןופ
ענעדיישראפ
עשידיי
תוליהק ןיא
עניארקוא
קראירימ
1944 ,
160
,שידיי׳ז
31
ןופטריטקאדער,ש ילגנע׳ו
ם א י ל י ו ו
ן י ל ד ע
.)דנא״א
ןיא סעד
ךובלמאו
ןופ ראי 1949
,קראיריע
34 ,'ז
טריטקאדער
ןופ
ם ה ר ב א
) ק י ב
ןופלקיטראןאךיוטניפעג
ם ולש
־ ו ו ע ל י ס א ו ו
: יק ס
עיפאדגאילביב,
ןופ
דעכיב
ןגעוו
טעטש ןוא
ןעלטעטש ןיא דעד
,'עניארקוא
ואוו רע
טנכער סיוא
ןשיווצ
ערעדנא
ךיוא יד
עקידנגלאפ
:רעכיב־רוכוי
, ק י נ ל ע מ כ .
רינעװאוס
״לאנרושו
קראיריע
1949 ,)?