Page 60 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

םייח
,ףיל
ןבואר ,יול
לאינד
,יקסרפ
ןנחוי
,יקסניברגופ
.א .ר
,יכאלמ
קחצי
.גאלשרבליז
א פ ו ר ה
, י ר ב ע ה
ץבוק
יאופר
יעדמ
יתנש־וד
תכירעב
ר״ד השמ
.ןרוחנייא
ב״ישת תנש
םירשעה
.שמחו
.קרוי־וינ
, ת ו י פ ל ת
ןועבר
יניינעל
,הכלה
הדגא
רסומו
.תודהיה
תכירעב
ברה
לאומש .ק
.יקסרימ
תאצוה
,הטיסרבינוא־הבישי
.קרוי־וינ
תרבוח
,׳ד-׳ג
תבט
:ב״ישת
רכזל
ברה
ריאמ
.ןילרב 611 מע׳.
5 4
JEWISH BOOK ANNUAL
א ר ק מ
ר ע ו נ ל
j u v e n i l e
l i t e r a t u r e
ן ו ד מ י ג ו א ,ל תאמ
בקעי
.לאירא
,קרוי־וינ
.ב״ישת 144
.'מע
הזחמ
ייחמ
םיסונאה
.דרפסב
ה ב ה
ח צ נ ק ,ה
תרבוח .ל דעוו
שדוחה
ירבעה לש
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
,קרוירינ
.ב״ישת 16 מע׳.
תינבתב
.םובלא
םירויצ
םיחדבמ
ךותמ
ןועובשה־וד
םידליל
ראודה״
,״רעונל
םיראתמה
תא
תולילע
ירוא״
.״הרואו
ה נ ח ס נ ,ש
רופיס
םידליל
תאמ
ןרהא
,דגמ
תכירעב
החמש
,ןייטשניבור
םירויצ
ידיב
ולסל
.יילוטמ
ןגוע״
״םידליל
די־לעש
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
,קרוי־וינ
.ב״ישת
.דקונמ 50 מע׳.
א צ י ש כ
ך ו ר ב
ד ו צ ל
, ם י ג ד
רופיס תאמ
בקעי
.לאירא
,קרוירינ
.ב״ישת
128 מע׳.
ה ש ע מ
ם א ב
ה נ ב ו
, ה ו ו צ מ ־ ר ב ה
רופיס תאמ
בקעי
.לאירא
,קרוירינ
.ב״ישת 70
.׳מע
ם י ר ו פ
, ם י ש ו ד י ח ב
תאמ
הליצ
,ןיקטולפ
תירבע
ידי־לע
הקבר
.ראוקטב
,קרוי־וינ
.א״ישת
.סרטנוק
13 מע׳.
הטריפוא
הלק
.םידליל
, ת ב כ ר ה
רופיס
תוטועפל
תאמ
הסדה
,לבור
רייוצמ
ידיב ןוג
.ךיפט דעוו
ךוניחה
,ידוהיה
,קרוי־וינ
.ב״ישת 8 ׳מע
תינבתב
.םובלא
ה ע ב ש
ת ו ז ח מ
, ה כ ו נ ח ל
תאמ
בקעי
.לאירא
,״יבצה־ןרק״
סול
,סליגנא
.א״ישת 128
.׳מע
הזו
ןכות
:תוזחמה
והיתתמ
,וינבו
,תויאנומשחה
הריזגה
ווחתשיש
םיליספל
הריזגה
וללחיש תא
,תבשה
הריזגה
ולכאיש
,ריזח
הריזגה אלש
ודמלי
,הרות
תורנה
.וללה
ת ב ש
,ם ו ל ש
רופיס לק
תוטועפל
תאמ
הסדה
,לבור
םירויצ תאמ רמת .ץכ
,קרוירינ
.א״ישת 9 ׳מע
תרוצב
.םובלא