Page 108 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

אווש ר צ
,גר וב .א . ל
ן י א
; ם ו ה ת
רעיריבים
.ןעגנולייצרעד
,קראירינ
,אקיצ 1951 . 296 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עטקישראפ
ןייק
ריביס ןיא
ןשיראצ
,דנאלסור
ןענישרעד
ןכאנ טיוט ןופ
.רבחמ
S
c hw a r t z b u r g
,
A. L. In the abyss: stories of Siberia. New York, Cyco, 1951.
296 p.
Posthumous tales of Siberian exiles in the time of the czars.
,ס א לש .י
ם ו ב ל א
ן פ י ט
ן ו פ .י .י
ס ק נ ו ר ט
ר ע מ ע ל ע כ
ם י מ כ ח
טנכייצעג
ןופ .י
סאלש
.)קראירינ(
עליה .ב
.קאזאק
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
,״ךובדיי.
9.1951
.רעדליב
,ןיווע לש
כ ע
ו ו
ע ן
ז י א ס ע
; ן ט כ ע נ
.ןאמאר
,זיראפ
׳׳ייספיוא״
ןוא
עשיריי
קעטאילביב־סקלאפ
םייב
ןייאראפ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1951 . 370 .׳ז
ןופ םער
ןבעל ןופ
עשיריי
עלאקיראר
ןזיירק ןיא
ןליופ ןוא
ךיירקנארפ
ברע ןוא תעב רער
רעטצעל
.המחלמ־טלעוו
,רוא ינש .ז
ר ס י ק
ן ו א
; י ב ר
רעשיראטסיה
.ןאמאר
,קראירינ
,אקיצ
1952 . ׳ב 5, י ד
. ה ד י ק ע
340 .׳ז
רעטצעל
דנאב ןופ םעד
לקיצ
ןגעוו
םער
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ןיא רער
הפוקת ןופ
סנאעלעפאנ
.תומחלמ
S
c h n e o u r
, Z
a l m a n
.
The emperor and the rabbi: historical novel. New York,
Cyco, 1952. Vol. 5, 340 p.
Last volume of the narrative cycle on the life of Polish Jewry during the
Napoleonic wars.
----------
. ש ק ל א ו ו ע ר
; ר ע ד נ י ק
.ןעגנולייצרעד
.עבאגסיוא־לבוי
,קראירינ
,אקיצ 1951 . 307 .׳ז
---------. Children of Shklov; stories. Jubilee volume. New York, Cyco, 1951.
307 p.
, יק ס ב ו י ל ע ש
השמ
. ל ד ו י
ף י ו א א
ר ע ל ו פ
; ך א ו ו
.ןעגנולייצרעד
,םערייא־סאנעוב
רנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןריי ןיא
,עניטנעגרא
1951 .
376 .״ז
תוישעמ ןופ
ןקילאמא
ןשידיי
ןבעל ןיא
.עטיל
ש פ טע
,ןאמ
עש והי
. ) ב ר ה (
. ן י פ ו ל י ג ב
ע נ ע ג נ א ג ר ע פ
ו ו ע ל ט :ן
םידיסח
ןוא
;תוריסה
ב)
םירמאמ -
.טייקכילמיטסקלאפ
,ןודנול
1951 .
וצ .׳ז
ןופ
רעגייטשסנבעל
ןופ
עשיליופ
.םידיסח
ע י ז ע א פ
ן ו א
ע מ א ר ד
p o e t r y
a n d
d r a m a
,ןר א ה נ י יא
. ד ו ד
ע ט ל מ א ז ע ג
, ר ע ד י ל
4 90 1 - 1 5 9 1.
טרירטסוליא
ןופ
ןימינב
.ןראהנייא
,קראי־וינ
,גניר־רעטעברא
1952 . 272 .׳ז
E
in h o r n
, D
a v id
.
Collected poems, 1904-1951. Illustrated by Benjamin Einhorn.
New York, Arbeiter Ring, 1952. 272 p.
102
JEWISH BOOK ANNUAL