Page 57 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

היפרגוילביב
תירבע
הרצק לש
ירבד ימי
םידוהיה
הקירמאב
תאמ
םחנמ .ג ןלב
המישר*ך
תירוטסיה־תיפרגוילביבה
הרצקה
תנתינה
,הזב
התרטמ
״ 1
שמשל
רותב
תורוקמ
ירבדל ימי
םידוהיה
,הקירמאב
ןה
ןוירוטסיהל
בתוכה תא
וירבד
תירבע ןהו
ןוירוטסיהל
בתוכה תא
וירבד
.תילגנא
אלפל היה
דימת
יניעב
רדסמה תא
המישרה
יכ בור
יבתוכ
ירבד
ונימי
לע
תמדא
,הקירמא
דוחיב
ןיבמ
םיבתוכה
,תילגנאב
וחינזה
ירמגל
אלו
וריכזה תא
תורוקמה
,םהה
ויהש ילב קפס
האובב
תיתמא
ייחל קלח
ןמ
םידוהיה
ץראב .וז םג
תונותעה
,תירבעה
הלעמלש לכמ קפס
הפקיש
תא
םייחה
םישדחה
לש
םידוהיה
ץראב
,השדחה
,החנזוה
וליאכ אל
התיה
.םלועב
הידו
האירק הלק
היפרגויליבב
לש
תונותעה
תירבעה
ץראב וז
המסרפש הינפ .מ
*ידורב
תוארהל
תובישחש
תירוטסיה
הבורמ
,רתיה
הנשיו
רוקמל
בזכא־לב
.הז
דוחיב
תורשעב
םינשה
תונורחאה
םישמשמ
םינותעה
םירבעה
הקירמאב
הירלקפסא
הנוכנ
ייחל
םידוהיה
ןוירוטסיההש
חרכוי
בשחתהל
,םהב םא
הצרי
םילשהל
תא
תרגסמ
וירקחמ
.םנכותו
עדוי
רדסמה
אוהש אל
הצימ תא לכ
,רמוחה
םלוא
הלחתה
תישענ
.הזב
המישר וז
ליעות
םירפוסל
רשא םניא
םיקקזנ
תורוקמל
,תילגנאב
וליפאו
םיבתוכה
םהירקחמ
התואב הפש
,םטועימש םא אל
,םבור
םיעמשנ
תירבעל
אצמי
הב
חתפמ
תורצואל
םיירוטסיה
םינופסה
םינומטו
ךותב יפד
םירפסה
תורצוא-ם ירבעה
יאדכש
רומשל
םהילע
תורוקמו
יוארש
באשל
.םהמ
אהת
המורת
הנטק וז
הנתמ תאמ
רדסמה
תגיגחל
לבוי
שלש
תואמ
הנש
ונבושייל
ץראב .וז
Fannie M. Brody [Zeldner], “The Hebrew Periodical Press in America, :האר*
1871-1931: A Bibliographical Survey,”
Publications of the American Jewish
Historical Society
, No. 33 (1934), pp. 127-170.
51