Page 169 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ןקידנעמוקנא
10 ןט־
גאטראי
ךאנ יד
רעוועשראוו
.)ןדלעה־אטעג
,קראירינ
דנאבראפ
ןופ
ענעזעוועג
עשידיי
רעלטעצאק
ןוא
,רענאזיטראפ
1952 . 15 .׳ז
,תרש
,השמ
,ןוירוג־ןב
,ד ו ד
, ן וב ל
ס ח נפ ןוא
,ר ימ נ
. י כ ד ר מ
ת נ י ד מ
ל א ר ש י
ן ו א י ד ר פ א
ר ע ג
ב י ל ב ו ל י .ם
סאנעוב
,סערייא
ןױצײלעופ
,תודחאתה
1952 . 35 .׳ז
ABRAMOWICZ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
163
1.
עטכישעג־רוטארעטיל
ןוא
קיטירק
2.
רעטאעט
3.
ראלקלאפ
1. LITERATURE 2. THEATER 3. FOLKLORE
.1
, יק ס נאש א ט א ב
.ב ק ע י
טש פ
ם י ש ו ר י פ (
ף י ו א
ע ש י ד י י
ש ר י י ב ע ר .)
סאנעוב
,סערייא
1952 . 399 .׳ז
ןעגנולדנאהפא
ןעגעוו
.ה .ד
,גרעבמאנ
,אריפאש .י .מ
,גרעבנעסייוו
.מ .ל
,ןרעפלאה
םחנמ
,אשייראב
ץרפ
,ןייבשריה
,ןאסלעגרעב
אקמיב
ןוא
.רעללימ
B o t o s h a n s k y ,
J. Commentary: discussions of Jewish writers. Buenos Aires,
1952. 399 p.
Essays about 9 Yiddish writers.
ל ע ב
.ת ובש חמ
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ק ר ע ו ו
,קראי־וינ
,אקיצ 1953 . 334 .׳ז
.ל( .מ
ןייטש
קעטאילביב־סקלאפ
םייב
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
.)סערגנאק־רוטלוק
ביילקפא
ןופ
עשיטירק־שירארעטיל
ןעייסע טימ א
רעשיפארגאיב
ץיטאנ
ןגעוו
רבחמ ןופ .ש
.בישילא
,ץ יטש נא רב
. ל א ק ז ח י
א י
ן ו א
ט ש י נ
: ן י י נ
ס ע י ס ע ר פ מ י א
ן ו פ א ל י י ע נ ע .ר סאל
,סעלעגנא
1953 . 254 .׳ז
ןעגנולדנאהפא
ןגעוו
רעכיב ןוא
.רעביירש
, יק ס י ד א ר א ג
. ה נ ו י
ד ו ד
. ט א ט ש ל ד ע
סאנעוב
,סערייא
־נײמעגכוב
טפאש ייב רעד
רעשידיי
רעשיטסילאנאיצאר
,טפאשלעזעג
1952 . 30 .׳ז
,יקצ ינטיש ז
א
ר ע ב ל א ה
ט ר ע ד נ ו ה ר א י
ע ש י ד י א
- ע ט י ל
ר א ט ו ר
תובשחמ(
ןוא
.)קיטסיאייסע
סאנעוב
,סערייא
,סנגייא 1952 . 379 .׳ז
ןגעוו
רעשידיי
רוטארעטיל
ןפיוא
רענאקירעמא
,טנעניטנאק
ןגעוו
־שיטעוואס
רעשיריי
,רוטארעטיל
ןוא
ןגעוו
א ייר
ערעדנוזאב
עשידיי
.רעביירש
Z h i t n i t z k y ,
L. Half a century of Yiddish literature. Buenos Aires, 1952. 379 p.
About Yiddish literature in America, Soviet Yiddish literature and critical
appraisals of several literary personalities.
, ןא מ ב יל
.ק ח צ י
ר ע י ו ב
ן ו א
ר ע פ א ש
ן ו פ
ן י י מ
. ר ו ד ־וינ
,קראי
,טאלבנכאוו
1953 . 224 .׳ז
ןעייסע
ןגעוו
עשיריי
,רעביירש
רעקנער
ןוא
עכעלטפאשלעזעג
.רעוט