Page 98 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

:ץ י ר א מ
ן ב ר ו ח .
״ ק צ ע ב י ד ־ ק י נ א ס ־ ו ו א נ י ד
קראיריע
1950 ,
156 / ז
.)טרירטסוליא
סאד ךוב זיא
ןבירשעג
טימ א ךס
.ליפעג
םע
טלעפ
ןיא םיא א
טנאה ןופ א
ןטינעג
,ראטקאדער
סאװ לאז
ןכעלטײהנײאראפ
ןוא
ןטכירראפ
יד
עיפארגאטרא
ןוא םעד
םענעסאלפעצ
.ליטס
סרעדנוזאב
טנאסערעטניא
ןענײז
יד
ךעלטיפאק
ןגעװ לכ ,
ירדנ
ןיא
׳דעגאל
ןוא ךיוא
ןנעװ יד
רענאױטראפ
ןוא
רעײז
ןבעל ןיא
.דלאװ
א
שיצילאג־חרזמ
ךוב־רוכזי
זיא
ת ל ג מ ,
" ע נ י ל ג
קראי־ױנ(
1950 ,
307 ,׳ז
)טריפארנאימימ
טלעטשעגפיונוצ
ןראװעג
טימ א ךס
עביל ןוא
־עיפ
טעט ןופ
ך ו נ ח .ה
. ן ר ע פ ל א ה
רעד
רעשיראטסיה
ריפנײרא
טאה
רעדײל
א
ןפאנק
,טרעוו
ןגעקרעד
ויא
רעײו
לופטרעװ
ןוא
טנאסערעטיא
יד
עכעלריפסיוא
גנובײרשאב
ןופ
רענילג
ןשידײ
,רעגייטשסנבעל
,תונבר
עשידײ
,תוסנרפ
,ןבעל־רוטלוק
ןוא טאד
עשיטילאפ
ןבעל ןיא 20 ןטס .ה"י
רעײז
לופטרעװ
ױא יד
עשיטסיטאטם
ננולעטשפױא
ןופ יד
ןדײ־ספראד
ןיא יד
עקימורא
,םיבושי
ןוא
ערעײו
.תוסנרפ
עטנאסערעטניא
םיטרפ
ןרעװ
ןבענעחעביא
ןנעװ
׳ פ א ר פ
ר י א מ
ס נ א ב א ל א ב
־רערעל
ערעיראק
ןיא רעד
רענילנ
,לוש־שריהךאראב
ןוא
ןדאױפע
ןופ ןײו
־לעוענ
רעכעלטפאש
טײקיטעט
לשמלג
רעד
,דאױפע
יװ יד
רענילג
ןסקאדאטרא
ןבאה
ךרוד
ןפראװנײרא
א
ןקידנענערב
פמאל ןיא לוש
טשינוצ
טכאמעג
סנײז
ןא
עכעלטנפע
.)עיצקעל
יד
ננובײרשאב
ןופ
ןברוחײצאנ
ויא א
לסיב
;שיטאאכ
טנאסערעטניא
ויא יד
,גנורעדליש
יװ יװא סע ױא ־עג
ןפאש
ןראװענ
רעטנוא םעד
ןשטײד
קורד רעד
.טארךדױ
יד
עטשרע
רעװאראװאי
טנעדנעפעדניא
ןאשײאיסאססא
טאה
ןבעגעגסיורא
סאד
:לכיב
ט א ט ש נ ד ײ .
ױ ו א ר א ו ו א י
ןופ
ל א ומ ש
ד ר ו ק
קראירימ
46,1950 יז
,שידײ 35 ׳ו
שילננע ןוא 27 יז
,)תונורבוה
םאװ
טלײצרעד
ןנעװ
ןשיצאנ
.ןברוח
םאד
ךובראי
ר ע ד .
״ ר ע נ א י צ י ל א ג
ןבעגענסױרא
ןופ יד
עטקינײאראפ.
רענאיצילאנ
ןדײ ןיא
״עקירעמא
קראירינ(
1941 , 37 ׳ו
,שידײ 75 יו
,שילננע
טריטקאדער
ןופ א נח
) ד ל ע פ ס ע ט א ג
טגנערב
ראנ
עכעלטע
עשיטסילאנרושו
,ןעלקיטרא
ןוא א
לסיב
תונורכו
ןוא
.רעדיל
א
רענילאװ
הליהק
טרעװ
ןבירשאב
ןיא םעד
:ךוב
ן ב ר ו ח ,
' ץ ע ר א ק
ןופ םעד
רענאױטראפ
ן א מ נ ע ד ל י נ
אידאיד״(
.)״אשימ
םאד
לכיב ױא
ןבעגענסױרא
טימ רעד
רעלעירעטאמ
ןוא
רעשילאראמ
ננוציטשרעטנוא
ןופ
רעצעראק
טײלסדנאל
ןיא
ןאטסאב
ןוא
אגאקיש
ױראפ(
79,1949 / ז
.)טרירטםוליא
רעד
רעטשרע
לײט ןופ ךוב טינ
רעביא
יד
רוטארעטיל־ןטפאשנאמסדנאל
ראפ יד
עטצעל
10 ראי
נצ