Page 176 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
170
ן ט א ט ש
ן ו א
. ע ד א נ א ק
,קראירינ
רעטעברא
גניר
עיזיװיד
ראפ רעד
,תורדתסה
רעבמעצעד
1953 . 133 ז,.
ר ע נ א ו ו א ה
ל ב ע ן
. ך א נ א מ ל א
:עיצקאדער
.ס .מ
ןאלפאק
ןוא .א .י
.ןאמלעבוד
,אנאוואה
.אבוק ׳ב 10, 5713 ,
רעבמעטפעס
1952 ; ׳ב 11, 5714 ,
,רעבמעטפעס
1953 .
ר ע ר
. ל א י ר ט ס ו ד נ י א ־ ץ ל א ה
עבאגסיוא
ןופ
ןייראפ
ןופ ה ־ץל$ ןוא
ןלאירטסודניא־ןזייא
ןיא
.עניטנעגרא
ראטקאדער
.וואקינשזאפאס
ךובראי
1953 , 13 רעט
.גנאגראי
סאנעוב
,סערייא
1953 .
17,263 ׳ז
שידיי(
ןוא
).שינאפש
ו ב ר א י
ך
ן ו פ
ר ע נ א ק י ס ק ע מ
, ם ו ט נ ר י י
9 5 2 - 1 9 5 0
1.
־סיורא
ןבעגעג
ןכרוד
ןשיריי
.סערגנאק־טלעוו
ראטקאדער
ר״ר
והיעשי
.ןר־ירטסוא
,עקיסקעמ
1953 . 380 .׳ז
ך ו ב ר א י
ד ״ יש ת
ן ו פ
ר ע ר
ר ע ש י ד י י
ה ל י ה ק
ן י א
ס א נ ע ו ב
א י י ר ע .ס
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ
םהרבא
.גרעבלטימ
סאנעוב
,סערייא
.ד״ישת
510 .׳ז
ר״ר*
. ך ו ב ־ י ה ר י
סאנעוב
,סערייא
1953 .
י ו נ ג ע ר
. ר ו ד
רעטשרע
רעשירארעטיל
סרוקנאק
ראפ
עכעלטנגוי
ןפיוא
ןעמאנ
ןופ
יכדרמ
.ראילאטס
סאנעוב
,סערייא
רעניטנעגרא
לייטפא ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,סערגנאק־רוטלוק
1952 . 53 .׳ז
, ה ר ז ע
ר ע ש י ד י א
, ל א ט י פ ש
, ך ו ב ־ ל ב ו י
9 5 0 - 1 9 0 0
1.
סאנעוב
,סערייא
1950 . 531 ןוא 284 'ז
שידיי(
ןוא
.)שינאפש
. ך ו ב ־ ק נ ע ד נ א ־ ר ע ו ו ק ס ־ ץ ר פ
,קראי־וינ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
,סערגנאק־רוטלוק
1954 . 174 , 50 ׳ז
שיריי(
ןוא
.)שילגנע
.ל .מ ש ט י י ־ן0 7 י א ר : א נ ד ע נ ק ב ו .ך
,עגאקיש
ןבעגעגסיורא
ךרוד
.ל .מ
טעטימאק־לבױךײטש
ןוא
רעגאקיש
טעטימאק
ןופ
,אוויי
1953 . 112 .׳ז
י ר ע ה
ר ע ש (9 8 8 1 - 1 5 9 1 : )
ך ו ב ־ ע י ל י מ א פ
ן ו פ א
־ ט ר א ו ו
ר ע ר י פ
ן י א
ר ע ט ע ב ר א
. ג נ י ר
סאל
,סעלעגנא
ןבעגעגסיורא
ךרוד
א
טעטימאק
ןופ
,דניירפ
1953 . 127 .׳ז