Page 148 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

,ש א*
. ם ו ל ש
ר ע ד
ם י ל י ה ת
.ד י י
,קראירינ
,יקסראלקש
1952 . 505 .״ז
*
----------
. ר ד יי
ט ע טש
. ג ר ו ב ר ע ט ע פ (
.ע ש ר א ו ו
מ ס א ק ו ו .>ע רינ
,קראי
,יקסראלקש
1952 . 3
.רעדנעב
, ם ו ל ב
. ק ח צ י
ע נ ע ב י ל ק ע ג
: ן ט פ י ר ש
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן ו א
ל י ד ע .ר
,קראירינ
גאלראפ
עיזעאפ
ןוא
,עזארפ
1954 . 158 ז,.
ןעגנולייצרעד
ןגעוו
עמיטניא
ןעגנובעלרעביא
ןופ
עבעלגעטגאט
.ןשטנעמ
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
. ד ו ד
י י ו ו צ
ן ט ל ע ו ו
ןעלטיפאק(
ןופ א
רערעסערג
.)גנולייצרעד
,קראירינ
,ףוקיא 1953 . 176 ז,.
ןעלטיפאק
ןופ א
ןרעסערג
,ןאמאר
סאוו
ןענייז
טכעלטנפעראפ
ןראוועג
ןיא יד
רעכיבלמאז
, ד נ א ל מ י י ה
,עווקסאמ
1948-1947
.
, ו ו א ל י ס ו ר ב
.ןס ינ
י י ב י ד
ן כ י י ט
ן ו פ
: ע י ס ע ל א פ
ןאמאר
ןופ א
רענעגנאגראפ
.טלעוו
,קראירינ
,ןאמרעדיב
1953 . 322 .״ז
ןאמאר
ןופ
ןבעל ןופ
עשיפראד
ןדיי ןיא
עיסעלאפ
ןיא רעד
רעטייווצ
טפלעה
ןופ
ןקיראפ
.טרעדנוהראי
, ס ק י ר ב
. ל א י מ ח ר י
ף י ו א
ש ו ד י ק
םש ה
.)ןעגנולייצרעד(
המדקה
ןופ ר״ר
.ינודקומ
,קראי־וינ
1952 . 144 .ד
רעשזדאל
אטעג ןוא רעד
רעמישטנעוושא
רעגאל זיא יד
הביבס סאוו
סקירב
טרעדליש ןיא ענייז
.ןעגנולייצרעד
, ג ר ע ב נ י ר ג
. ל ר ע ב
: ט פ א ש ב י ל
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
םאנעוב
,סערייא
גרעבנירג
טעטימאק־לבוי
םייב
ןשידיי
ןטארעטיל
ןוא
ןטסילאנרושז
,ןייאראפ
1952 . 159 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
.עניטנעגרא
, ן א מ ל ע ב ו ד
.א .י
ר ע ד
: ס נ א ל א ב
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן ו פ
ן ש י ד י א
ן ב ע ל
ן י א
. א ב ו ק
,אנאוואה
רענאוואה
,ןבעל
1953 .
220 .׳ז
, יק ס ו וא נש ז ול ד
.השמ
א
ם ע נ ו ר ב
ם י י ב
: ג ע ו ו
־ י י צ ר ע ד
ל ו נ ג ע .ן
םאנעוב
,סערייא
רעזדנוא
,ךוב 1953 . 254 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןקילאמא
ןוא
םענרעדאמ
ןשידיי
ןבעל ןיא
ענעריישראפ
.רעדנעל
,ק יש ט נא ר א ה
.ןועמש
ן י א
ש י ו ר ע ג
ן ו פ
. ן ע נ י ש א מ
המדקה
י "ןופ ףסוי
.ינטורקא
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1953 . 318 .׳ז
רעשיפארגאיבאטיוא
ןאמאר
סאוו
זיא םוצ
ןטשרע לאמ
ןענישרעד
ןיא
עשראוו
ראפ רעד
.המחלמ
רעד
רבחמ זיא
ןעמוקעגמוא
תעב רעד
־יצאנ
עיצאפוקא
ןיא
.ןליופ
,ס נא ד י וו*
ל ימ ע ןוא
. ל א י נ ד
. ם י ל ש ו ר י
,קדאירינ
1953 .
142
JEW ISH BOOK ANNUAL