Page 155 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ל ע ה ל
,ר ע
ז
ע
. ק י ל
.ת בש
ריפניירא
ןופ ר״ר
המלש
.ןאמדלאג
ןעגנונעכייצ
ןופ דוד
.רעקעב
,עגאקיש טימ םער
לייטנא ןופ םייח
ןמחנ
קילאיב
גייווצ
,.פ.א.נ.א
1952 . 183 .׳ז
.רעדיל
,ןא מ ר ע ס א ו ו
.רעיינש
ד י ל
ן ו א
. ן ב ע ל
סאנעוב
,סערייא
,ףוקיא
1951 .
135 .׳ז
יד
עטשרע
גנולמאז
ןופ
רעריל
ראפ
;ענעסקאוורעד
זיב
טציא טאה רעד
רעטכיד
טכעלטנפעראפ
3
רעדנעב
.רעדיל־רעדניק
,ר ע פ נ י י ו ו
. ז
ד י י ל
ן ו א
ד י י ר פ
;
ר ע ד י ל
ן ו א
. ן ע מ ע א פ
,קראירינ
,ףוקיא 1954 . 287 .׳ז
, ס י י ו ו
.ה ר פש
ם ו צ
ן ק י ד נ ג ר א מ
: ן ג ר א מ
ע נ ע ב י ל ק ע ג
ל י ד ע .ר
סאל־סינעוו
,סעלעגנא
הרפש סייוו
,טעטימאק־ךוב
1953 . 135 .׳ז
,ש טאקט
ר יאמ
.ל מ י ז
ט ש ר א ד
ם ו צ
: ל א ו ו ק
. ר ע ד י ל
,קראי־וינ
1952 . 160 .׳ז
,ינראשט
.ל א י נד
ל
ס ק ע ל פ ע ר ־ ע ב י
ן ( 7 0 9 1 - 2 5 9 1 .)
,ןילקורב
.נ ,.י
גאלראפ
,ימלשורי
1952 . 47 .׳ז
.רעדיל
,ןה כ
.יב צ
ר ע ד
י ב ר
ן ו פ
: ו ו ע ש ט י ד ר א ב
ע מ א ר ד
ן י א
י י ר ד
ן ט ק א
ט י מ א פ ר א ל א ג
ן ו א ע פ י ל א .ג
,קראירינ
־ראפ
גאל
,סנאסענער
1953 . 189 .׳ז
רעד
דלעה ןופ רער
עמארד
זיא
רענייא ןופ יד
סרעדנירגאב
ןופ
תודיסח -
׳ר יול
קחצי
ןופ
.וועשטידראב
זיא׳ס ןא 1 רעט־
לייט ןופ א
רעשיטאמארד
.עיגאלירט
רער
רעטירד
לייט .א .נ
ר ע ד
י ב ר
ן ו פ ק א ק צ זיא
סיורא ןיא 1950 .
, ןא מ ב יל
.ק ח צ י
ן י א
ג נ א ז ע ג
ם ו צ
. ק ל א פ
,קראי־וינ
,טאלבנכאוו
1953 .
126 .׳ז
.רעדיל
, ק י ו ו י י ל
ן י א י ד
ג ע ט
ן ו פ
: ב ו י א
ע ש י ט א מ א ר ד
ע מ ע א פ
ן י א
ן ב י ז
. ר ע ד ל י ב
,קראי־וינ
,אקיצ 1953 . 210 ז,.
יד
ןוויטאמ ןופ בויא ןוא
קחצי
ףיוא רער
הדיקע
ןרעוו
אד
ןטבאלפעגפיונוצ
ןיא א
עמארד
ןופ
עבעלשטנעמ
.ןדייל
L e i v i c k ,
H. In the days of Job. New York, CYCO, 1954. 210
p .
The Biblical stories of Job and the Sacrifice of Isaac are interwoven in a
drama of human suffering.
,ט כ י ל
. ל כ י מ
ע ט צ ע ל
. ר ע ד י ל
סאנעוב
,סערייא
1954 . 95 .׳ז
יד
רעדיל
סאוו
ןענייז
ןבעגעגסיורא
ןראוועג
ןכאנ
טיוט ןופ
רעטכיד
טאה
ABRAMOWICZ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
149