Page 110 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
104
, ר ע ל ע ה
ם ע נ יב
.) .רע י(
ס א ר
ד י ל
ז י א
; ן ב י ל ב ע ג
רעדיל
ןופ
עשידיי
רעטכיד
ןיא
,ןליופ
ענעמוקעגמוא
תעב רער
רעשירעלטיה
.עיצאפוקא
.עיגאלאטנא
,עשראוו
,ךוב־שידיי
1951 . 264 .׳ז
ןיא
דנאב
ןעייג
ןיירא
רעדיל
ןופ 36
ענעמוקעגמוא
עשיריי
רעטכיד
ןופ
.ןליופ
,רעע י נ י י ו ו
. ד י ר פ
א
ך ו ט ס א פ
ן י א
; ק ר א י ־ ו י נ
ןטענאס
ןוא
.רעדיל
,סערייא־סאנעוב
1951 . 124 .׳ז
זיב
טציא טאה רער
רבחמ
:טכעלטנפעראפ
נ א ר צ י ס ,ן
,ץיוואנרעשט
1936 ןוא א ו ו נ ט
ם י י ב
, ט ו ר פ
,קראירינ
1942 . ןיא םער
ןקיטציא
רנאב
טייג
ןיירא ןא
ביילקפא
,רעריל
ןבירשעג
ןיא יד
ןראי
1950-1942
, ןוא
־רעביא
ןעגנוצעז
ןופ
לראש
רעלדאב
ןוא
ראגדע
ןאלע .אפ
W i n i n c j k r , M . F r e e d .
Shepherd in New York; sonnets and songs. Buenos Aires,
1951. 124p.
Poems composed 1942-1950, with translations from Baudelaire and
Poe.
,ר ע פ נ י י ו ו
. ז
ן ע מ ע א פ
ן ג ע ו ו
י ד
. ם י א י ב נ
,קראירינ
גאלראפ
,ףוקיא 1951 . 218 .׳ז
.טרירטסוליא
W
e i n p e r
,
Z. Poems on the prophets. New York, Ikuf, 1951. 218 p.
,ש ט יוואסא נא י
.ק ח צ י
א
ב ו ט ש
ן י א
ל ט ע ט ש
.)עמעאפ(
,זיראפ
רעביב
ןופ
ןשידיי
בולק־ןעפ
.גסיורא טימ רער
ףליהטימ
ןופ רער
־רוטלוק
גנולייטפא
םייב
״טניאשזד״
ןיא
,ךיירקנארפ
1951 . 122 .׳ז
עשיפארגאיבאטיוא
.עמעאפ
ןעמוקאב
יר
עימערפ
ןופ
ןשידיי
־רוטלוק
םערגנאק
ראפ םער ראי 1951 .
,ע פ א י
. י כ ד ר מ
ע י ג א ל א ט נ א
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י א ע ר ב ע ה
פ א ע ז י ,ע טימ
עשיטירק
.ןעגנולרנאהפא
,קראי־וינ
,אקיצ 1951 . ךוב 2.
488 .׳ז
רעד
רעטייווצ
דנאב
טמענ
םורא םער ןגנוי רוד
רעטכיד
ןופ
לארשי
ןוא
,עקירעמא
ערעדנוזאב
ןעגנולייטפא
ןענייז
ןבעגעגפא
םנירעטכיד־ןעױרפ
ןוא
רעריל
ןופ
ןשיטקאריד
ןוא
ןשיטסיראמוה
.טלאהניא
םאר ךוב טאה
ןעמוקאב
יד
רענוואק
עימערפ
ןופ
ןשיריי
טאר־רעכיב
ןופ
עקירעמא
ראפ רער
רעשיריי
רוטארעטיל
ראפ 1951 .
J
a f f e
, M
o r d e c a i
.
Anthology of Hebrew poetry with critical notes. New York,
Cyco, 1951. Vol. 2, 488 p.
Comprising the younger generation of poets in Israel and America. Sections
of women poets, didactic verse, and humor. Received 1951 Harry Kovner
memorial prize of Jewish Book Council of America.
, י ק ס מ י ל א ס ו ר ע י
.היעש י
ש י ד י י
, ד י ל
רעדיל ןוא
.ןעמעאפ
,ןילקורב
.נ ,.י
גאלראפ
,״ימלשורי.
1951 . 164 ׳ז
.)טריפארגאעמימ(
עשיריל
ןעגנופאש ןוא
.םילשמ ןיא 1950 טאה רער
רבחמ
טכעלטנפעראפ
ןייז
עטשרע
גנולמאז
רעריל
.ט.א
ר ע ט צ נ ע פ
ן י א
. ל מ י ה