Page 151 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

, ו ו א ל ר ע פ
. ק ה צ י
ר ע ד
ר ו צ
. ר ע נ ע מ ו ק ע ג ק י
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1952 . 2
.רעדנעב
ןעגנולייצרעד
ןגעוו
א
רעשיריי
החפשמ סאוו
זיא
טדיישעצ
ןראוועג
תעב
םער
ןשטייד
לאפנא ףיוא
.ןליופ
ךאנ א ייר
ערעווש
ןעגנובעלרעביא
ןפערט
ךיז עלא ןיא
.לארשי
P e r l o w , I t z c h o k .
He who came back. Buenos Aires, Central Alliance of Polish
Jews in Argentina, 1952. 2 vols.
A story of separation in Nazi-Poland and reunion in Israel.
,ע ל ר ע פ
.עש והי
ן ד י י
ן ו פ א
ץ נ א ג
. ר א י
המדקה ןופ אעל
־לעקניפ
.ןייטש
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1951 .420 .׳ז
רעשיפארגאיבאטיוא
ןאמאר סאוו
טרעדליש יד
הביבס ןופ
עיורג
עמערא
ןשטנעמ ןיא א
ןיילק
שיליופ
.לטעטש־ץניווארפ
יד
עטשרע
עבאגסיוא
זיא
סיורא ןיא
,עשראוו
1936 .
,ט י יס ר א פ
.ם ה ר ב א
ם ו צ
ן ק י ט כ י ל
: ן ג ר א מ
ר ע ש י ר א ט ס י ה
ר" א מ א .ן
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
טימ רעד
ףליהטימ
ןופ
קחצי
קיזייא
ץיוורוה
שטנערב
10 -
שידיא
רעלאנאיצאנ
רעטעברא
,דנאבראפ
1953 . 222 .׳ז
ןאמאר
סאוו
טרעדליש סאד
עשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ףוס 18 ןט
־גוהראי
,טרעד ןעוו עיינ
ןעמארטש ןופ
גנורעלקפיוא
ןוא
טייהיירפ
ןעגנירר
ןיירא ןיא
ןלענאיצירארט
ןבעל ןופ
.לאמא
,ןאמש יפ
ב ק ע י
.ש רעה
ע ש י מ י י ה
ן ג ע ו ו
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד (
. )
,קראי־וינ
בקעי
שרעה
ןאמשיפ
,טעטימאק־ךוב
1954 . 166 .׳ז
ןופ
ןשידיי
־החפשמ
ןוא
ןבעל־רעגייטש
ןיא יד
עשיליופ
.ךעלטעטש
לייט
ןופ יד
ןעגנולייצרעד
זיא
טקורדעגרעביא
ןופ ךוב ז ו מ ע ר ד י ק ע ו ו ע ג ן
סאוו
זיא
סיורא ןיא
,עשראוו
1938 .
,רעק וצ*
.ה ימ ח נ
יש
ף
. א נ ע ל א ט ל א
סאנעוב
,סערייא
1952 . ׳ב 1.
,ענזיצאק*
. ר ע ט ל א
. ן ט פ י ר ש
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1953 .
,א נא ר א ק
.ר יא מ
ע נ ע ר י ו ל ר א פ
: ן ג ע ו ו
. ן א מ א ר
,עקיסקעמ
,ראקאמ
1953 . 307 .״ז
עטכישעג־סנבעל
ןופ א
ןשטנעמ סאוו
טאה ןיא רעד
,טנגוי
בילוצ
־ערעיראק
,םימעט
ןטלאהאבראפ
ןייז
,טייקשידיי
רעבא ןיא יד
עקידרעטעפש
ןראי
הטרח
טאהעג
ןוא ךיז
טימאב
ןעניפעגוצפא
םער
םענעראלראפ
געוו וצ ןייז
.קלאפ
יד
עיצקא ןופ רעד
גנולייצרעד
טמוק ראפ ןיא
עקיסקעמ
ןוא
.לארשי־ץרא
C o r o n a ,
M
eir
. The lost path. Mexico, 1953. 307 p.
A novel of a Jew who, as a young man, concealed his Jewishness, but later
attempted to return to his people. The scene is laid in Mexico and in Israel.
, ק א ב ל ו ק
.השמ
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ק ר ע ו ו
,קראי־וינ
,אקיצ 1953 . 311 .׳ז
.ל( .מ
ןייטש
קעטאילביב־סקלאפ
םייב
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
.)סערגנאק־רוטלוק
ןיא
דגאב טייג
ןיירא רעד 1 רעט־ ךוב ז ע ל מ ע נ י א נ ע ר ןוא ןא
ביילקפא
ABRAMOWICZ ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
145