Page 162 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
156
,ץ י ו וא ר א ה
.ק ח צ י
ן י י מ
ס נ ט א ט
. ע מ ש ט ע ר ק
,קראי־וינ
,תונתמ
1953 .
200 .׳ז
סאד,
ן וב זיא א
העיסנ
וצ
עניימ
ןראי־רעדניק
- וצ א
ןיילק
עלעטניפ
ףיוא רעד
רעשינעמור
,דרע ווו ןיימ
סנטאט
עמשטערק
זיא
.ןענאטשעג
H o r o w i t z , I s a a c .
My father’s tavern: a journey to days of my childhood. New
York, Matones, 1953. 200 p.
The author’s childhood in Roumania.
,גרע ב נ י י וו
םייח
.ב י י ל
40
ר א י
ן י א
ף מ א ק
ר א פ
־אס
ר ע ל א י צ
. ג נ ו י י ר פ א ב
תונורכז
ןופ א
ןכעלטייהיירפ
ראטאטיגא
ףיוא
רעד
רעשינאקירעמא־שיריי
,סאג
ןעמונעגפיוא
ןוא
טנכייצראפ
ןופ
סוקראמ
םעהערג
.ש(
,)סוקראמ
רעטנוא רער
עיצקאדער
ןופ
ןאמרעה
.קנארפ
־סאל
,עיפלעדאליפ־סעלעגנא
סאל
רעסעלעגנא
גרעבנייוו
טעטימאק־ךוב
ןעמאזוצ
טימ רעד
איפלעראליפ
לאקידאר
,ירערבייל
1952 . 172 .׳ז
תונורכז
ןופ א
ןטנאקאב
ראטאזינאגרא־ןאינױ
ןוא
ןשיטסיכראנא
,רעוט
םענייא ןופ יד
ןראטאיציניא
ןופ
עטשרע
עלאטנעמירעפסקע
ןוויטארעפאאק
ראפ
.רעטעברא
W e i n b e r g , C h a im L e i b .
Forty years in the struggle for social liberation: memoirs
of a libertarian fighter among Jews in the United States. Los Angeles-
Philadelphia, 1952. 172 p.
,ןאמ ס ייוו
.השמ
ן ו פ
ק ס י ר ב
ז י ב
.ש ט י ט א י מ ע ס
־ארגאיבאטיוא
עשיפ
ןעגנונעכייצראפ
ןופ יד
ןראי
1913-1890
.
,איראטנא
,עינראפילאק
גאלראפ
ווורפ״
,ךיילא 1952 . 136 .׳ז
רעד
רבחמ סאוו
זיא
ןראבעג
ןיא א
החפשמ ןופ א
ןשיפראד
־רענלימ
רעטעברא
טביירשאב
ענייז
ןראי־רעדניק
ןוא
.טנגוי
,ם י וב נע נע ט
.ף ס ו י
ע י צ י ל א ג
ן י י מ
ע ט ל א
. ם י י ח
סאנעוב
,סערייא
לארטנעצ
דנאבראפ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1952 . 313 .׳ז
א
טיירב
דליב ןופ
,ןשיטילאפ
ןשימאנאקע
ןוא
ןלערוטלוק
ןבעל ןופ ןדיי
ןיא
,עיצילאג
ןופ
ןטימ 19 ןט־ ה״י זיב רער
הפוקת ןופ
ןקיגנעהפאמוא
.ןליופ
T e n e n b a u m , J o s e p h .
Galicia, my old home. Buenos Aires, Central Alliance of
Polish Jews, 1952. 313 p.
A broad view of Jewish economic, political and cultural life in Galicia from
the middle of the 19th century to the period of Poland’s independence.
,ק נ ו ר ט
.י .י
, ן ל י ו פ
ת ו נ ו ר כ ז
ן ו א
. ר ע ד ל י ב
,קראי־וינ
רעחנוא
,טייצ 1953 . 7 רעט־
:ךוב
עשראוו
ןשיווצ
עדייב
.תומחלמ־טלעוו
קינארב
ןופ רעד
החפשמ
סעווירפ
ןוא
גנורעדליש
ןופ יד
עשידיי
עשירארעטיל
ןוא
עשיטסילאיצאס
ןזיירק ןיא
עשראוו
ןראפ
ןטצעל
.ןברוח
T r u n k ,
J. J. Poland: memoirs and sketches. New York, Unzer Tseit, 1953.
Volume 7: Poland between the two World Wars.
Last volume in the series entitled “Poland.” Contains the history of the
Privus family and describes the literary and socialistic milieu in Warsaw
before the catastrophe.