Page 172 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
166
ןעגנוצעזרעביא
t r a n s l a t i o n s
,ווא נ וש רע ג
. א ט ר ע ב ל א
ן ד י י
. ן ש ט ו א ג
-שידיי
.ץאק
סאנעוב
,םערייא
,ףוקיא 1952 . 222 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עשידיי
ןטסינאלאק
ןיא
.עניטנעגרא
רעד
ךוב זיא םוצ
ןטשרע לאמ
סיורא ןיא
שינאפש ןיא 1908 .
, א ל ע ר א ו ו
. א ד ע ר פ ל א
ר ע ד
ר ע ר ע ט צ נ י פ
.ם א ר ט ש
־אטיוא
עטריזיר
גנוצעזרעביא
ןופ .פ
.ץאק
סאנעוב
,סערייא
,ףוקיא 1953 . 265 .׳ז
,יא ו וע ל א פ *
. ס י ר א ב
י ד
ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ ןא
ן ט כ ע
. ן ש ט נ ע מ
לעלאצ-ש יד יי
.ץילב
סאנעוב
,סערייא
,ףוקיא 1953 .
, ו וא נא ג ר וק
י ד
ר ע נ א ק י ר ע מ א
ן י א
ן א פ א י
־ ר א פ ע ר (
ט א ז ש .)
סאנעוב
,סערייא
,דנאלמייה
1952 . 154 .׳ז
,ם יק
. ןא מ א ר
ר ע ר
ר ע נ ע נ ו פ ע ג
ט פ ע ה
ן י א
: ן א ש ט נ ו ס
ע ט ר י ט נ ע מ ו ק א ד
. ג נ ו ל י י צ ר ע ד
:שיריי
.ץאק
סאנעוב
,סערייא
,דנאלמייה
1952 . 182 .׳ז
, ו וא נ ימ א ר ק
ר ע ד
ר ע ט י י ו ו צ
ט נ א ר פ
־ ע כ י י צ ד א פ (
נ
ע ג נ ו
.) ן
:שידיא .א .ן״ל
סאנעוב
,סערייא
,רנאלמייה
1951 . 220 .״ז
, ד ל ע פ נ ע ז א ר
.ש ר ע ה
: א ל א ו ו ע ל א ק
ם ק ל א פ
ס א פ ע
ן ו פ
י ד
. ן ע נ י פ
,קראירינ
1954 . 184 .׳ז
גנוצעזרעביא
ןופ יד
עטשרע 18
,ןענור םוצ
ןטשרע לאמ ןיא
.שידיי
־ראפ
טדאוו
ןופ ר״ד
בקעי
.יקצאש
, יל ל ע ש
יס ר י ו פ
, ס ו א ע ט ע מ א ר פ
ר ע ר
. ל א ו ג
:שידיי
.ןאמכעלב
,עגאקיש .ל .מ
,ןייטש 1953 . 166 .׳ז
עטשרע
עשידיי
גנוצעזרעביא
ןופ םער
,קרעוו
טימ א
ןרעגנעל
ייסע ןופ
רעצעזרעביא
ןגעוו
םעד
ןשילגנע
.טעאפ
,ר י פ ס ק ע ש
.ם א י ל י ו ו
. ן ט ע נ א ס
:שידיי
.ןיפאל
,קראירינ
,ךאלב
1953 . 96 .'ז
ןבעגעגסיורא
ןכאנ
טיוט ןופ .ב
ןיפאל
ךרוד ןייז ןוז
.לאומש
ענעדיישראפ
m i s c e l l a n e o u s
, ל ע א ר ז י א
ןא ע ל
. ) א ל א ל (
י ד
ע ק י ל א מ א
ט ס י א
ד י א ס
ן י א
ב י ל ד ע .ר
,קראי־וינ
1954 . 78 .׳ז
םאבלא
םעיצקודארפער
טימ א
המדקה
ןגעוו
רעלטסניק
ןופ דוד
.ןראהנייא
I s r a e l , L e o n ( L o l a ) .
The East side of yesteryear in pictures. New York, 1954.
78 p.
Reproductions with an introductory essay by David Einhorn, in Yiddish
and English (the English version translated by Morris Sorgen.)