Page 174 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ך ו ב ־ ל ב ו י
ד ו ב כ ל
40 י א ר
ם ו ל ש
ם כ י ל ע
פ א ל ק
. ן ל וש
,קראירינ
םולש
םכילע
,טוטיטסניא־קלאפ
1954 . 88 .׳ז
ע ש י ד י י
ל וש
ן י א
. ע ק י ס ק ע מ
רעחנוא
,לוש
ךובראי
רעמונ
16.
,עקיסקעמ
.ג״ישתה
78 .״ז
ע י י נ
ע ש י ד י י
ל וש
פ ׳ ׳ נ א .י .ל
ץ ר פ
ן י א
. ע ק י ס ק ע מ
־ריודארג
.םאבלא
,עקיסקעמ
1952 . 35 .׳ז
----------
. א י ר ו ב ך ד ר .יי
,עקיסקעמ
,רעבמעטפעס
1952 . 100 .׳ז א י ר­
ב ו ך
. ר י פ
,עקיסקעמ
רעבמעטפעס
1953 . 92 .׳ז
ר ו ט ל ו ק
ז י ו ה
ן ו א
ע כ ע ל ט ל ע ו ו ־ ש י ר י י
ל וש .י״ .ל
פ ע ר ע ץ ,״
.ןיטראמךאס־שטניל־אטאוועד
עבאגסיוא
םוצ 13 ןט־
.גאטראי
,שטניל־אשזיוו
,ינוי 1953 . 76 ןוא 32 ׳ז
שידיי(
ןוא
.)שינאפש
168
JEWISH BOOK ANNUAL
2
.
, ןא מ ג ר ע ב
ר ע ז ר נ ו א
: ך ו ב
ך ו ב נ ע י י ל
ן ר א פ
ע ר ש ט ן
י א ר מ י ט ל ש ו .ל
,קראירינ
טעטימאק
ראפ
רעוויסערגארפ
רעשיריי
,גנויצרעד
1952 . 208 .׳ז
א ר ב
ע ב מ ,גר .א
ש מ ו ח
ת ו י ש ע מ
ר א פ
. ר ע ר נ י ק
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
ןופ א
עפורג
,דניירפ
1954 . 96 .׳ז
, ןא מ ד י ו וא ד
.ה מ לש
א
ך א ר פ ש
ז י א י ו ו
א
: ן ט ר א ג
־ ל וש
ג ע ש י כ ט ע .ס
,קראירינ
1952 . 95 .׳ז
,ש ט א קט
. ם ה ר ב א
: ר נ א ל ר ע ר נ י ק
ן ע י י ל
ך ו ב
ן ר א פ
1 ־ ט ן
ן ו א 2 ן ט ־
. ר א י ־ ן ר ע ל
טרירטסוליא
רתסא
עמולב
.רעצנאלג
סאנעוב
,סערייא דעו
ךוניחה ייב רער
רעשידיי
הלהק ןיא
סאנעוב
,סערייא 1952 . 103 .׳ז
, ן יק י ור פ ע י
, ןמ ל ז
. ד ע ר
ן ו פ
ס ע צ ר פ
ר צ ו א
־ א ט נ א ־ ץ ר פ (
ל א ג י ע .) וצ .י .ל
סעצרפ
100 ןטס־
.גאטנריובעג
,קראירינ
טעטימאק־סגנודליב
ןופ
רעטעברא
,גניר 1952 . 264 .״ז
, ן יק י ור פ ע י
.ז׳
, ק ר א מ
. ל ד ו י
א
ט י ר ט
ס י ו ר א פ
ן כ א נ
ע ר ש ט ן
ל י י ע נ ב י כ .ל
,קראי־וינ
גנולייטפא־סגנורליב
ןופ
,גניר־רעטעברא
1953 .
31 .'ז
,ץ כ
. ר ת ס א
ס ק י ר א מ
: ם ע ל א כ
ס ע ס י א מ
ן ו א
ר ע ד י ל
ר א פ
. ר ע ד נ י ק
:ןעגנונכייצ
ינוז
.דואמ
,קראירינ
,גראווגנוי
1953 . 160 .׳ז
, ט ר ע ב י ל
.ה רש
ע ל ע ר י מ
ן ו א
ע ר י א
ד נ י י ר פ
־ ר ע ד נ י ק (
. ) ת ו י ש ע מ
טרירטסוליא
ןופ
עשאמ
.רעשיפ
,קראי־וינ
עשטיא .וו
,ןאמרעדיב
1952 . 80 .׳ז