Page 165 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
159
ש ולת
ר ס יא (
. )ש ט י ו וע ל ע ס ומ
ע ש י ד י א
: ר ע ב י י ר ש
־ י ר ע ד
ן ע ג נ ו ר ע נ
ן ו א
. ן ע ג נ ו נ ע כ י י צ ר א פ
ימאימ
,שטיב
,.אלפ
גאלראפ
, ר ע נ ר ע ד
1953 . 318 .״ז
תונורכז
ןגעוו
עשידיי
.רעביירש
2
.
,ץ יו ור וה
םייח .א .ח(
. )ל א ט י ו ו
ד ו ד ן ב ג ו ר י ו ,ן
ר ע ט ש ר ע
ר ע י מ ע ר פ
ן ו פ
. ל א ר ש י
טראווראפ
ןופ ללה
.ףאגאר
,קראירינ
רעדירב
,רעגניזלוש 1952 . 248 .׳ז
עטשרע
עכילריפסיוא
עיפארגאיב
ןופ
ןױרוגךב
ןיא
.שידיי
ר ע ה ס ב ,ט
. י כ ד ר מ
ע ש י ט ס י נ ו י צ
ר ו ג י פ
סאנעוב
,סערייא
1953 .
196 I.׳
ןעייסע
ןגעוו א ייר
ןטייקכעלנעחעפ
ןיא רעד
רעכעלטלעוולא
רעשיטסינויצ
.גנוגעוואב
. י , ץ ר ע ה
ש ר י ה
. ט ר ע ק ע ל
,קראי־וינ
רעזדנוא
,טייצ 1952 . 136 .׳ז
עטריטנעמוקאד
עיפארגאיב
ןופ
ןשידיי
רעפמעק־סטייהיירפ
סאוו
זיא
ןעמוקעגמוא
ףיוא א
הילת ןיא
ןשיראצ
.דנאלסור
, ן י ל ט י י צ
. ל ל ה
' ר
ן מ ח נ
, ר ע ו ו א ל ס א ר ב
ר ע ד
ר ע ע ז
ן ו פ
. ע י ל א ד א פ
,קראירינ
,תונתמ 1952 . 302 .׳ז
עיפארגאיב
ןופ
ןטמיראב
ןשידיסח
יבר סאוו
טאה ךיז
טקורדעג
ןיא
־ראוו
רעוועש
ט נ ע מ א מ
ןיא יד 20 רעק־
.ןראי
סאד זיא יד
עטשרע
עבאגסיוא
ןיא
םראפכוב
טימ א
המדקה
ןגעוו
,רבחמ
ןבירשעג
ןופ ןייז ןוז
ןרהא
.ןילטייצ
Z e i t l i n , H i l l e l .
Reb Nakhman Braslaver. New York, Matones, 1952. 302 p.
This biography of a famous hassidic rabbi, serialized in the Warsaw
Moment
in the 1920’s, here receives book publication, with an introduction by Aaron
Zeitlin, son of the author.
.3
, ר ע ל ע ב
.ב ק ע י
ר ע ב י א
ק י צ נ א ו ו צ
ט א ל
ר ע מ א ־ ן ײ
ר ע נ א ק י
ר ע ד נ ע ל
ןשינעגעגאב(
טימ ןדיי ןיא
עטייוו
.)ןעלקניוו
סאנעוב
,סערייא
,שידיי
1953 . 339 .׳ז
.ןעגנוביירשאב־עזייר
, ד נ א ל ד י ר פ
ן ו פ
ק י פ י ס א פ
ז י ב
: ת ר נ ב
. ן ש ז א ט ר א פ ע ר
גנונעכייצ
ןופ
.רבחמ סאל
,סעלעגנא
,.פילאק
דנאלדירפ
ריב
,טעטימאק
1953 .
116 .׳ז
ןקורדנייא
ןופ א
עזייר
רעביא
תנידמ
לארשי
ןוא
.עפארייא
,א נא ר א ק
. י כ ד ר מ
ן ו פ
ע ק י ס ק ע מ
ז י ב
ת ל י א
ן ו א
. ק י ר ו צ
,עקיסקעמ
1952 . 407 .׳ז
ןקורדנייא
ןופ א
עזייר ןייק
.לארשי