Page 154 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

, ר ע ל ס ע ר ב
ב א ז
. ף ל א ו ו
ן ע ו ו
ן ו י ר ו ג ך ב
ז י א
. ן פ א ל ט נ א
שיטסאטנאפ
קיטש־רעטאעט
ןיא 3
ןטקא ןוא 18
רעדליב
(3
)רעדליב־אניק
טימ א
גאלארפ
ןוא
.גאליפע
סאנעוב
,סערייא
.ד״ישת
77 .׳ז
,ד ל א ג
.ב א ז
ה מ ש נ
. ן ע ג נ א ל ק
סאל
,סעלעננא
1952 . 33 ׳ז
־ימימ(
.)טריפארגא
.רעדיל
,ט י מ ס ד ל א ג
.ס י ר ט י ב
י ד
ט ל ע ו ו
ט ר ע ו ו
: ר ע נ ע ל ק
ר ע ד י ל
ן ו א פ א ע מ ע .ס
,קראי־וינ
1953 . 48 ןוא 96 'ז
שידיי(
ןוא
.)שילגנע
רעשירארעטיל
ןובזע ןופ א גנוי
רענעבראטשראפ
.ןירעטכיד
,ןאמט וג
. ןר ה א
ך י א
ג נ י ז
ו צ
ן י י ד
ט נ א ה
. ) ר ע ד י ל (
סאנעוב
,סערייא
1951 . 54 .׳ז
סיג*
,ר ע .מ .ד
ד ס א ג ע ז א נ ג
ן ו פ
ב ע ל .ן
סאנעוב
,סערייא
רנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1953 .
,ןייטש טא ל ג
. ב ק ע י
ם ע ד
ס נ ט א ט
: ן ט א ש
. ר ע ד י ל
,קראי־וינ
,תונתמ 1953 . 192 .׳ז
G l a t s t e i n , J a c o b .
Father’s shadow: poems. New York, Matones, 1953. 192 p.
ג יל ק,
.ש ר יה
ר ע ד י ל
ן ו א
. ס ע מ ע א פ
ריפניירא
ןופ
ןמחנ
.ליזיימ
,קראירינ
,ףוקיא 1953 . 62 .״ז
14
רעדיל
ןופ םער
רבחמ ןופ
רענאזיטראפ.
:״ןמיה
טעמכ ץלא סאוו
זיא
ןבילבעגרעביא
ןופ ןייז
רעשירארעטיל
.השורי
G
lik
,
H i r s h .
Songs and poems. Introduction by Nachman Mayzel. New York,
Ykuf, 1953. 62 p.
These 14 poems by the author of the famous “Partisan Song” are almost
all which has been salvaged of his literary effort.
, ג ר ע ב נ יר ג
. ר ז ע י ל א
ר ע ק י ט כ א נ י י ב
. ג א ל א י ד
,קראי־וינ
גאלראפ
,ןטלעצעג
1953 . 80 .׳ז
.רעדיל
סאד ךוב זיא
טרירטסוליא
ןופ
איליא
.ראש
,שטייד
.ס ע ט א מ
ט י ו ר ב ל ד נ א מ
.ש י ד י י
סאל
,סעלעגנא
,.פילאק
1952 .
112 .׳ז
ןזרעפ ןוא
.עזארפ
,ןייטש ד נאמ ייד
ב א פ ל ע .ן
,אננאהאט
,.פילאק
עשירארעטיל
,ןטפעה
1952 . 96 .׳ז
,ר ע ל ז י י ה
. ן מ ל ק
ע נ י י מ
ר ע נ ר א מ ו ק
. ך ע ב ע נ
,קראי־וינ
יד
עטצעל
,רענאיצילאנ
1953 . 104 .׳ז
עשיריל
ןוא
עשיריטאס
.רעדיל
148
JEWISH BOOK ANNUAL