Page 175 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
169
,קױ א פ
עשאמ .ש
ק י ד נ ע ג נ י ז
ר ע ד י ל ־ ר ע ד נ י ק <
.>
סאנעוב
,סערײא
ןטארעטיל
ןוא
ןטסילאנרושז
ןײראפ ןיא
,עניטנעגרא
1951 . 122 .״ז
סע צ
, ר ע ל
. ל א ו מ ש
א
ן ד ל א ג
ע ל ע ג י צ
ר ע ד י ל (
ן ו א
־ ז י י ר ק
ש פ י ל ן
ר א פ
. ) ר ע ד נ י ק
טרירטסוליא
ןופ
רתסא
עמולב
.רעצנאלג
סאנעוב
,סערייא
1951 . 96 .׳ז
,ע ק ל א ט ש י ר ק
. ןר ה א
ט ו ג
ן ג ר א מ
, ר י ר
ט ל ע ו ו
.]רעריל[
,לאערטנאמ
1953 . 106 ז׳.
ם ה ר ב א
: ן ע ז י י ר
ט ע מ ד י ו ו ע ג
ם ע ד
ן ק י ט כ י ל
ק נ ע ד נ א
ן ו פ
ר ע ז ד נ ו א
. ט ע א פ ־ ס ק ל א פ
,סערייא־סאנעוב
לארטנעצ
־אגרא
עיצאזינ
ראפ ךונח ייב רער
הלהק
,יזנכשא 1953 . 77 ׳ז
טנעמטראפעד(
ראפ
ןשיטקאדיר
,לאירעטאמ
טפעה 12 .)
.טריפארגאימימ
,א ר יפאש
ס א ד
ע ט ש ר ע
ל כ י ב נ ע י י ל
ר א פ
ל וש
ן ו א
ה י י .ם
עטירד
.עגאלפיוא
,עיפלעדאליפ
דליפניוו
עשידיי
,לושקלאפ
1952 .
64 .׳ז
םעבאגסיוא־לבױ
ןוא
רעכיבראי
j u b i l e e a n d y e a r b o o k s
, ם ע נ י י א נ י א
ך ו ב ל מ א ז
2.
סאנעוב
,סערייא
רעניטנעגרא
לייטפא ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,סערגנאק־רוטלוק
1952 . 378 .״ז
א ו נ ד ז ע ר ה י י .ם
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
רעטעברא
גניר םייח ראפ
ערעטלע
רעדילגטימ
רובכל םער 80
ןקיראי
גאטסטרובעג
ןופ
רניירפ
רראנרעב
־נעליל
.םולב
רעטנוא
רעד
עיצקאדער
ןופ .ל
.רעווליס
,קראירינ
1 ןט־ ינוי
1952 .
א ו נ ד ז ע ר ה י י .ם
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
רעטעברא
גניר םייח ראפ
עדעטלע
רעדילגטימ
דובכל
םער 65
ןקיראי
גאטסטרובעג
ןופ
דניירפ
בקעי
,סטרעבאר
רעטנוא רער
עיצקאדער
ןופ .ל
.רעווליס
,קראי־וינ
10 ןט־ ,יימ 1953 . 200 ןוא
68 ׳ז
שידיי(
ןוא
.)שילגנע
ן י א
. ד נ א ל ־ ם ו ר ד
עטפניפ
,עבאגסיוא
ןבעגעגסיורא
דובכל
יד
סמואייליבוי
:
45 ראי
רעטעברא
גניר
שטנערב
207 , 25 ראי
שוניב
שטיוועלאכימ
.א .ר
ןעיורפ
שטנערב
207 .ב
עיצקאדער
לכימ .י
,ןילרעמ
השמ
.ןייטשאלב
,אטנאלטא
,אישזדראשזר
1954 . 60 ׳ז
.)טריפארגאימימ(
ר ע ט ע ב ר א
. ג נ י ר
ירעטעמעס
.טנעמטראפעד
46
ר א י
י ר ע ט ע מ ע ס
ט נ ע מ ט ר א פ ע ד
.א ר , .
9 5 3 - 1 9 0 7
1.
ך ו ב ר א י
ן ו א א ב ­
ר י כ .ט
,קראי־וינ
1953 . 85, 56 ׳ז
שידיי(
ןוא
.)שילגנע
ת ו ר ד ת ס ה
ל א נ ר ו ש ז
ד ו ב כ ל
ם ע ר 30
ן ק י ר א י
ם ו א ע ל י ב ו י
ן ו פ
ן ט פ א ש ק ר ע ו ו ע ג
ן י י פ מ א ק
ן י א י ד
ע ט ק י נ י י א ר א פ