Page 164 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
158
רער
רעטשרע
המחלמ־טלעוו
טאה רע
טרעדנאװעגסיוא
ןײק
.עקירעמא
ןיא
םער ךוב
טלייצרעד
רע
ןגעוו
א ייר
ןדאזיפע
ןופ ןייז
.ןבעל
, ןה א ק
. ל ס א י
י ו ו
ן ט כ ע נ
. ן ע ש ע ג
,קראירינ
ןבעגעגסיורא
ןופ א
עפורג
ריירט
ןאינוי
,רעריפ
1953 . 295 .׳ז
תונורכז
ןופ
סרבחמ
ןראי־טנגוי
ןיא
,קינירק
א
לטעטש
ןשיווצ
ענדארג
ןוא
,קאטסילאיב
סאוו
זיא
ןעוועג
א
רעקיטכיוו
רעטנעצ
ןופ רער
ירטסורניא־רערעל
ןיא
ןשיראצ
.רנאלסור
רער
רבחמ
טביירשאב
םער
סיוטשנעמאזוצ
ןשיווצ
םער
ןלענאיצידארט
ןשידיי
ןבעל־רעגייטש
ןוא יד
ערענאיצולאווער
ןעגנומערטש
ןופ
רענעי
.טייצ
, ן א מ ד א ל ק
.ןימ ינב
ן ו פ
ר ע נ ע י
: ט י י ז
ן פ י ט
ן ו א
ר ע ד ל י ב
ן ו פ
ר ע ר
ר ע ט ל א
ם י י ה
ןעגנורענירע(
ןופ
עניימ
.)ןראי־רעדניק
,עטנאראט
1953 . 120 .׳ז
ןגעוו
ןבעל ןיא
עלעטעטש
,עקשאראה
רענילאוו
.עינרעבוג
ר א ינל ,ק
.ף ס ו י
ו נ ו ר כ ז
,קראירינ
ןבעגעגסיורא
טימ רער
ףליה ןופ
דוד
וואטאנגיא
,דנאפ־רוטארעטיל
1954 . 220 .׳ז
םעד
סרעטכיד
תונורכז
ןופ ענייז
ןראי־רעדניק
ןיא
,ץיוואכושז
רעקסנימ
,עינרעבונ
זיב יד
עטצעל
ןראי
ןיא יד
עשידיי
עשירארעטיל
ןזיירק ןופ רינ
.קראי
R o l n i c k , J o s e p h .
Memoirs. New York, published with the aid of David Ignatoff
Literary Foundation, 1954. 220 p.
The author’s life, describing his childhood in Zhokhovitz, near Minsk, his
struggle for a livelihood in New York, and the literary circle in which he moved.
, ר ע ק א ר
. ף ל א ד ו ר
ן י א
ם ע ר ו ט ש
ן ר א י ־ ת ו ל מ
.> טימ ןא
גנולדנאהפא
ןגעוו
ןרעקאר
ןופ ר״ר
ןאמרעה
.קנארפ
ןופ
:שטייר
.םיובנריב
סאנעוב
,סערייא
:רעבעגסיורא
רענאדנאל
עפורג
עיירפ,
רעטעברא
,״עמיטש
1952 .
812 .׳ז
2 רעט־
דנאב
תונורכז
ןופ
ןטנאקאב
ןשיטסיכראנא
רעוט ןוא
,רעביירש
סאוו
ןקעד יד
ןראי
1918-1895
. רער
רעטשרע
ןוא
רעטירד
דנאב
ןענייז
־רעד
ןעניש
זיולב ןיא
.שינאפש
,טחוש
. ל א ק ז ח י
ך ע ל ט ע ל ב
ו צ
ר ע ד
ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ
ס י ס ר א נ
ל ע ו ו ע .ן
סאנעוב
,סערייא
רעשיריי
רעכעלטפאשנסיוו
־יטסניא
,א וויי-ט וט
1953 . 119 .׳ז
תונורכז
ןופ א
טסינאלאק
ןגעוו
א
עינאלאק־אקיי
ןיא
עניטנעגרא
סאוו
זיא
טעדנירגעג
ןראוועג
ןיא 1909 .
S h o k h e t , E z e k i e l .
Pages of the history of Narcisse Leven. Buenos Aires,
Instituto Cientifico Judio - IWO, 1953. 119 p.
History of the Jewish agricultural settlement in Narcisse Leven.
,רזש*
. ןמ ל ז
ן ר ע ט ש
. ג א ט ר א פ
טצעזרעביא
ןופ
:שיערבעה
יכדרמ
.רעלגירטש
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
,ןדיי
1952 .
270 .׳ז