Page 170 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

,ו וא ק נ ימ
.נ .ב
ג ל י ק ל
, ל ע מ א ה
7 2 4 - 1 6 4 5
1.
,קראי־וינ
רעסקאוו
טימ רער
ףליהטימ
ןופ רוד
וואטאנגיא
,דנאפ־רוטארעטיל
1952 .
151 .׳ז
לקילג
סלעמאה
ןראומעמ
יוו א
רעשיראטםיה־שירארעטיל
.טנעמוקאד
M i n k o f f ,
N. B. Gliickel von Hameln, 1645-1724. New York,
M .
Vaxer with the
aid of David Ignatoff Literary Foundation, 1952. 151 p.
An evaluation of
Memoirs of Gliickel von Hameln
as an historical and
literary document.
, ר מ ר מ
. ן מ ל ק
ף ס ו י
. ר ע ו ו א ש ו ו א ב
,קראי־וינ
ןמלק
רמרמ
ײיליבױ
,טעטימאק
1952 . 80 .׳ז
.ש , ר ע ג י נ
.י .ל
: ץ ר פ
ן י י ז
, ן ב ע ל
ן י י ז
ע ק י ר נ ר י פ
־ ר ע פ
, ט י י ק כ ע ל נ ע ז
ע נ י י ז
ע ש י ע ר ב ע ה
ן ו א
ע ש י ד י י
, ן ט פ י ר ש
ן י י ז
ו ו י ר ק ו נ .ג
סאנעוב
,סערייא
רעניטנעגרא
לייטפא ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשיריי
,סערגנאק־רוטלוק
1952 . 565 ז,.
N i g e r ,
S. I. L. Peretz, 1852-1952. Buenos Aires, World Congress for Jewish
Culture, 1952. 565 p.
ד ו ד
ט א ט ש ל ע ד ע
ך ו ב ־ ק נ ע ד ע ג
ם ו צ
ן ט ס ק י צ כ ע ז
־ ר א י
ט י י צ
9 5 2 - 1 8 9 2
1.
טריטקאדער
ןופ .ב .י
.יקצאטסאלאיב
,קראי־וינ
דוד
טאטשלערע
,טעטימאק
1953 . 624 .׳ז
ןיא
ךובלמאז
ןעייג
ןיירא
ןעגנולרנאהפא
ןגעוו
ןטאטשלעדע
ןוא ןא
ביילקפא
ןופ ענייז
.ןטפירש
David Edelstat book on his 60th memorial year: 1892-1952. Edited by B. I.
Bialostotzky. New York, Edelstat Memorial Committees, 1953. 624 p.
A collection of biographical and critical material, as well as writings by the
early Yiddish poet.
, ןא מ כ י פ
. ב ק ע י
ן ג י ו ב נ ג ע ר
, ת ו נ ו ר כ ז ג
ן ע י י ס ע
ן ו א ־ י ל
. ) ר ע ר
סאנעוב
,סערייא
רעבאראסעב
ןייאראפ־טיילסדנאל
ןיא
,עניטנעגרא
1953 .
348 .׳ז
עשידיי
ןטפירש ןופ
בקעי
,ןאמכיפ
סאוו
ןענייז
ןעוועג
טייזעצ
רעביא
־ראפ
ענערייש
,סעבאגסיוא
ןרעוו
אד םוצ
ןטשרע לאמ
ןבעגעגסיורא
ןיא
.םעראפכוב
זיולב א
רעניילק
לייט זיא
טצעזרעביא
ןופ
.שיערבעה
F i c h m a n , J a c o b .
Rainbow (memoirs, essays and poems). Buenos Aires, Associa-
tion of Jews from Bessarabia, 1953. 348 p.
The Yiddish writings of a famous literary critic collected from various
publications. A few of his Hebrew essays are added in Yiddish translation.
.ב ר י ו ו ק י ,ן
ן ב ע ל
ן ו א
. ן פ א ש
טלעטשעגפיונוצ
ןופ אנימ
־ארראב
.ןיקוויר
,קראי־וינ
1953 . 336 .׳ז
ןעייסע ןוא
רעריל
ןופ א ייר
רעלעטשטפירש
ןגעוו
.ןיקוויר
,ע ד ימ .א
ן ד א ז י פ ע
ן ו פ
ן ש י ד י י
ע ט א ע ט .ר
סאנעוב
,סערייא
1952 . ׳ב 1, 100 .׳ז
תונורכז
ןופ א
ןשידיי
ראיטקא
ןגעוו
ןייז
רעשינעצס
ערעיראק
ןיא
,ןליופ
קראי־וינ
ןוא
.עניטנעגרא
164
JEWISH BOOK ANNUAL