Page 66 - Jewish Book Annual Volume 11 (1952-1952)

Basic HTML Version

רחבמ
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
ןמל
שדוח
ירשת
א״ישת דעו שדוח רדא
*ב״ישת
רדוסמ י״ע
םחנמ .ג ןלג
ה יפר ג ו ילב יב ל
תנתינה הוב
הליכמ
הלעמל
־מ 200
םירפס
הרחבנו
1
תומישרמ
םירפסה
ןמל שדוח
ירשת
א״ישת דע שדוח רדא
ב״ישת
ומסרפתנש
סרטנוק״ב
״יפרגוילביב
אצויה
רואל תחא
שדוחל
י״ע
רודמה
תורפסל
זכרמב
תוברתל
הרבסהו
לש
תורדתסהה
תיללכה
לש
םידבועה
םירבעה
לארשי־ץראב
תודחאתהו
תואצוה
םירפסה
תוירבעה
לארשי־ץראב
ותכירעב
לש
ן ב ו א ר
. י ו ל
םיסרטנוקה
םהילעש
ודסונ
תומישר
ולא
םיליכמ ־כ 800
.םיכרע
המישר וז
הקלחנ
יפל יגוס
םירפסה
הרדסמו
הווקמ יכ הלע
ודיב
תתל
המישר
תגציימ
ביטמ
םירפסה
םהיגוסו
םיעיפומה
.לארשיב
ארוקה
תא
המישרה
הארי
יכ
ירפס
תפומה
ונלש
םיכלוה
םיספדנו
תורודהמב
והזו-תושדח
ןמיס
,הבוטל
איצוהל
םבלמ לש
יאיצומ תבד
ץראה
,רמאל
ןיא
שרוד םש
תורפסל
.תפומה
ומכ ןכ שי
תוארל
יכ שי
השירד
הלודג
תורפסל
,תמגרותמ
י״פעא שיש
קולחל
לע ביט
םירפסה
םירחבנה
.םוגרתל
ואל לכ רפס
הכוזש
תויהל
רבוע״
טסב״(״ארוקל
)״רלס
יואר
תוכזל וב תא
ארוקה
ירבעה
.לארשיב
ףרח
בערה
ריינל
ררושה
לארשיב
הארנ
יכ הבר
השירדה
םירפסל
לכמ
םינימה
םיגוסהו
יכו
ת״ולומה
םש אוה קסע
סינכמ
.וילעבל
,שי
,םנמא
חותמל
וק
תרוקב
השק לע
הטישה
הגוהנה
לארשיב
בותכל
םילמ
תוירבע
תולק
תוטושפו
אלמב
אלמד
תומשו
לש
םירפוס
רסחב
רסחד דע
ןיאש
תעדל
דציכ
אטבל
ןתוא
רבד(
לקנש
ותושעל
דוקינב
יקלח וא
ביתכב
,אלמ
ונייהד
י י ו ו ץ
תרומת ו י ,ץ
ג י י ו ו צ
אלו
ג י וצ
,)המודכו
כ״שכו
.םקיתעהל
תומישרב
תויפרגוילביב
שי
קיידל
ןבומכ
ומשב לש
ר ד סמ ה - .ר פ וס ה
עיבמ תא
ותדות רמל
ן ב ו א ר
י ו ל
איצמהש ,ונל
הצעומב
ןעמל
רפסה
,ידוהיה תא
,ויסרטנוק
השרהו
ונל
דבעל לע
םהיפ תא
.ונתמישר
דסוימ*
לע
םיסרטנוק .
״םייפרגוילביב
תאמ
ןבואר ,יול
תאצוה
ת ורדתסה
ת יל ל כה
לש
םידבועה
ם ירבעה
זכרמ-י״אב
ת וב רת ל
ה ר בסה ו
תודחאתהו
תואצוה
ם ירפסה
ת וירבעה
.י׳׳אב
דב ועמ
םגרותמו
תילגנאל
י״ע
.רדסמ ה
60