Page 47 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ב״ישת
s
: ־ ־
• : ־ ד
• * . ־ ־ ! ־
I
t
־ : •
־ : ־
תאמ
לאינד
יקסרפ
הנשיך
תיתורפסה
הנודנה
הריקסב
תיחכונה
.דתיה תנש
ת ור פס ל ,ה כ ר ב
1
תיתדה
,שדוקהךושלב
יכ
הנייטצה
לוביב ןוגה לש
ה א מ
םירפס
םכותבו
דוסי־ירפס
םלועב
ינברה
.ונלש
םינשב
תונורחאה
רהנ
יפוחל
,הקירמא
דחי םע
ינומה
םיטילפה
ידירש
תפות
םיצאנה
ילצומו
ןברוח
לארשי־ירע
חרזמב
ם ר ז -ה פ ור יא
ריבכ לש
םידוהי
םידרח
,םיקודאו
םבורש
םיווהמ
םינכרצ
םיעובק
םיחוטבו
לש
סופד־רמוח
תועוצקמב
תודהיה
.תיתרוסמה
ךרוצה
ףוחדה
הזה םרג
אליממ
םירפס־תואצוהל
,תונוש
תוידימת
וא
תויערא ןכו
המכל
םינבר
,םידיחי
םילדתשמה
ל כ ב
םתלכי
קפסל תא
ןואמיצה
ברה
־ירפסל
שדוק
לכמ
.םינימה
םירבדה
ועיגה
ידיל ךכ דע
הקירמאש
תכלוה
תישענו
זכרמה
ימלועה
ל כ ל
תוצופת
הלוגה ףאו
תנידמל
לארשי
םשל
תקפסה
תורפסה
תינרותה
ל כ ל
היתורוצ
.הינכתו
םנמא
םבור
םלוככ
לש
םירפסה
םייתרוסמה
הלאה קר
םיספדנ
םיכרכנו
,שדחמ
םלוא
תויתוא,ר־רודיס
םהלש
אוה־אוה
,ןשונהךשיה
רדוסש
ינפל
תורשע
תואמו
םינשב לע ל כ
סופדה־ישוביש
םהלש
ראשו
םהיתומיגפ
.תוינכטה
דע הכ היה
גהנמה
לבוקמה
המואב
ש ד ח ל
ל כ ב
,רשוכה־תעש
רפשל
ףיסוהלו
לע
יסכנ
ןאצ
ל זרב לש
שדוקה־תורפס
;ונלש
וליאו
הקירמאב
ונימיב
לוכה
השענ
לע לגר
,תחא
ןוזפיחב
,תוטיהלבו
ידכ
תוורל תא
,קושה
ןכלו
םייושע
םיקסועה
ר ב דב
ם ל צ ל
תא
םירפסה
םייתדה
,םישקובמה
םינושארה
,םינורחאהו
םייסאלקה
,םישידחהו
םהשרמכ
אלל םוש
הכירע
תולגתסהו
חורה־יכרצל
לש
רודה
.שדחה קר
תנידמב
,לארשי
רשא םש
קפודה
ימואלה
קזח
,רתויב
םיכרוע
םישרפמו
םירדסמו
שדחמ
המואה־ירפס
םישדוקמה
םילבוקמהו
,רתויב
:ןיעכ
,ם״במר
,ל״חמר
הדוהי
יולה
אצויכו
,םהב
וליפאו
םידומלת
םישרדמו
רהוזו
םישדחתמ
םלוכ
,םיננערתמו
תחמשל
ירחוש
הרותה
.לארשי־תמכחו
וננובאדל
,ברה שי
,ןייצל יכ
העשב
הקירמאש
ך רד ב
ל ל כ
האיגסמ
ל ועפל
הדשב
תודהיה
,תינרותה
הב
העשב
תרגפמ
תלשחנו
דואמ איה
41