Page 168 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
162
,ר ע נ י ו ו
א נ י ד י ו ו י ד ו ע ל ע
ן ו א
ע ל א י צ א ס
ט י י ה י י ר פ
ןעלטיפאק(
ןופ א
רערעסערג
.)טעברא
,קראי־וינ
,ףוקיא 1952 . 32 ז,.
ד ע ו
ת ו ל י ה ק ה
.ה נ יט נ ג ר א ב
ן ל א ק א ט א ר פ
ם ע נ ו פ
ס ע ר ג נ א ק
ן ו פ י ד
ת ו ל י ה ק
ן ו פ
ר ע ר
ר ע נ י ט נ ע ג ר א
, ק י ל ב ו פ ע ר
טריפעגכרוד
ןופ 4ןט־ ןזיב 7ןט־
רעבמעטפעס
1952 .
סאנעוב
,סערייא
1953 .
147 , 139 ׳ז
שידיי(
ןוא
).שינאפש
Council of Jewish Communities of the Argentine. [Stenographic] minutes of the
Congress of the Jewish Communities of the Argentine Republic, held from
September 4th until 7th, 1952. Buenos Aires, 1953. 147, 139 p. (Yiddish
and Spanish).
. ן ת נ , יש פ ח
י ד
ע ר ע ד נ א
ם י ט ש
ן ו פ
. ל א ר ש י ־ ץ ר א
בנולמאז
ןופ
ןעייסע ןוא
,ןעלקיטרא
טפעה 1.
גנוצעזרעביא
ןופ
:שיאערבעה
םחנמ
.ןרעטשנעגראמ
,עקיסקעמ־קראירינ
,טעטימאק־נאלראפ
1952 . 70 .׳ז
גנולמאז
ןעלקיטרא
ןגעוו
ץרא
לארשי
טלדנאהאב
ןופ
־שיטסיכראנא
ןשיטסיפיצאפ
.טקנופדנאטש
,ש יב יוט
ב ק ע י
.לא ומש
ט ש י נ - ש י ד י י
.ש י א ע ר ב ע ה
,קראירינ
שידיי
גנישילבאפ
,ןשייראפראק
1952 . 77 ז,.
גנוקידייטראפ
ןופ
טייקיכארפש־ייווצ
ייב ןדיי ןוא
קימעלאפ
טימ רער
עזעט ןופ .י
,ןיקיורפע
זא יד
עשיריי
ךארפש טעוו
,ןזומ
רעירפ
רעדא
,רעטעפש
.ןייגרעטנוא
רעש יד י י
.ס ע ר ג נא ק ־ ט ל ע ו ו
טוטיטסניא
ראפ
עשידיי
.םינינע
ע י ס ר ע פ
ן ו א
ן א ט ס י נ א ג פ א
ן ו א
ע ר ע י י ז
ע ש י ר י י
. ם י ב ו ש י
רינ
,קראי
1953 . 34 ׳ז
.)טריפארגאימימ(
, ןא מ ב י ל
. ק ח צ י
ן י א
ט כ י ל
ן ו פ
. ט י י צ
,קראירינ
,טאלבנכאוו
1953 .
222 .׳ז
ןעייסע ףיוא
עלעוטקא
.סעמעט
,ש ט יוואק נימ
.ןושרג
ק י ד נ ב י ו ל ג
ן י א
ם ו ק פ י ו א
ן ו פ
ת נ י ד מ
: ל א ר ש י
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ן ט פ י ר ש
,אנאוואה
,אבוק 1952 . 44 .׳ז
----------
.
ן ר ע פ י צ
ן ו א
ן ט ק א פ
ן ג ע ו ו
ן ש י ד י א
ב וש י
ן י א
ק
א ב ו
אנאוואה(
ןוא
.)ץניווארפ
,אנאוואה
,אבוק 1952 . 16 .״ז
,ק י ו וא נ
ר א פ א
ר ע ס ע ב
: ן ב ע ל
ר פ ־ ן ג ר א מ .
- ״ ט י י ה י י
ר י א "
, ע ט כ י ש ע נ
ע ר י א
, ן ע ו ט פ י ו א
ע ר י א
. ן ב א נ פ י ו א
,קראירינ
,טײהײרפ־ןגראמ
1952 . 32 .׳ז
, ןא ה א ק
. ן א מ א ל א ס
ו ו י ר ב
ן ג ע ו ו
ר ע ר
ס ק ע מ
ר ע נ א ק י
ר ע ש י ד י י
. ט פ א ש נ ט נ ע ד ו ט ס
,עקיסקעמ
1953 . 32 .׳ז
,ץ רא ווש
.ס ח נ פ
ן י י א
ר ע ל א נ א י צ א נ
, ג א ט ־ ר ע י ו ר ט
ר ע ד א
ע כ ע ל ט ע
ע ל א נ א י צ א נ
ג ע ט ־ ר ע י ו ר ט
ןיא(
גנודניבראפ
ןטימ