Page 149 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ ---- AMERICAN YIDDISH BOOKS
143
,ר ע פ נ י י ו ו
א
ט ס א ג
ן ו פ
: ע ק י ר ע מ א
ר
. ן א מ א
,קראי־וינ
־סיורא
ןבעגעג
ךרוד יד .ז
רעפנייוו
ןטעטימאק־ייליבוי
דובכל ענייז 60 ראי םייב
־ראפ
גאל
,ףוקיא 1953 . 308 .׳ז
א
ןאמאר ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ראפ דער 2 רעט־
.המחלמ־טלעוו
,ק נורט*
.י .י
ר ע ד
ר ע ט ס כ ע ל י י ר פ
ד י י
ן י א
ד ע ר
. ט ל ע ו ו
סאנעוב
,סערייא
,שידיי
1953 .
,ינמעשט
. ך ל מ
ע ש י ל י ו פ
: ן ד י י
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
םאנעוב
,סערייא
דנאבראפ
ןופ
רעוועשראוו
ןוא
רעגארפ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1952 .
319 .׳ז
ןטלאטשעג
ןוא
ןדאזיפע
ןופ
ןקידהמחלמראפ
ןשידיי
ןבעל ןיא
.ןליופ
ןיא
א לייט ןופ יד
ןעגנולייצרעד
טרעוו
טלדנאהאב
סאד
ןבעל ןופ רעד
תיראש
הטילפה
ךאנ רעד
.גנואיירפאב
,ר ע נ ר ע ל *
. ק י ל א פ
ן י א
ע ק י ו ר מ ו א
. ן ט י י צ
סאנעוב
,סערייא
1953 .
, י ק ס ו ו א ק א מ
ט נ ג ו י
ן ו א
ע ר ע ד נ א
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
רינ
,קראי
1953 . 288 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשיריי
ןבעל ןיא רעד
רעטלא םייה ןוא ןיא
.עקירעמא
,ן ילא גר א מ
ן ו פ
ן י י מ
ן ט י י ו ו צ
: ד נ א ל מ י י ה
ק י ר ו צ
ט י מ
5 2 י א .ר
סאנעוב
,סערייא
,ףוקיא 1953 . 2 רעט־
,ךוב 164 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עצראווש
רעטעבראךיול
ןיא
.עניטנעגרא
, ןא זד י ו וא ד ־ ס ע ל א ג ר א מ
.ם יא כ
ןש מ יש
: ר ע ב י ג א ה
ר א מ א •ן
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
םענופ
ןאזדיוואד
,טעטימאק־ךוב
םוטפעש ןופ
רעסעדא
שטנערב
20
.פ.פ.א
,ןדרא 1953 . 286 ז,.
ןאמאר ןופ רעד טייצ ןופ רעד
רעטשרע
המחלמ־טלעוו
ןיא
.דנאלסור
,ס ו ק ר א מ
.ח ס פ
ר ע ד
ר ע נ ל י ו ו
ן ו א ג
ע נ ע ג ר א ב ר א פ (
ו ו ע ל ט ן > :
ר ע ש י ר א ט ס י ה
. ן א מ א ר
,קראי־וינ
םוא
גנישילבאפ
,ינאפמאק
.ב׳׳ישת 489 ז,.
רעשיפארגאיב
ןאמאר
ןגעוו
׳ר
והילא
ןואגה
אנליוומ ןוא ןייז
.הפוקת
, י ק צ י ר ע ש ז י מ
.ןא הא נ
: ס נ ט א ש
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
סאנעוב
,סערייא
1951 . 175 .ד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא רעד
רעטלא םייה ןוא ןיא
.עניטנעגרא
,לע ז י ימ
. ן ע ג נ ו ל י י צ ד ע ד
,קראי־וינ
,ףוקיא 1953 . 231 .׳ז
טכעלטנפעראפ
ןופ
ןדי־בתכ
סאוו
ןענייז
ןבילבעגרעביא
ןיא םעד
ןובזע
ןופ
.רבחמ
, ר ע ל ל י מ
ן י א
יד
ע צ ר א ו ו ש
. ך ע ל ע ט נ י פ
סאל
,סעלעגנא
רעללימ ךוב
,טעטימאק
1953 . 383 ז,.
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עשיריי
רעביירש ןיא
.עקירעמא