Page 62 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

.ןילקורב
ןוילג ,׳א
,ןסינ
.ב״ישת
תכירעב
ברה ףסוי דוד
יולה
.ןייטשפא
רודמב
ירבעה 9
.׳מע
ל א ר ש י
. ר יש ב
רוקמ
ירבע םע
.הרמז־יוות
תכירעב
.א .וו
.רדניב
ורטימ
קיסומ
,ינאפמוק
,קרוי־וינ
.ב״ישת 39
.׳מע
ל כ ו ב
, ם י ר ו פ ל
ללוכ
תולאש
תובושתו
,םירוכיש
תיברעמ
,םירופל
התא
,תיארה
,תופקה
,שודיק
,תורצוי
,תונעשוה
,תורימז
תליפת
הליענ
גחל
,םירופה
רישו
תולעמה
תדלויל
,םירופב
םג
ת ו מ ד ק א
ם י ר ו פ ל
םע
שוריפ
;תולמה
ת כ ס מ
ם י ר ו פ
ןמ
דומלת
םירוכיש םע
ה״שריפ
תופסותו
הבורמ
,ע״שרהמו
םג
ה ד ג ה
ל י ל ל
, ם י ר ו כ י ש
םגו
ת ו ח י ל ס
. ם י ר ו פ ל
,קרוי־וינ
.ב״ישת 64
.׳מע
הרודהמ
.תמלוצמ
רבחמ לכ״ וב
״םירופל
אוה
םהרבא
לדנמ
,רהומ
רבחמ
תכסמ״
״םירופ
אוה
סומינולק
ןב
,סומינולק
רבחמ
הדגה״
לילל
״םירוכיש אוה .י .ל
.באז־ןב
לכ
רמוחה ץוח(
תולאש״מ
״תובושתו
תכסמ״ו
)״םירופ
.דקונמ הלא ןה
תוידוראפ
תועודי
תולבוקמו
.םעב
Purim compendium (Kol bo). New York, 5712. 64 p.
Satirical prayers, songs, humorous treatises, and cognate material on the
festival.
י ב ת כ
״ד ר
ל א ו מ ש
ן י ג י י פ
,ל ״ ז
המישר
תיפארגוילביב
הכורע
ידי־לע ר״ד
הדוהי
.לאטנזור
תורדתסהה
תירבעה
השרדמהו
ידומילל
תודהיה
,וגאקישב
.ב״ישת 23 מע׳.
ן וש ל
ה ת נ ״ ,ך תאמ
וזויוט .וו
.יארקנ
רבחמה
אוה
דמולמ
,ינאפאי
רוסיפורפו
תירבעל
הללכמב
,רלטוב
.םילופאנאידניאב
N
a k a r a i
, T
oyozo
W., Biblical Hebrew. New York, Bookman Associates, 1951.
200 p.
ם י ד ע ו מ
,ה ח מ ש ל
.וטול 13
.תוחול
,קרוי־וינ
.ב״ישת
ת ר ב ח מ
ם י ל י ג ר ת ה
רפסל תע״
,״אורקל
תאמ יבצ
.ןייטשפראש
,״הליש״
,קרוירינ
.א״ישת 24
.׳מע
ן ו ל מ
, ו נ נ ו ש ל
,ילגנא־ירבע
תאמ יבצ
.ןייטשפראש
,״הליש״
,קרוי־וינ
.א״ישת
304
.׳מע
ללוכ רתוי
רשע־השמחמ
ףלא
םילמ
םייוטיבו
ןושלמ
,ארקמה
,הנשמה
שרדמה
תורפסהו
תירבעה
השדחה םע
תמישר
.תובית־ישאר
ה ט י ו ו ס
, ת י כ ״ נ ת
הרמז־יוות
תאמ
ןזחה
ןושרג
.תרפא
,ךולב
,קרוירינ
.א״ישת
68 מע׳.
ס פ ו ר ,י תאמ ד״ר באז
.יקסמוח
האצוה
.תנקותמ
רפסה־תיב
,ץארג
,היפלדאליפ
.ב״ישת 66
.'מע
הנכה
דומילל
.הרותה
56
JEWISH BOOK ANNUAL